Volume 8, Issue 4 (2016)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk

ABD Devlet Tahvili Faiz Oranlarındaki Değişimin Kurlara Etkisi; Kırılgan Paralar, Kırılgan Ekonomiler
(The Effect of USA Government Bond Rate on Exchange Rates: Fragile Currencies, Fragile Economies)

Pages 1-14
Çiğdem KURT CİHANGİR, Cihan TANRIÖVEN
DOI: 10.20491/isarder.2016.203
Abstract Full Text  Extensive Summary

ara-bosluk
Tükenmişlik Düzeyinin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi
(Effects of Burnout Levels on Entrepreneurial Intentions)

Pages 15-33
Fatih YILDIRIM, Serkan NAKTİYOK, M. Emirhan KULA
DOI: 10.20491/isarder.2016.204
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
The Effect of Job Satisfaction on Employees’ Burnout; A Meta-Analytic Analysis Concerning The Different Occupational Groups
Pages 34-51
Nazım ÇOĞALTAY
DOI: 10.20491/isarder.2016.205
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
İşletmelerde Değeri Etkileyen Faktörler
(Factors Affecting Value in Business)

Pages 52-70
Esin YELGEN, Süleyman UYAR
DOI: 10.20491/isarder.2016.206
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Fazla Nitelikliliğin Bireysel ve Örgütsel Sonuçlarının İncelenmesine Yönelik Kavramsal Bir Değerlendirme
(A Conceptual Evaluation on Investigating Individual And Organizational Results of Overqualification)

Pages 71-86
Adnan AKIN, Esra ULUKÖK
DOI: 10.20491/isarder.2016.207
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Şehir Otellerinde Satın Alma İşlevi: Eskişehir’deki Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(A Study On Purchasing Function In Eskişehir Urban Hotels)

Pages 87-107
Medet YOLAL, Nezihe Figen ERSOY
DOI: 10.20491/isarder.2016.208
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Tüketicilerin Alış Veriş Sonrası Pişmanlıklarının ve Gösterdikleri Tepkilerinin İncelenmesi
(An Analysis of Post-Purchase Consumer Regret and the Resulting Consumer Responses)

Pages 108-131
Yavuz AKÇİ, Kazım KILINÇ
DOI: 10.20491/isarder.2016.209
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
A Comparison to National and Local Retailers With Respect to Service Quality Dimensions
Pages 132-139
Yusuf ARSLAN, Emre YILDIRIM
DOI: 10.20491/isarder.2016.210
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Otel Misafirperverliği Algısının Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Yabancı Turistler Üzerine Bir Araştırma
(The Impact of the Hotel Hospitality on the Customer Satisfaction: A Research on Foreign Tourists)

Pages 140-161
Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK, Sadık SERÇEK
DOI: 10.20491/isarder.2016.211
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Örgütsel Güven İle Örgüt İkliminin Örgütsel Özdeşleşme, İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Effects of Organizational Climate and Organizational Trust on Organizational Identification, Job Satisfaction and Intention of Turnover: An Application in Hotel Management)

Pages 162-186
Şükran ÖKTEM, Burçak KIZILTAN, Menekşe ÖZTOPRAK
DOI: 10.20491/isarder.2016.212
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Politik Risk ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Kapsamlı Bir Yaklaşım
(A Comprehensive Approach to Investigate the Relation between Political Risk and Economic Development)

Pages 187-201
Hasan TÜRE, Soner GÖKTEN, Furkan BAŞER
DOI: 10.20491/isarder.2016.213
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Duygusal Emeğin İş Tatmini ve Duygusal Tükenme İle İlişkisi: Antalya Destinasyonu Otel Çalışanları Örneği
(Relationship Between Emotional Labor, And Job Satisfaction And Emotional Exhaustion: A Case Study About Hotel Personnel In Antalya)

Pages 202-218
Pınar ÇELİK, Yunus TOPSAKAL
DOI: 10.20491/isarder.2016.214
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
The Examination of the Relationship between Employees’ Empowerment Perceptions and Their Organizational Commitments in Hotel Operations
Pages 219-229
İrfan YAZICIOĞLU, Ersan EROL
DOI: 10.20491/isarder.2016.215
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Perakendecilerin Web Sitelerinin Pazarlama İletişimi Açısından İncelenmesi: Türkiye’de Perakende 100 Üzerine Bir Uygulama
(Examination of Retailers’ Web Sites in terms of Marketing Communications: A Study on Retailer 100 in Turkey)

Pages 230-252
Ramazan KURTOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2016.216
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Earnings Management Around Initial Public Offerings: Borsa Istanbul Application
Pages 253-265
Ömer Faruk GÜLEÇ, Hüseyin TEMİZ, Semra KARACAER
DOI: 10.20491/isarder.2016.217
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Credit Card Literacy Levels And Credit Card Usage Behaviors Of College Students
Pages 266-276
Cengiz TORAMAN, Yunus KILIÇ, Mehmet Fatih BUĞAN
DOI: 10.20491/isarder.2016.218
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
The Effect of Psychological Empowerment on Organizational Silence in Hotels
Pages 277-295
Ali AVAN, Özcan ZORLU, Ahmet BAYTOK
DOI: 10.20491/isarder.2016.219
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Consumers’ Online Information And Opinion Search Behaviors: A Research On The X And Y Generation Of Consumers
Pages 296-323
Serkan KILIÇ, Erkan ÖZDEMİR, Hande ARIKAN KILIÇ
DOI: 10.20491/isarder.2016.220
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Cameron-Freeman Örgüt Kültürü Türleri Ekseninde Örgüt Kültürü ve Bilgi Güvenliği Algısı İlişkisi: Devlet Üniversitelerinde Bir Uygulama
(The Relationship between Organizational Culture and the Perception of Information Security on the Axis of Cameron-Freeman Organizational Culture Types: An Application in Government Universities)

Pages 324-344
Ertuğrul AKTAN, Belgin AYDINTAN
DOI: 10.20491/isarder.2016.221
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Davranışsal Muhasebe: Kuramsal Yaklaşım
(Behavioral Accounting: Theoretical View)

Pages 345-359
Beyhan MARŞAP, Pınar OKAN GÖKTEN
DOI: 10.20491/isarder.2016.222
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Belirsizlik Ve Risk Altında Karar Alma Problemini Geleneksel Ve Davranışsal Finans Perspektiflerinden Değerlendirme
(Evaluation The Problem Of Decision Making Under Uncertainty And Risk From The Perspectives Of Traditional And Behavioral Finance)

Pages 360-379
Rabia AKTAŞ ŞENKARDEŞLER
DOI: 10.20491/isarder.2016.223
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Borsa İstanbul 30 Endeksinde İşlem Gören Şirketlerin Bilgi Toplumu Hizmetlerine Yönelik Bir Araştırma
(A Research About The Information Society Services of The Firms in Istanbul Stock Exchange 30 Index)

Pages 380-399
H. Pınar KAYA, Şükran GÖNGÖR TANÇ
DOI: 10.20491/isarder.2016.224
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Mobbing’in Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Eğlence ve İkram Amaçlı Hizmet Veren Rekreasyon İşletmelerinde Bir Araştırma
(Effect of Mobbing on Organizational Commitment: An Investigation in Recreation Enterprises Serving Fun and Catering Purposes)

Pages 400-420
Üzeyir KEMENT, Burcu BATGA
DOI: 10.20491/isarder.2016.225
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Bilgece Farkındalık ve Duygu Düzenleme Becerisinin İş Tatminine Etkisi
(Impacts of Mindfulness and Emotion Regulation Skills on Job Satisfaction)

Pages 421-444
Burak KARACAOĞLAN, Nesrin HİSLİ ŞAHİN
DOI: 10.20491/isarder.2016.226
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
İnternet ve Bilgi Sistemleri Kullanımının Turizm Dağıtım Kanallarına Etkisi Üzerine Bir Uygulama
(An Application On The Effects of Internet and Information Systems Usage Tourism Distribution Channels)

Pages 445-472
Mustafa KESKİNKILIÇ, Yılmaz AĞCA, Ersin KARAMAN
DOI: 10.20491/isarder.2016.227
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
AB-28 Ülkelerinde Teknoloji Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Teknoloji-Sermaye (AK) Modeliyle İncelenmesi
(The Investigation Of Relation Between Technology And Economic Growth In EU-28 Countries Using By Technology-Capital (AK) Model)

Pages 473-487
Aynur PALA
DOI: 10.20491/isarder.2016.228
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Örgütsel Güç ve Gücün Kaynakları Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
(A Conceptual Study on Organizational Power and Sources of Power)

Pages 448-504
M. Murat KIZANLIKLI, Hakan KOÇ, Arzu KILIÇLAR
DOI: 10.20491/isarder.2016.229
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Algılanan Örgütsel Destek ve İşe İlişkin Duyuşsal İyi Oluş Halinin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerine Etkileri: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma
(The Impacts Of Perceived Organizational Support And Job-Related Affective Well-Being On Counterproductive Work Behavior: A Study In Service Sector)

Pages 505-521
Ayşen AKBAŞ TUNA, Yasin BOYLU
DOI: 10.20491/isarder.2016.230
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Perakende Marka Değerinin Öncülleri: IKEA Markası Üzerinde Bir Araştırma
(Antecedents of Retail Brand Equity: A Research on IKEA Brand)

Pages 522-544
Çağatay TAŞKIN, Ahmet Akif KARADAMAR, Onur ÖZTÜRK, Gamze İKİZ
DOI: 10.20491/isarder.2016.231
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk