Volume 8, Issue 1 (2016)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk

Özel Banka Çalışanlarında Psikolojik Sözleşme İhlalleri İle Örgütsel Adalet Etkileşimi: Elazığ İlinde Bir Araştırma
(Interaction With Psychological Contract Violations And Organizational Justice Among Private Banking Employees)
Pages 1-18
Haluk ERDEM
DOI: 
10.20491/isader.2016.131
Abstract Full Text  Extensive Summary
ara-bosluk
İş Kurma Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın ve İş Stresinin Girişimcilik İsteğine Etkileri
(The Effects of Knowledge about Establishing a Business and Job Stress on the Willingness To Be an Entrepreneur)
Pages 19-36
Elif ÇİÇEKLİ
DOI: 10.20491/isader.2016.132
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Düşünce Tarzlarına Dayalı Kalite Fonksiyon Göçerimi Aracılığıyla Hizmet İşletmelerine Yönelik Bir İş Değerleme Uygulaması
(An Application of Job Evaluation for Service Businesses Through Thinking Styles-Based Quality Function Deployment)
Pages 37-55
Emre ERBAŞ
DOI: 
10.20491/isader.2016.133
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İşveren Markası Yönetimi Sürecinde İşe Alım Öncesi Dönem ve İşgören Seçimi: Kavramsal Bir Değerlendirme
(Pre-Recruitment Period and Employee Selection in Employer Brand Management Process: A Conceptual Evaluation)
Pages 56-74
Ebru GÖZEN
DOI: 
10.20491/isader.2016.134
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Örgütsel Sessizliğin İş Tatminini Üzerindeki Etkisi:  Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Organizational Silence on Job Satisfaction: A Research on Bank Employees)
Pages 75-99
Sevdiye E. YILMAZ, Emine ÇETİNEL, Duygu UYSAL
DOI: 
10.20491/isader.2016.135
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Çalışanların Kararlara Katılımı ve Örgütsel Politika Algısı İlişkisi
(Relationship Between Employee’s Participative Decision Making And Perception Of Organizational Politics)
Pages 100-116
Yunus BIYIK, Pelin ERDEN, Enver AYDOĞAN
DOI: 
10.20491/isader.2016.136
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Kamu Yönetiminde Mülki İdare Amirlerinin Sergiledikleri Liderlik Tarzlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
(The Research for the Assessment of Leadership Styles of Public Authorities in Public Administration)
Pages 117-139
Cihan SEÇİLMİŞ, Yaşar SARI, Arzu KILIÇLAR
DOI: 
10.20491/isader.2016.137
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Bireysel Farklılıklar İle Psikolojik Sözleşme İhlali Arasındaki İlişkide Üstün Desteğinin Aracılık Rolü
(The Mediating Role Of Supervisor Support In The Relationship Between Individual Differences And Psychological Contract Breach)
Pages 140-160
Canan Nur KARABEY, Seda KAYAPALI YILDIRIM
DOI: 
10.20491/isader.2016.138
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türkiye’de Yönetim Kurullarının Karakteristikleri: Anadolu 500 Firmalarına İlişkin Görünüm
(The Characteristics Of The Boards Of Directors In Turkey: The Outlook On The Anatolian 500 Companies)
Pages 161-185
Mustafa ÇALIŞKAN, Mustafa KURT
DOI: 
10.20491/isader.2016.139
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Mesleki Bağlılık: Turist Rehberleri Üzerine Bir İnceleme
(Vocational Commitment: A Study into Tourist Guides)
Pages 186-207
Yalçın ARSLANTÜRK
DOI: 
10.20491/isader.2016.140
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Kurumsal Yönetim Standartları Ağırlıklandırılmış Kalite Analizi
(Corporate Governance Standards Weighted Quality Analysis)
Pages 208-222
İbrahim H. KAYRAL, Umut BEYLİK
DOI: 
10.20491/isader.2016.141
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
The Relationship between Psychological Safety and Employee Voice: The Mediation Role of Affective Commitment and Intrinsic Motivation
