Volume 9, Issue 3 (2017)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk

Career Choices of Business Administration Students: A Turkish Case
Pages 1-15
Elif KARABULUT TEMEL, Hülya ERKANLI
DOI: 10.20491/isarder.2017.283
Abstract Full Text  Extensive Summary

ara-bosluk
The Relationship Between Profitability of Banking Sector and Macroeconomic and Financial Variables: Panel ARDL Application
Pages 16-24
Çağatay BAŞARIR, Ahmed Yusuf SARIHAN
DOI: 10.20491/isarder.2017.284
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
The Effects of Tourism on Certain Variables: Exploring the Perceptions of Entrepreneurs
Pages 25-39
Oktay EMİR
DOI: 10.20491/isarder.2017.285
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Örgütsel Sinizmin İş Yükü, Algılanan Adalet ve Kontrol Açısından İncelenmesi
(
The Determinants of Organizational Cynicism: An Exploration with Perceived Workload, Perceived Fairness and Control)
Pages 40-59
Selin METİN CAMGÖZ, Özge TAYFUR EKMEKCİ, Pınar BAYHAN KARAPINAR
DOI: 10.20491/isarder.2017.286
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
An Efficiency Evaluation Model for Academic Faculties of a Leading University by Data Envelopment Analysis
Pages 60-71
Muhammet GÜL, Melih YÜCESAN, Onur DUMAN
DOI: 10.20491/isarder.2017.287
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Examination of Urban Hotels’ Online Review Site Performance with a Comparative Approach based on TripAdvisor and Booking
Pages 72-85
Ramazan Ufuk BAYER, Oktay EMİR
DOI: 10.20491/isarder.2017.288
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Havayolu İşletmelerinde Hava aracı Bakım Faaliyetlerinin Dış Kaynaklardan Temin Edilmesi: Ortaya Çıkması Muhtemel Emniyet Tehlikelerinin Belirlenmesi
(Outsourcing Aircraft Maintenance Activities of Airlines: Ascertaining the Safety Hazards)
Pages 86-108
Hakkı BAĞAN, Ender GEREDE
DOI: 10.20491/isarder.2017.289
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Gender and Mobbing: The Case of Turkey
Pages 109-121
Mehmed Z. ÇÖGENLİ, Tuncer ASUNAKUTLU, Zeynep N. TÜREGÜN
DOI: 10.20491/isarder.2017.290
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
The Impact of Social Media Pages on Customer Equity and Purchase Intention; An Empirical Study of Mobile Operators
Pages 122-133
Alkan ALKAYA, Ercan TAŞKIN
DOI: 10.20491/isarder.2017.291
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Ücret Düzeyinden Tatmin, İşte Kalma Niyeti ve Yaşam Tatmini İlişkisinde Algılanan Alternatif İş Fırsatlarının Düzenleyici Rolü
(The Moderating Effect of Perceived Alternative Job Opportunities on Pay Level Satisfaction, Intention to Remain and Life Satisfaction Relationship)
Pages 134-148
Şeyda Nur SEÇKİN, Ramazan ÇOBAN
DOI: 10.20491/isarder.2017.292
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Birey Düzeyinde İlişkisel ve Operasyonel Rezilyans (Yine/Yenilenme) Kapasitesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
(Relational And Operational Resilience Capacity At Individual Level: A Scale Development Study)
Pages 149-176
Merve GERÇEK, Dilek YILMAZ BÖREKÇİ
DOI: 10.20491/isarder.2017.293
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Kargo Hizmetlerine İlişkin Müşteri Şikayetleri: Bir İçerik Analizi
(Consumer Complaints About Shipment Services: A Content Analysis)
Pages 177-196
Merve YANAR GÜRCE, Petek TOSUN
DOI: 10.20491/isarder.2017.294
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Türkiye’de Hisse Senedi Piyasası ve Ekonomik Gelişme İlişkisinin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile Analizi
(Analysing of the Relation Between Stock Markets and Economic Growth in Turkey by ARDL Bound Test)
