Volume 6, Issue 1 (2014)

Cover  Contents Editorial Board
ara-bosluk

Banking and Stock Markets in Iran: Are They Complements or Substitutes
Pages 7-20

Elahe GHIASI, Reza Moosavi MOHSENI, Jalil Khodaparast SHIRAZI

Abstract Full TextExtensive Summary

ara-bosluk 
A Research on the Relationships among Perceived Organizational Climate, Individual Creativity and Organizational Innovation
Pages 21-31
Gönül KAYA ÖZBAĞ

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
A Focus on Far Eastern Tourists – Tour Operator Selection Criteria
Pages 32-41
Ayşe ÇELİK
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
“Angel Investors” in Entrepreneurship: An Assessment on Turkey Model
Pages 42-57
Hidayet TİFTİK, Mustafa ZİNCİRKIRAN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
The Effect of Religiosity on Product Involvement in a Muslim Society
Pages 58-69
Dursun YENER
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
Firmaların Finansal Kaldıraç Oranları ile Öz Sermaye Karlılığı Arasındaki İlişki: Hisseleri Borsa İstanbul (BİST)’da İşlem Gören Şirketler Üzerinde Sektörler Bazında Bir Araştırma
(The Relation between Financial Leverage and Return on Equity of the Companies: A Research on the Companies Traded on İstanbul Stock Exchange in the Base of Industries)

Pages 70-89
Osman ULUYOL, Fuat LEBE, Yusuf Ekrem AKBAŞ
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
Hayat Sigortalarında Bulanık Mantık Yöntemi ile Risk Değerleme Modeli
(Risk Assesment Model with Fuzzy Logic Method in Life Insurance)

Pages 90-102
Nilüfer DALKILIÇ, Şerafettin SEVİM, Eyyüp GÜLBANDILAR

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
KOBİ’lerde Yenilik ve Engellerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma: Denizli Örneği
(A Study on the Innovation in SMEs and the Identification of the Obstacles: The Case of Denizli)

Pages 103-123
Birsel SABUNCU

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
Borsa İstanbul Pay Piyasası’na Kayıtlı Şirketlerde Yönetimin Uzun Vadeli Finansal Olmayan Varlıkları Gerçeğe Uygun Değeri İle Raporlama Kararının Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
(An Empirical Study on the Determinants of Management’s Decision for Reporting Long Term Non-Financial Assets at Fair Value in Companies Listed on Borsa Istanbul Equity Market)

Pages 124-150
Hikmet ULUSAN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
AB-27 Ülkeleri ve Türkiye’de Ekonomik Büyümeyi Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Statik Panel Veri Modeli Uygulaması
(Determinants of Economic Growth for EU-27 Countries and Turkey: An Implementation with Static Panel Model)

Pages 151-162
Aynur PALA, Dilek TEKER

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
Türkiye’de Faaliyette Bulunan GSM İşletmelerinin Sundukları Hizmetlerin Algılama Haritaları Yardımıyla Konumlandırılması
(Placement of the Services with the help of Perception Maps presented by the GSM Operators Facilitating in Turkey)

Pages 163-182
Aykut EKİYOR

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
Tüketicilerin Helal Sertifikalı Ürün Tercihleri Üzerine Bir Araştırma İstanbul İli Örneği
(A Study on the Preferences of Consumers of Halal-Certified Products A Case Study of İstanbul)

Pages 183-202
Hüseyin ÖZDEMİR, Ali YAYLI

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
Deneyimsel Pazarlama: Pazarlamadaki Artan Önemi (Experiential Marketing: Growing Importance in Marketing)
Pages 203-217
Ebru TÜMER KABADAYI, Alev KOÇAK ALAN 

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri İle Pazarlama Bilgi Sistemleri İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Araştırma
(Enterprise Resource Planning Systems and Relationship Marketing Information System for an Empirical Research)

Pages 218-231
Cemalettin DEMİRELİ, Metin ULUKÖY, Yavuz AKÇİ

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
İş Tatmininin Ölçümünde Ölçek Kullanımı: Lisansüstü Tezleri Üzerinden Bir İnceleme
(The Usage of Scales in Measuring Job Satisfaction: An Inquiry on the Graduate Theses)

Pages 232-250
Emrah ÖZSOY, Osman USLU, Ahmet KARAKİRAZ, Mustafa

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
Çalışanların Bireysel Özelliklerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri: Bir Kamu Bankası Örneği
(The Effects of Employees’ Individual Characteristics on Job Satisfaction: A Public Bank Case)

Pages 251-281
Mehmet Merve ÖZAYDIN, Ömer ÖZDEMİR

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
İş Stresi İle Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma
(An Investigation of the Effects of Workrelated- Stress and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior: A Research on Banking Industry)

Pages 282-302
Melisa ERDİLEK KARABAY

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
Güçlendirme ile Nicel İşletme Performansı Arasındaki İlişkide Örgüte Güven ve Duygusal Bağlılığın Aracılık Etkileri
(The Mediating Effects of Trust in Organization and Affective Commitment on the Relationship between Empowerment and Quantitative Business Performance)

Pages 303-327
Müfide Şule EREN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(Relationship between Organizational Silence and Organizational Citizenship Behavior: A Case Study on Five Stars Hotels in Antalya)

Pages 328-346
Arzu KILIÇLAR, Melda HARBALIOĞLU

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
Hemşirelerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi (Organizational Cynicism Levels of the Nurses)
Pages 347-365
Ahmet TAYFUN, Ozan ÇATIR

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
Destinasyon İmajı İle Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research for Determining the Relationship between Destination Image and Destination Personality)

Pages 366-384
Savaş ARTUĞER, Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk 
Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin İletişim Yeterlilik Düzeyi: Gaziantep
Bölgesinde Bir Araştırma (Communication Sufficiency Level of the Hotel Staff: A Research in Gaziantep Region)

Pages 385-403
Atınç OLCAY, İbrahim GİRİTLİOĞLU, Esra ÇIKMAZ

Abstract Full Text Extensive Summary