Volume 6, Issue 4 (2014)

Cover Contents Editorial Board

ara-bosluk
Clustering Logistics Facilities in a Metropolitan Area via a Hot-Spot Analysis

Pages 6-15
İsmail ÖNDEN, Fahrettin ELDEMİR, Metin ÇANCI

DOI: 10.20491/isader.2014415860

 Abstract Full Text  Extensive Summary

ara-bosluk

Küresel İklim Değişikliğinin Üretim Üzerine Etkisi: İstanbul İli Sıcaklık Değişimleri ile Üretim Endeksi İlişkisi
(Influence of Global Climate Change on Production: Correlation between the Production Index and Temperature Changes in Istanbul)
Pages 16-35
Cemal ELİTAŞ, Erol MUZIR

DOI: 10.20491/isader.2014415861​
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk

Yenilikçilik Faktörlerinin Örgütlerin Vizyon ve Misyon İfadelerindeki Varlığı; Fortune Türkiye İlk 100 Firma Örneği
(The Existence of Innovation Factors In the Vision and Mission Statements of Organizations, the Case of Fortune 100 Companies of Turkey)
Pages 36-68

Ali KILIÇ, Hakan EREN, Ali GÜRSOY
DOI: 10.20491/isader.2014415864

Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Satın Alma Karar Sürecini Etkileyen Faktör Olarak Ailenin Seyahat Acentaları Müşterileri Açısından Analizi
(An Analysis of Family as a Factor Affecting Purchase Decision Process In Terms Of Costumers of Travel Agencies)
Pages 69-86

R. Pars ŞAHBAZ, M. Cüneyt ŞAPCILAR
DOI: 10.20491/isader.2014415865

Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

Unilever Knorr’un Türkiye Pazarı İçin Ürün Kararlarında Uyguladığı Stratejilerin Standardizasyon ve Adaptasyon Kapsamında Değerlendirilmesi
(Evaluation Within the Scope of Standardization and Adaptation of the Product Decisions Strategies Implemented by Unilever Knorr in the Turkish Market)
Pages 87-119

Begüm ŞAHİN, Selma KALYONCUOĞLU
DOI: 10.20491/isader.2014415866

Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

Poliklinik ve Klinik Hastalarının Kurum İmajı ve Hasta Bağlılığı Algılarının Karşılaştırılması: Ankara’da Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği
(Comparison of Corporate Image and Patient Loyalty Perceptions of Outpatients and Inpatients: Example of a Training and Research Hospital in Ankara)
Pages 120-138

Ömer Rıfkı ÖNDER, Gamze BAYIN
DOI: 10.20491/isader.2014415932

Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Kurumsal İtibar Yönetimi: Yükseköğretimde Yapılandırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi
(Creating Sustainable Competitive Advantage through Reputation Management: A Model Development for Restructuring Higher Education)
Pages 139-156

Mesut ÖNCEL, Şerafettin SEVİM
DOI: 10.20491/isader.2014415933

Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

Muhasebe Meslek Mensuplarının Sundukları Hizmetin Müşteri Tarafından İlişkisel Pazarlama Anlayışı Doğrultusunda Değerlendirilmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma
(An Emprıcal Study Intend to Evaluatıon of the Service Presenting By The Groups of Accountancy Profession Towards The Relatıonship Marketıng Percept of Customers)
Pages 157-171

Yusuf KAYA, Serkan ÖZDEMİR
DOI: 10.20491/isader.2014415934

Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

Basel Düzenlemeleri Kapsamında KOBİ'lerin Derecelendirme Sürecine Adaptasyonları: Çorum İlinde Bir Araştırma
(The Adaptations of SMEs into Rating Process within the Scope of Basel Arrangements a Study in the city of Corum)
Pages 172-190

Recep ÇAKAR, İlker SAKINÇ
DOI: 10.20491/isader.2014415935

Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

Yangın Sigortası Edinme ile Bireylerin Kaygı Düzeyleri mi Yoksa Demografik Özellikleri mi ilişkilidir?
(Is There Any Relationship Between Making Fire Insurance With Persons ’Demographics Features And Otherwise With Persons’ Anxiety Level?)
Pages 191-210

Fatih Burak GÜMÜŞ, Kemal ŞERİT
DOI: 10.20491/isader.2014415936

Abstract Full Text Extensive Summary