Pages 197-212
Umut Burak GEYİKÇİ
DOI: 10.20491/isarder.2017.295
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
The Buffering Role of Social Support on the Relationship between Job Stress and Intention to Leave
Pages 213-230
Özlem SERTEL BERK, İlknur ÖZALP TÜRETGEN, Ece YETİŞEN SUN
DOI: 10.20491/isarder.2017.296
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Vakıflardan Kiralanan Gayrimenkullerin Üçüncü Bir Kişiye Yeniden Kiraya Verilmesinin Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesi
(
Accounting of Re-Renting out Real Estates To Third Parties That Were Previously Rented From The Foundations Based on Accounting Standards)
Pages 231-247
Erdal YILMAZ, Tunay ASLAN
DOI: 10.20491/isarder.2017.297
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Bankalarda Uygulanan Hizmet Telafi Stratejilerinin Yarattığı Sonuçların Sosyal Medya Paylaşım Eğilimini Ölçen Bir Araştırma
(A Research Measures The Results’ Tendency of Sharing in Social Media That Created by Service Recovery Strategies Implemented on Banks)
Pages 248-273
Berrin Arzu EREN, Nezihe Figen ERSOY
DOI: 10.20491/isarder.2017.298
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Hotel Businesses’ Use of Social Media as a Public Relations Instrument: Twitter Sample
Pages 274-283
Ersin ARIKAN, Mehmet KAHYAOĞLU, Emre ÇİLESİZ
DOI: 10.20491/isarder.2017.299
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Altın Piyasasında Asimetrik Oynaklık: Türkiye İçin Model Önerisi
(Volatility In Gold Market: Model Recommendation For Turkey)
Pages 284-299
Ciğdem KURT CİHANGİR, Erginbay UĞURLU
DOI: 10.20491/isarder.2017.300
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Türk ve Alman Gençlerin Giyim Motivasyonu, Marka Duyarlılığı ve Moda Yönelimi: Karşılaştırmalı bir Araştırma
(Turkish and German Adolescents’ Clothing Motivation, Brand Sensitivity and Fashion Orientation: A Comparative Study)
Pages 300-325
Tutku EKER İŞÇİOĞLU, M.G. Serap ATAKAN
DOI: 10.20491/isarder.2017301
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Müşteri Ara Yüz Özellikleri ile E-Bağlılık Arasındaki İlişkide E-Tatminin Aracılık Etkisi
(The Mediating Role of E-Satisfaction on the Relationship Between Customer Interface Quality and E-Loyalty)
Pages 326-344
Naci BÜYÜKDAĞ, Olgun KİTAPÇI
DOI: 10.20491/isarder.2017.302
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Exploring the Interaction Between Internal Customer Satisfaction and Talent Waste: A Lean Management Perspective
Pages 345-359
Yeşim Deniz ÖZKAN ÖZEN, Keti VENTURA
DOI: 10.20491/isarder.2017.303
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Duygusal Marka Deneyimi, Marka Ayırt Ediciliği, Marka Çekiciliği ve Marka Savunuculuğu Arasındaki İlişkiler
(The Relationship Between The Affective Brand Experience, Brand Distinctiveness, Brand Attractiveness and The Brand Advocacy)
Pages 4360-374
Yağmur ÖZYER AKSOY
DOI: 10.20491/isarder.2017.304
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Türkiye’de Firmalarin Halka Arzdan Çekilme Nedenleri ve Sonuçları
(The Reasons And Consequences of IPO Withdrawals in Turkey)
Pages 375-392
İbrahim Emre KARAA, Güler AKAKÇE
DOI: 10.20491/isarder.2017.305
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Yönetim ve Organizasyon Bilim Alanında Ortak Yazarlılık
(
Co-Authorship in Management and Organization Science)
Pages 393-423
Sahra SAYĞAN TUNÇAY, Olca SÜRGEVİL DALKILIÇ
DOI: 10.20491/isarder.2017.306
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Kariyer Seçim Faktörleri ve Sektörün Bu Faktörleri Öğrencilere Sunma Düzeyine İlişkin Bir Araştırma
(