Pages 223-239
Özlem YAŞAR UĞURLU, Sibel AYAS
DOI: 
10.20491/isader.2016.142
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
The Relationship Between Strategic Decision-Making and Leadership Styles: An Application in 4 and 5-Star Hotels in Istanbul
Pages 240-264
Sedat ÇELİK, Arif GÜNGÖR, Emrah ÖZKUL, Pelin Fatma TUNA
DOI: 
10.20491/isader.2016.143
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İnovasyon ile Tüketim Eğilimleri ve Reklam İlişkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
(The Relation with Innovation, Consumption Tendencies and Advertisement: A Research for the University Student)
Pages 265-281
Recep ASLAN, Mustafa ZİNCİRKIRAN
DOI: 
10.20491/isader.2016.144
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Turistlerin Anadolu Misafirperverliği Algısının Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatine Etkisi
(The Impact of the Customer Perception of the Anatolian Hospitality on the Custumer Satisfaction and Customer Loyalty)
Pages 282-307
Kemal ÇUBUKÇU, Ali YAYLI
DOI: 
10.20491/isader.2016.145
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Meyve Suyu Tüketimini Teşvik Etmeye Yönelik Sloganlardan Tüketicilerin Etkilenme Düzeylerinin Belirlenmesi: Antalya İli Örneği
(Determining The Consumers’ Level Of Response To Tag Lines Developed To Promote Fruit Juice Consumption: Antalya Province Sample)
Pages 308-322
Mükerrem ATALAY ORAL, Ali Şevki AKAY
DOI: 
10.20491/isader.2016.146
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türkiye’de Besin Destek Ürünlerine Yönelik Görüşler ve Tüketici Profilini Tanımlamaya Yönelik Bir Araştırma
(Views Regarding Dietary Supplements in Turkey and a Research to Profile the Consumers)
Pages 323-341
Ahu ERGEN, Filiz BOZKURT BEKOĞLU
DOI: 
10.20491/isader.2016.147
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Aile Değerleri ve Dindarlığın Plansız Satın Alma Eğilimi Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Yapısal Eşitlik Modeli
(A Structural Equation Model on the Effects of Family Values and Religiosity toward Impulse Buying Tendency)
Pages 342-359
Aybegüm GÜNGÖRDÜ
DOI: 
10.20491/isader.2016.148
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Üretimde Esneklik ve Stok Yönetimi: Stok Optimizasyonu İçin Bir Karar Destek Modeli
(Production Flexibility and Inventory Management: A Decision Support Model For Inventory Optimization)
Pages 360-379
Mustafa ÇİMEN, Sedat BELBAĞ, Mehmet SOYSAL
DOI: 
10.20491/isader.2016.149
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Turizm Sektörü Kobilerinin e-CRM Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi ve KOBİ Özelliklerine Göre Farklılıklarının İncelenmesi
(Evaluation of Approaches to e-CRM by SMEs in Tourism Sector and Studying Differences According to SME Characteristics)
Pages 380-412
Çetin AKKUŞ, Gülizar AKKUŞ
DOI: 
10.20491/isader.2016.150
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Politik Pazarlama Karmasına Kavramsal Ve Güncel Bir Bakış
(An Updated and Conceptual Aspect to the Political Marketing Mix)
Pages 413-431
Kadri Gökhan YILMAZ
DOI: 
10.20491/isader.2016.151
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Hava Yolu Yolcularının Kabiniçi Hizmet Algılarının Değerlendirmesi: Türk Hava Yolları Örneği
(Evaluation of Airline Passangers' Perceptions of In-Cabin Services: Turkish Airlines Example)
Pages 432-447
Onur GÖRKEM, Kamil YAĞCI
DOI: 
10.20491/isader.2016.152
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Evaluating The Financial Performances Of Privately Owned Deposit Banks In Turkey By Topsis Method
Pages 448-455
Ceren ORAL
DOI: 
10.20491/isader.2016.153
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk 
The Effect of Earnings Announcements on Firm Value: A Quantile Regression Approach
Pages 456-466
Ali GÜVERCİN
DOI: 
10.20491/isader.2016.154
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Kümelenmenin Sürdürülebilirlik Uygulamalarına Etkisi: Türkiye Mermer İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
(The Effect of Clustering on Sustainability Practices: A Study on Turkish Marble Enterprises)
Pages 467-482
Özlem TUNA
DOI: 
10.20491/isader.2016.155
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Finansal Bilgi Manipülasyonunun Beneish Modeli Yardımıyla Ölçülmesi: BIST İmalat Sanayi Üzerine Bir Araştırma
(Measurement of Financial Information Manipulation with The Help of Beneish Model: A Research on BIST Manufacturing Industry)
Pages 483-499
Hakkı FINDIK, Erkan ÖZTÜRK
DOI: 
10.20491/isader.2016.156
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
E7 Ülkelerinde Finansal Gelişmenin Ar-Ge Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Financial Development on R&D Activities in E7 Countries)
Pages 500-517
Yeşim HELHEL
DOI: 
10.20491/isader.2016.157
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Döviz Kuru Riski Yönetimi: Türkiye Tütün Endüstrisi Örneği
(Exchange Rate Risk Management: The Case Of Turkish Tobacco Industry)
Pages 518-537
Murat DOĞANAY
DOI: 
10.20491/isader.2016.158
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Takipteki Kredi Oranını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Mevduat Bankaları Üzerinde Bir Dinamik Panel Veri Uygulaması
(Assessing the Factors that Impact Non-Performing Loan Ratio: An Application On Deposit Banks By Using Dynamic Panel Data)
Pages 538-555
Nida ABDİOĞLU, Sinan AYTEKİN
DOI: 
10.20491/isader.2016.159
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Gezi Parkı Olaylarının Türkiye Kredi Temerrüt Swapları (CDS) Üzerine Etkisi
(The Effects of Gezi Park Protests on Turkey’s Credit Default Swaps (CDS))
Pages 556-575
Musa GÜN, Melih KUTLU, Osman KARAMUSTAFA
DOI: 
10.20491/isader.2016.160
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Yaratıcı Muhasebe Uygulamaları Açısından Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gıda Sektöründeki Şirketler Üzerine Bir Uygulama
(A Study On Food Sector Firms Listed At Borsa Istanbul In Terms Of Creative Accounting Practices)
Pages 576-591
Tuğba DÖLEN
DOI: 10.20491/isader.2016.161
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Girişimci Devlet, Yenilikçi Finansman: Türkiye İçin Bir Politika Arayışı
(Entrepreneurial State, Innovative Financing: Seeking a Policy for Turkey)
Pages 592-618
Adem BÖYÜKASLAN, Murad TİRYAKİOĞLU
DOI: 10.20491/isader.2016.162
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türk Vergi Mevzuatı Kapsamında Faaliyet Kiralaması Yapan İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları
(Accounting Practices of Operational Leasing Enterprises within the Scope of Turkish Tax Legislation)
Pages 619-639
Fatih ŞENTÜRK
DOI: 
10.20491/isader.2016.163
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İç Kontrol Sisteminde Satın Alma ve Ödeme Faaliyetlerine Yönelik Riskler ve Alınabilecek Önlemler
(Risks and Measures of Purchasing and Payment Activities in Internal Control System)
Pages 640-662
Hakkı FINDIK
DOI: 
10.20491/isader.2016.164
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Finansal Risklerin Yönetilmesinde Türev Ürünlerin Kullanımı: Borsa İstanbul (Bist) 100 Endeksi’ndeki Şirketler Üzerine Bir Araştırma
(Usage Derivatives In Management Financial Risks: A Study On Firms In Borsa Istanbul (Bist) 100 Stock Index)
Pages 663-678
Erdal YILMAZ, Tünay ASLAN
DOI: 
10.20491/isader.2016.165
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk