Volume 6, Issue 3 (2014)

Cover Contents Editorial Board

ara-bosluk

Word of Mouth Marketing in Mouth and Dental Health Centers towards Consumers
Pages 6-15
Aykut EKİYOR, E. Asuman ATİLLA
DOI: 10.20491/isader.2014315937​
Abstract Full TextExtensive Summary

ara-bosluk
Forecast Share Prices with Artificial Neural Network in Crisis Periods
Pages 16-28
Feyyaz ZEREN, Oylum Şehvez ERGÜZEL
DOI: 10.20491/isader.2014315938​
 Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Internal Entrepreneurship in The Effect of Perceived Organizational Support to The Business Performance)

Pages 29-62
​Hakan TURGUT
DOI: 10.20491/isader.2014315939​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Akademisyenlerin Duygusal Zekâ, İş Tatmini ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki
(The Investigation of Relationship between Emotional Intelligence and Job Satisfactions with Burnout Level of Academicians)

Pages 63-80
​Mustafa TAŞLIYAN, Bengü HIRLAK, Gamze Ebru ÇİFTÇİ
DOI: 10.20491/isader.2014315940​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Hemşirelerde Örgütsel Sapma Davranışının Analizi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
(Analysis of Nurses’ Organizational Deviant Behaviour: An Example of a University Hospital)

Pages 81-107
Gamze BAYIN, Gözde TEREKLİ YEŞİLAYDIN
DOI: 10.20491/isader.2014315941​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Kurumsal Enformasyon Sistemlerinde Satın Alma Döngüsü: Bir Kobi Örneği
(Purchasing Order to Pay Cycle in Enterprise Information Systems: A SME Case)

Pages 108-133
Batuhan KOCAOĞLU
DOI: 10.20491/isader.2014315942​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Duygusal Emek ile İşe Yabancılaşma İlişkisinde Psikolojik Sermayenin Düzenleyici Etkisi
(The Moderating Effect of Psychological Capital In The Relation Between Emotional Labor And Work Alienation)

Pages 134-156
İsmail TOKMAK
DOI: 10.20491/isader.2014315943​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Hava Limanı Restoranlarında Hizmet Kalitesinin Önem Performans Analiziyle Değerlendirilmesi
(Service Quality Assessment of an Airport Restaurants Using Important Performance Analyze)

Pages 157-178
Aslı ALBAYRAK
DOI: 10.20491/isader.2014315944​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Yöneticilerin Liderlik Davranışları ile İşgörenlerin İş Tatmin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ankara’daki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Impact of Managers’ Leadership Behaviors on Job Satisfaction of Employees: A Practice Used In The Lodging Facilities In Ankara)

Pages 179-199
​Arzu KILIÇLAR, Ertuğrul DÜZGÜN
DOI: 10.20491/isader.2014315945
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İnsan Kaynakları İstihdamında İlçe Emniyet Müdürlükleri için Çok Faktörlü Personel Dağılım Modeli
(A Multifactorial Personnel Distribution Model in the Human Resources Employment for the District Police Departments)

Pages 200-221
​Cihangir BAYCAN, M. Fatih HARMANCI
DOI: 10.20491/isader.2014315946​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Riski ve Yönetimine İlişkin Bir Uygulama: Türkiye Garanti Bankası Örneği
(An Application Relating To Credit Risk and Credit Risk Management in Turkish Banking System: The Case of Turkey Garanti Bank)

Pages 222-246
​Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, Aysel DEMİR
DOI: 10.20491/isader.2014315947​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
TMS 39 ve TFRS 9 Standartları Kapsamında Endeks Opsiyon Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi- BİST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri Örneği
(Recognition For Index Option Contracts Under IAS 39 And IFRS 9 – The Case Of Option Contracts Bound To BIST 30 Index)

Pages 247-272
​Nevran KARACA, Tansel HACIHASANOĞLU, Şuayyip Doğuş DEMİRCİ
DOI: 10.20491/isader.2014315948​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Turizm Sektöründe Kurumsal Yönetim Anlayışı ve İç Denetim İlişkisi: Marmaris Bölgesinde Bir Uygulama
(The Relationship between Corporate Governance Approach and Internal Audit in Tourism Sector: An Application in Marmaris Region)

Pages 273-290
​Çağrı KÖROĞLU, Rafet AKTAŞ
DOI: 10.20491/isader.2014315949​
Abstract Full Text Extensive Summary