Research Into Career Choice Factors And The Levels At Which Industry Present These Factors To Students)
Pages 424-442
Ayşen AKBAŞ TUNA
DOI: 10.20491/isarder.2017.307
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Turistik Destinasyonlarda Pazarlama Kararlarının Marka Konumlandırma Açısından Değerlendirilmesi; Çeşme İlçesine Yönelik Bir Alan Araştırması
(
Analysis of Marketing Decisions in terms of Brand Positioning in all the Touristic Destinations; A Field Research regarding Çeşme District)
Pages 443-467
Nükhet A. AKPULAT
DOI: 10.20491/isarder.2017.308
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Maritime Transport Logistics Service Capabilities Impact On Customer Service And Financial Performance: An Application In The Turkish Maritime Sector
Pages 468-486
Murat YORULMAZ, Semra BİRGÜN
DOI: 10.20491/isarder.2017.309
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Maliyet Hacim Kâr Analiz Tekniğinin Müşteri Kârlılık Analizinde Kullanılması ve İşletmeler İçin Model Önerisi
(
Use of Cost-Volume-Profit Analysis Technique in Customer Profitability Analysis and Model Suggestion for Businesses)
Pages 487-520
Vedat EKERGİL
DOI: 10.20491/isarder.2017.310
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Çağdaş Maliyet Yöntemlerinin Konaklama İşletmelerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma
(
A Research on the Applicability of Contemporary Cost Methods in Accommodation Enterprises)
Pages 521-546
Ayşe KURTLU, Mehmet UÇAR, Sibel ÇOBANOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2017.311
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Algısının Türkiye’ye Gelen Yabancı Turistler Üzerinden Ölçülmesi
(
Evaluation of the Perception of Foreign Tourists About the Service Quality of the Accommodation Establishments in Turkey)
Pages 547-571
Müjdat ERTÜRK
DOI: 10.20491/isarder.2017.312
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranışları, Performans Uygulamaları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(
Leadership Behaviors of School Administrators, Performance Practices and Examination of Teacher Views on Institutionalization in Terms of Various Variables)
Pages 572-593
Erdal ŞEN, Hülya ATEŞOĞLU, Seda AKDOĞAN
DOI: 10.20491/isarder.2017.313
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Finansal Varlıkların Ölçme ve Muhasebeleştirme Esaslarının Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Karşılaştırılması
(
Comparison Of The Measurement And Accounting Principles Of Financial Assets In Terms Of The Financial Reporting Standard For Large And Medium-Sized Enterprises And Turkish Financial Reporting Standards)
Pages 594-617
Erkan ÖZTÜRK
DOI: 10.20491/isarder.2017.314
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Döviz Piyasa Oynaklığı İle Vadeli İşlem Piyasası Arasındaki Nedensellik İlişkisi
(
The Causal Relationship Between Exchange Market Volatility And The Futures Market)
Pages 618-636
Letife ÖZDEMİR, Veysel KULA
DOI: 10.20491/isarder.2017.315
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Hastane İşletmelerinin Maliyet Muhasebesi Sistemlerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma: Ankara İli Özel Hastaneler Örneği
(
A Research on the Determination of Cost Accounting Systems of Hospitals: Ankara Province Private Hospitals Case)
Pages 5637-667
Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
DOI: 10.20491/isarder.2017.316
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Su Kaynakları Yönetimi İçin Bir Öneri: Sistem Dinamiği
(
A Suggestion For Water Resources Management: System Dynamics)
Pages 668-692
Arzu EREN ŞENARAS
DOI: 10.20491/isarder.2017.317
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk