Volume 8, Issue 3 (2016)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk

Çalışma Yaşamına Bakış Açılarının Tarihsel Süreçteki Değişimi ve Yönetimcilik (Managerializm) Anlayışının Yükselişi
(
Changes in Perceptions About Working Life Throughout History and the Rise of Managerialism Approach)
Pages 1-18
Uğur KESKİN
DOI: 10.20491/isarder.2016.187
Abstract Full Text  Extensive Summary

ara-bosluk
The Mediation Role Of Brand Preference On The Relationship Between Consumer–Based Brand Equity And Word Of Mouth Marketing
Pages 19-41
Erkan YILDIZ, Ayşe AKYOL
DOI: 10.20491/isarder.2016.188
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Mesleki Bağlılık Ve Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde Etken Faktörler Olarak Birey-Meslek Uyumu Ve Mesleğin Sosyal Statüsü: Turizm Sektöründe Görgül Bir Araştırma
(
The Status Of Person-Job Fit And Occupational Social Status As Contributing Factors On Occupational Commitment And Intention To Leave Occupation: An Empirical Research In Tourism Sector)
Pages 42-63
Işıl ARIKAN SALTIK, Umut AVCI, Ufuk KAYA
DOI: 10.20491/isarder.2016.189
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Ücret Tatmininin Ve İşin Özelliklerinin İşe Gömülmüşlük Üzerindeki Etkisinde Mutluluğun Rolü
(
The Role of Happiness on The Effect of Pay Satisfaction and Job Characteristics on Job Embeddedness)
Pages 64-88
Pelin KANTEN,  Selahattin KANTEN, Gönen DÜNDAR
DOI: 10.20491/isarder.2016.190
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Kurumsal İtibar Algısının İş Tatminine Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Rolü: Doğu Anadolu Bölgesindeki Üniversiteler Üzerinde Bir Uygulama
(
Organizational Identification Mediating Role On The Effect Perception Of Corporate Reputation On Job Satisfaction: An Application On The Universities In The Eastern Anatolia Region)
Pages 89-106
Metin IŞIK, Mustafa ZİNCİRKIRAN
DOI: 10.20491/isarder.2016.191
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Türkiye’de TÜRMOB ile Birleşik Krallık ACCA’da Muhasebe Meslek Mensuplarının Disiplin Süreci ve İki Birlik Arasındaki Disiplin Sürecinin Karşılaştırılması
(
The Disciplinary Process of Accounting Professionals and Comparison of Disciplinary Process Between Two Union The ACCA in United Kingdom with TURMOB in Turkey)
Pages 107-137
Vedat EKERGİL, Gülşen ÇAVUŞ, Erkan KODALAK
DOI: 10.20491/isarder.2016.192
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Halka Açık Türk Şirketlerinin Finansal Tablolarının Uyum Düzeyi
(
Harmonization of Turkish Listed Companies’ Financial Statements)
Pages 138-153
Aydın KARAPINAR
DOI: 10.20491/isarder.2016.193
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Aşırı Rol Yükü: Neden-Sonuç Bağlamında Kuramsal Bir Değerlendirme
(
Role Overload: A Theoretical Evaluation in the Context of Cause-Effect)
Pages 154-169
Günay EROL, Yasin BOYLU
DOI: 10.20491/isarder.2016.194
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
The Effect of Self-Enhancement and Regulatory Focus On Word of Mouth
Pages 170-179
Ezgi AKPINAR
DOI: 10.20491/isarder.2016.195
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Duygusal Yetenek ile Pazarlama Yeteneği Arasındaki İlişkiler ve İşletme Performansına Etkileri
(
The Relationships Among The Emotional and Marketing Capabilities, and Their Impact On Business Performance)
Pages 180-206
Süreyya YILMAZ
DOI: 10.20491/isarder.2016.196
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Yöneticilerin Mizah Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Sinizm Algısına Etkisi
(
The Effects of Manager’s Humor Styles on Organizational Cynicism Perception of Employees)
Pages 207-221
F. Ferhat ÇETİNKAYA, Emine ŞENER
DOI: 10.20491/isarder.2016.197
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Konaklama İşletmelerinde Örgütsel Etik İklim ve Örgütsel Sinizm İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
(
A Research on Relationship Between Organizational Ethical Climate and Organizational Cynicism in Accommodation Establishments)
Pages 222-250
Yaşar SARI, Ali DOĞANTEKİN
DOI: 10.20491/isarder.2016.198
Abstract Full Text Extensive Summary

Kariyer Geleceği Algısının İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma
(
The Effect Of Career Future Perception On Job Satisfaction And Turnover Intention: A Research In A Public Organization)
Pages 251-263
Alev SÖKMEN, Belgin AYDINTAN
DOI: 10.20491/isarder.2016.199
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Perception of Innovation For the Next 25 Years: International Perspective
Pages 264-282
Murat NAZLI, E. Evla MUTLU KESİCİ
DOI: 10.20491/isarder.2016.200
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
The Effect Of Astrology On Women’s Buying Behaviour
Pages 283-303
Mehmet BAŞ, Yağmur KUBİLAY
DOI: 10.20491/isarder.2016.201
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Dış Ticaret İşlemlerinde Ticaret Yapılan Yere Göre Ödeme Şekli Tercihi Ve Tercih Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma
(
An Empirical Study To Investigate Choice Of Payment Term In Foreing Trade Transactions And Its Causes With Respect To The Location Of Trade)
Pages 308-322
Aykut ALABAYIR, Erol MUZIR
DOI: 10.20491/isarder.2016.202
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk