Volume 11, Issue 4 (2019)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk
The Effects of the Macroprudential Policies on Turkish Banking Sector
Murat MAHMUTOĞLU, Hakan Naim ARDOR
pp. 2371-2383
DOI: 10.20491/isarder.2019.746
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Factors Affecting Usage Intention of Mobile Banking: Empirical Evidence from Turkey
Aytaç ERDEM, Ufuk PALA, Mustafa ÖZKAN, Uğur SEVİM
pp. 2384-2395
DOI: 10.20491/isarder.2019.747
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Serbest Bölgelerin Dış Ticarete Etkisinin Veri Madenciliği İle Ölçülmesi ve Sektörel Bir Uygulama
(Measuring The Effect of Free Zones on Foreign Trade with the Data Mining and A Sectorial Application)
Cemalettin AKTEPE, Ozan Can TAŞTAN
pp. 2396-2411
DOI: 10.20491/isarder.2019.748
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1990-2017 Türkiye Örneği
(The Impact of Public Expenditure on Economic Growth: 1990-2017 Case of Turkey)
Murat TEKBAŞ
pp. 2412-2424
DOI: 10.20491/isarder.2019.749
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Dematel ve Moora Bütünleşik Yaklaşımı İle Bist Metal Eşya, Makine Endeks’indeki İşletmelerin Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi
(Analyasis on The Financial Performance of Companies in Bist Metalware and Machine Index by An Integrand Approach With Dematel And Moora)
Mustafa ÇANAKÇIOĞLU
pp. 2425-2441
DOI: 10.20491/isarder.2019.750
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Termal Otel İşletmelerinde Örgütsel Stresin Örgüt Sağlığı Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Organizational Stress on Organizational Health in Thermal Hotels)
Neslihan KAN SÖNMEZ
pp. 2442-2455
DOI: 10.20491/isarder.2019.751
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
International  Capital Flows’ Effects and Banking Sector’s Profitability in Emerging Countries: Exploring Turkey Case
Semliko Fulbert DOSSOU, Ahmet AKSOY
pp. 2456-2471
DOI: 10.20491/isarder.2019.752
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yöneticilerin Karanlık Kişiliklerinin İşe Adanmışlık ve Örgütsel Muhalefete Etkisi: Bir Araştırma
(The Effect of Dark Personalities of Administrators on Work Commitment and Organisational Opposition: An Invastigation)
Serkan NAKTİYOK, Yunus ZENGİN, Seda KAYAPALI YILDIRIM
pp. 2472-2491
DOI: 10.20491/isarder.2019.753
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kamu Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenlerin Norm Kadro Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma
(A Research on Determination of The Opinions of Academicians in Public Universities for Norm Staff Implementation)
Rıza DEMİR, Murat DEMİR
pp. 2492-2511
DOI: 10.20491/isarder.2019.754
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Çalışan Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi İle Değerlendirilmesi: Bir İlaç Firması Uygulaması
(The Evaluation of the Factors Affecting Employees’ Motivation with the AHP Method: A Pharmaceutical Application)
Serap PİRİNÇCİ, Dilek ÖZDEMİR GÜNGÖR
pp. 2512-2527
DOI: 10.20491/isarder.2019.755
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Satış Promosyonları ve Kredi Kartı Kullanımının Tüketicilerin Plansız Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Pişmanlık Davranışı Üzerindeki Etkileri
(The Effects of Sales Promotion and Credit Card Usage on Consumers’ Unplanned Buying and Post-Purchase Regret Behavior)
Erkan ÖZDEMİR, Serkan KILIÇ, Mehmet Akif ÇAKIRER
pp. 2528-2545
DOI: 10.20491/isarder.2019.756
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kar Yönetimi Uygulamalarında İhtiyari Tahakkuklar ve Tahakkuk İptallerinin Etkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
(Earnings Management Practices in terms of Discretionary Accruals and Accrual Reversals: An Empirical Study on Banking Sector)
Merve ACAR, Mustafa Ömer İPÇİ
pp. 2546-2565
DOI: 10.20491/isarder.2019.757
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Hirose Yöntemi İle Finansal Marka Değerinin Hesaplanması: Borsa İstanbul Bankacılık Sektörü Uygulaması
(Financial Brand Value Calculation With Hirose Method: An Ampirical Analysis in Istanbul Stock Exchange)
Sevilay USLU DİVANOĞLU, Haşim BAĞCI, Mustafa EROĞLU
pp. 2566-2577
DOI: 10.20491/isarder.2019.758
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Firma Borç Düzeyi İle Ar&Ge Harcamaları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma: BİST Sınai Endeksi Örneği
(A Study on the Relationship Between R&D Expenditures and Firm Debt Level: The Example of The BIST Industrial Index)
Emrah ŞAHİN
pp. 2578-2586
DOI: 10.20491/isarder.2019.759
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Endüstri 4.0 Sürecinin Hazır Giyim İşletmeleri Üzerindeki Etkileri: Hugo Boss Türkiye Örneği
(Effects of Industry 4.0 Process on Garment Businesses: The Case Study of Hugo Boss Turkey)
İsmail YOŞUMAZ, Belkıs ÖZKARA
pp. 2587-2600
DOI: 10.20491/isarder.2019.760
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Smart Applications in the Hospitality Business: A Qualitative Study on the City of Eskişehir
Banu ZENCİR, Oktay EMİR
pp. 2601-2611
DOI: 10.20491/isarder.2019.761
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Örgütsel Bağlılığın Oluşmasında Kadın Akademisyenlerin Rolünün Nitel Araştırma Yöntemiyle Belirlenmesi: KTMÜ Örneği
(Determining The Role of Women Academians in the Formation Establishment of Organizational Commitment with Qualitative Research Method: The Case of KTMU)
Erkan AKGÖZ, Simge ŞALVARCI, Nurzat NURLANOVA
pp. 2612-2621
DOI: 10.20491/isarder.2019.762
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Düşük Maliyet Taşımacılık İş Modelini Benimseyen Havayolu Şirketlerinin Yan Gelir Uygulamalarının Finansal Performansları Üzerindeki Etkileri: Türk Sivil
Havacılık Sektöründe Bir Uygulama (Ancillary Revenue’s Effect on Low-Cost Carrier Adopted Airline Company’s Financial Performance: An Application in Turkish Civil Aviation Sector)
Murat ATİK
pp. 2622-2635
DOI: 10.20491/isarder.2019.763
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Çalışanların Öz Güven ve Yaratıcılık
Düzeylerinin Mutlulukları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research to Determine the Effect of Employees’ Self Confidence and Creativity Levels on Happiness)
Ayşe Ece SERT, Olca SÜRGEVİL DALKILIÇ
pp. 2636-2648
DOI: 10.20491/isarder.2019.764
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yöresel Restoranlarda Yemek Yiyen Müşterilerin Restoran Hakkındaki Algılamaları, Tutumları ve Tekrar Satın Alma Niyetleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
(An Empirical Study on Perceptions, Attitudes and Repurchase Intentions of Customers Dining in Local Restaurants)
Ahmet TAYFUN, Atınç OLCAY, Şerife YAZGAN PEKTAŞ, Buse ÇETİ
pp. 2649-2660
DOI: 10.20491/isarder.2019.765
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Kariyer Planları Arasındaki İlişki: AKÜ Örneği
(The Relationship Between Entrepreneurial Personality Characteristics and Career Plans of University Students Undergoing KOSGEB Applied Entrepreneurship Training:
The Case of AKU)
Ahmet Gençay DAĞLI, Koray GÜRPINAR
pp. 2661-2679
DOI: 10.20491/isarder.2019.766
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Eczacılık Ürünleri İhracat Performanslarının Belirlenen Endekslerle Ölçülmesi: Türkiye – Brezilya Örneği
(Measurement of Export Performance of Pharmaceutical Products With Determined Indices: Turkey- Brazil Example)
Zübeyir TURAN, Sabri Can KAYIKÇIOĞLU, Ahmet Enes ÇAĞLAR
pp. 2680-2690
DOI: 10.20491/isarder.2019.767
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Approach to the Concept of Literacy for Information Systems Used in the Business Areas of and Daily Studies
Özel SEBETCİ
pp. 2691-2697
DOI: 10.20491/isarder.2019.768
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İşgörenlerde Algılanan Örgütsel Destek Algısı İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinde İş Tatmininin Aracı Rolü
(In Employees Intermediary Role of Job Satisfaction in Relationship between Organizational Commitment and Perceived Organizational Support)
Ahmet DİKEN, Nezahat KOÇYİĞİT, Ebru Özer TOPALOĞLU, Aylin YILMAZ
pp. 2698-2716
DOI: 10.20491/isarder.2019.769
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
An Examination on Manegers’ Opinions on the Importance of Cultural Intelligence
Hasan TUTAR, Vjose HAJRULLAHU, Nevzat ŞAHİN
pp. 2717-2728
DOI: 10.20491/isarder.2019.770
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Sanal Kaytarma ve İş Performansı İlişkisi: Kuşaklar Teorisi Yaklaşımı
(The Relationship between Cyber-Loafing and Job Performance: Generations Theory Perspective)
Erhan KUZNEK, Berrin GÜZEL
pp. 2729-2746
DOI: 10.20491/isarder.2019.771
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Logo Değişimlerinin Marka Bağlılığına Etkisi: Türkiye Converse ve Fanta Araştırması
(The Effects of Logo Changes on Brand Loyalty: A Research Converse and Fanta Brands in Turkey)
Metehan TOLON, Kadri Gökhan YILMAZ, Ali AYCI
pp. 2747-2761
DOI: 10.20491/isarder.2019.772
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Tüketicilerin Özsaygı Algılamaları ve Otomobil Tercihleri Arasındaki İlişki: Bir Araştırma
(The Relationship Between Consumers’ Self-Esteem Perceptions and Automobile Preferences: A Research)
Uğur UĞUR, Sevtap SARIOĞLU UĞUR, Mustafa SOBA
pp. 2762-2771
DOI: 10.20491/isarder.2019.773
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yenilenebilir Enerji (Rüzgâr Enerjisi) Üreten İşletmelerin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Değerlendirilmesi
(Renewable Energy (Wind Energy) Evaluatıon of Producing Business for Turkish Accounting Standards)
Bülent YILMAZ
pp. 2772-2784
DOI: 10.20491/isarder.2019.774
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Piyasa Değerleri Üzerinde Etkili Olan Finansal Oranlar Üzerinde Bir Araştırma
(A Research on the Financial Ratios Affecting Market Price of Venture Capital Invesment Trusts)
Metin AKTAŞ, Yasin İLGÜN
pp. 2785-2798
DOI: 10.20491/isarder.2019.775
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Çevresel Bilinç Yeşil Davranışı Etkiler mi? Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir Araştırma
(Does Environmental Consciousness Impact Green Behavior? A Research in the Eastern Black Sea Region of Turkey)
Arzu TUYGUN TOKLU
pp. 2799-2811
DOI: 10.20491/isarder.2019.776
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İç Girişimciliğin İşe Tutkunluğa Etkisinde Birey- Örgüt Uyumunun Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Person-Organization Fit in the Effects of Intrepreneurship on Staff’s Work Engagement)
Pınar ERKAL
pp. 2812-2823
DOI: 10.20491/isarder.2019.777
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Tedarikçi Firma İtibarının Endüstriyel Müşterinin Algıladığı Değer Üzerindeki Etkisi: İzmir İlinde Bir Uygulama
(The Effect of Supplier Company Reputation on the Perceived Value by the Industrial Customer: An Application in İzmir)
Merve AK, Hatice Anıl DEĞERME
pp. 2824-2844
DOI: 10.20491/isarder.2019.778
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Çalışanlarda Akış Deneyimi Oluşturulması: İş Biliş Envanteri ve İçsel Statünün Önemi Açısından Bir İnceleme
(Generating Flow Experience in Employees: A Study on the Importance of Work Cognition Inventory and Insider Status)
Büşra MÜCELDİLİ, Berivan TATAR, Oya ERDİL
pp. 2845-2855
DOI: 10.20491/isarder.2019.779
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yolcu Taşıma Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Göre Hesaplanması: Devlet Demiryolları İşletmesinde Vaka Çalışması
(Calculation of Passenger Transport Costs in Accordance With the Activity-Based Costing Method (ABC): A Case Study in the State Railways)
Beyhan BELLER DİKMEN, Zeki DOĞAN, Ali DERAN
pp. 2856-2875
DOI: 10.20491/isarder.2019.780
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Etik Dışı Fiyatlandırma Uygulamaları Karşısında Tüketicilerin Düşünce ve Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on the Investigation of Consumers’ Thoughts and Behaviors against Unethical Pricing Practices)
Emre YILDIRIM, Kazım MERT
pp. 2876-2892
DOI: 10.20491/isarder.2019.781
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Ekonomik Güven Endeksi ile Yatırım Araçları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Toda-Yamamoto Yaklaşımı
(The Causality Relationship Between the Economic Confidence Index and Investment Instruments: The Toda-Yamamoto Approach)
Samet EVCİ
pp. 2893-2901
DOI: 10.20491/isarder.2019.782
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Hizmetkâr Liderlik Davranışının Örgütsel Özdeşleşme ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi: Restoran Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme
(The Effect of Perceived Servant Leadership Behaviour on the Organizational Identification and Performance of Employees: A Research on Restaurant Employees)
Hasan CİNNİOĞLU
pp. 2902-2911
DOI: 10.20491/isarder.2019.783
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İş Anlamlılığının Sosyal ve Kültürel Belirleyicileri: Bütünleştirici Bir Sosyal Çevre mi Sağlamalı, Çeşitlendirici Bir Kültür mü Oluşturmalı?
(The Social and Cultural Determinants of Creating Meaning at Work: An Integrative Social Environment or a Diversified Organizational Culture)
İpek KOÇOĞLU, Eren KILIÇ
pp. 2912-2923
DOI: 10.20491/isarder.2019.784
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Sektör Farklılığında Etik Değerlerin Gelişimi (Developing Ethic Values in Terms of Sectorial Differentiations)
Ayşen GEZİCİ ARSLANHAN, Işık ÇİÇEK
pp. 2924-2943
DOI: 10.20491/isarder.2019.785
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kariyer Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İşe Adanmışlığın Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Job Engagement in the Relationship Between Career Satisfaction and Intention to Quit)
Ayşe ANAFARTA, Özkan YILMAZ
pp. 2944-2959
DOI: 10.20491/isarder.2019.786
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İşgörenlerin Nepotizm ve Sinizm Algıları Arasındaki İlişki: Nevşehir’deki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Relationship between Employees’ Perceptions of Nepotism and Cynicism: A Study on Hotel Enterprises in Nevşehir)
Aziz Gökhan ÖZKOÇ,  Hakan KENDİR, Emin ARSLAN, Nagihan ÖZGÜN
pp. 2960-2971
DOI: 10.20491/isarder.2019.787
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Paradoksal Liderlik Davranışı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması
(Paradoxical Leadership Behavior: A Scale Adaptation Research)
İbrahim AKÇA, Muharrem TUNA
pp. 2972-2989
DOI: 10.20491/isarder.2019.788
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Psikolojik Yıldırma İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizmin Aracılık Etkisi
(Mediating Effect of Organizational Cynicism on the Relationship Between Mobbing and Intention to Leave)
Halime GÖKTAŞ KULUALP
pp. 2990-3005
DOI: 10.20491/isarder.2019.789
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Duygusal Emek Davranışının Duygusal Tükenmişlik Üzerine Etkisi ve Bir Model Önerisi: Avukatlar Üzerine Bir İnceleme
(The Effect of Emotional Labor Behavior on Emotional Burnout in Lawyers: A Model Proposal)
Hüriyet BİLGE
pp. 3006-3017
DOI: 10.20491/isarder.2019.790
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Investigation of Convergence in the Returns of Cryptocurrencies: Panel Nonlinear Tar Approach
Mustafa ÖZYEŞİL
pp. 3018-3024
DOI: 10.20491/isarder.2019.791
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Katılım Bankalarının Ekonomik Büyümede Rolü: Mevduat Bankaları İle Karşılaştırmalı Bir Analiz
(Participation Banks Role in Economic Growth: A Comparative Analysis with Deposit Bank)
Melih KUTLU, Osman KARAMUSTAFA
pp. 3025-3034
DOI: 10.20491/isarder.2019.792
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Tekniğinde Maliyet Sürücülerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Belirlenmesi: Bir Uygulama
(Determining Cost Drivers in Activity Based Costing with Analytical Hierarchy Process: A Case Study)
Mehmet ÖZÇALICI, Ahmet KAYA
pp. 3035-3050
DOI: 10.20491/isarder.2019.793
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Borsa İstanbul ile Türkiye’nin Yüksek Dış Ticaret Hacmine Sahip Ülke Borsalarının Entegrasyonu: Rejim Kaymalı Eşbütünleşme Analizinden Bulgular
(Integration of BIST and Stock Exchanges of Countries Having High Foreign Trade Volumes with Turkey: Empirical Evidence from Regime Shift Cointegration
Analysis)
Yüksel İLTAŞ, Fatih GÜZEL
pp. 3051-3062
DOI: 10.20491/isarder.2019.794
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Üniversite Öğrencilerinin Gerilla Reklamlara Yönelik Tutumları Üzerine Deneysel Bir Çalışma
(An Experimental Study on Attitudes of University Students towards Guerilla Advertisements)
Buket BORA SEMİZ, Esra AKSOY
pp. 3063-3072
DOI: 10.20491/isarder.2019.795
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Havayolu Hizmet Sisteminde Ortak Değer Yaratmanın Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi
(The Effect of Value Co-Creation on Repurchase Intention in Airline Service System)
İnci POLAT, Osman SESLİOKUYUCU
pp. 3073-3085
DOI: 10.20491/isarder.2019.796
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İşletmelerin Sermaye Yapıları ve Firma Değerleri Arasındaki İlişki – BIST Sınai Endeksinde Bir Uygulama
(The Relationship Between Capital Structures and Company Values of Companies – An Application in the BIST Industrial Index)
Muhammet Emin ŞİŞMAN, İstemi ÇÖMLEKÇİ
pp. 3086-3103
DOI: 10.20491/isarder.2019.797
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Online Yorumların Tüketici Satın Alma Kararına Etkisi: Kullanıcı Özellikleri Açısından Bir Değerlendirme
(The Effect of Online Reviews on Consumer Buying Decision: An Evaluation of User Characteristics)
Peruze Cansu AKDENİZ, Tuğba ÖZBÖLÜK
pp. 3104-3119
DOI: 10.20491/isarder.2019.798
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve Özgecilik İlişkisi: Bir Kamu Kurumunda Araştırma
(The Relationship Between Organizational Commitment, Job Satisfaction, and Altruism: A Research on Public Servants
Alev SÖKMEN, Gökhan KENEK
pp. 3120-3130
DOI: 10.20491/isarder.2019.799
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
AHS ve MAUT Yöntemi ile En İdeal Hizmet Kalitesi Kriterlerine Sahip Olan İşletmenin Belirlenmesi: Ordu İlindeki Oteller Üzerinde Bir Araştırma
(Determination of the Establishment with the Most Ideal Service Quality Criteria by AHP and MAUT Method: A Research on Ordu Hotels)
Hakan AKYURT, Şerif Ahmet DEMİRDAĞ
pp. 3131-3142
DOI: 10.20491/isarder.2019.800
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Profesyonel Etik Standartları İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkide Örgütsel Özdeşleşmenin Rolü: Ortaokul Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma
(The Role of Organizational Identification in the Relationship Between Professional Ethical Standards and Organizational Citizenship Behavior: A Sample of the Secondary School Teachers)
Fetullah BATTAL
pp. 3143-3156
DOI: 10.20491/isarder.2019.801
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Hizmetkâr Liderliğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracı Rolü
(The Mediating Role of Organizational Justice in the Effect of Servant Leadership on Organizational Identification)
Osman Seray ÖZKAN
pp. 3157-3171
DOI: 10.20491/isarder.2019.802
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yeniden Yapılandırma Çalışmalarının Bankacılık Sektörünün Gelişimine Etkileri: Türkiye İncelemesi
(Effects of Restructuring Efforts to the Development of Banking Sector: Turkey Examination)
Mustafa Tevfik KARTAL
pp. 3172-3189
DOI: 10.20491/isarder.2019.803
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Sustainability Indices in the Financial Markets, Performance and Intraday Volatility Analysis: The Case of Turkey
Cüneyd Ebrar LEVENT
pp. 3190-3203
DOI: 10.20491/isarder.2019.804
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kişisel Satışta Sosyal Sermayenin Müşteri İlişkilerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(The Effects of Social Capital on Customer Relations in Personal (Direct) Sales)
Zafer EROL, Yasin BOYLU
pp. 3204-3220
DOI: 10.20491/isarder.2019.805
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
A Research on Employment and Unemployment: Case in Turkey
Mehmet Saim AŞÇI, Sabri ÖZ
pp. 3221-3244
DOI: 10.20491/isarder.2019.806
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Üçüncü Sektörde Finansal Şeffaflık Sorunu: Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Şeffaflık Düzeylerinin İncelenmesi
(Financial Transparency Challenge in the Third Sector: Analyzing the Transparency Levels of Non-Governmental Organizations in Turkey)
Mehmet Fatih GÜNER
pp. 3245-3255
DOI: 10.20491/isarder.2019.807
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkileri ve Yüksek Lisans Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
(Effects of Personality Characteristics on Entrepreneurship Tendencies and an Application on Master Students)
Şakir MİRZA, Gülten DEMİRAL
pp. 3256-3268
DOI: 10.20491/isarder.2019.808
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kısıtlar Teorisi-Düşünce Süreçleri İle Bireylerin Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılma Nedenlerinin Analizi
(Theory of Constraints-Thinking Processes and Analysis of Reasons of Individual Separation from Individual Pension System)
Burcu YUMURTACI, Fatma Serab ONURSAL
pp. 3269-3282
DOI: 10.20491/isarder.2019.809
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Türkiye ve Dünya’da Tersine Mentorluk: Kuşaklar Bazında Farklılaşan İş Değerleri ve Gençlerin İşten Ayrılma Niyeti Açısından Bir İnceleme
(Reverse Mentoring in Turkey and World:  A Research in Terms of Generational Differences in Work Values and Intention to Leave among Young Workers)
Ender TERZİ, Yasin BOYLU
pp. 3283-3322
DOI: 10.20491/isarder.2019.810
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Liderlik Kavramının Mükemmellik Modeline Göre İncelenmesi: Karabük Devlet Hastanesi Örneği
(Investigation of the Leadership Concept to Excellence Model: Karabuk State Hospital Example)
Nurullah SOYHAN, Nurettin SOYHAN
pp. 3323-3336
DOI: 10.20491/isarder.2019.811
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İstismarcı Yönetimin İş-Aile Çatışması, Performans ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: İş-Aile Çatışması ve Cinsiyetin Düzenleyici Rolü
(The Effect of Abusive Supervision on Work-Family Conflict and Intention to Quit: The Moderating Effect of Work-Family Conflict and Gender)
Kemal KÖKSAL, Ali GÜRSOY
pp. 3337-3346
DOI: 10.20491/isarder.2019.812
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre İşletmelerin Nakit Akış Profillerinin BİST 100 Endeksi Üzerinde Analizi
(BIST 100 Index on Analysis of Cash Flow Profiles of Firms in Accordance With Accointing Standards in Turkey)
Tuba DERYA BASKAN, Büşra DOZEN
pp. 3347-3357
DOI: 10.20491/isarder.2019.813
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İslami Muhasebe Standartlarının Türkiye’deki Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği: Bir Alan Araştırması
(The Applicability of the Islamic Accounting Standards in the Participation Banks in Turkey: A Field Study)
Ayhan YATBAZ, Özgür ÇATIKKAŞ
pp. 3358-3373
DOI: 10.20491/isarder.2019.814
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Does Job Satisfaction Mediate the Effect of Role Stressors on Employee Turnover Intention in Hotel Businesses?
Nagihan ÇAKMAKOĞLU ARICI
pp. 3374-3384
DOI: 10.20491/isarder.2019.815
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Relationship between Financial Distress, Demographics and General Family Functioning in Turkey
Ayfer AYDINER BOYLU, Gülay GÜNAY, Cengiz KILIÇ
pp. 3385-3403
DOI: 10.20491/isarder.2019.816
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Dışsal Prestijin, İş Becerikliliğinin ve Kişi-Örgüt Uyumunun İş-Aile Çatışması İle İlişkisi
(The Relationship Betweeen External Prestige, Job Crafting Person-Organization Fit and Work-Family Conflict)
Sezgi SÖZBER,  Azize ERGENELİ
pp. 3404-3420
DOI: 10.20491/isarder.2019.817
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Sağlık Kurumlarında Talep Tahmini: Cerrahi Gazlı Bez Üzerine Uygulama
(Demand Forecast in Health İnstitutions: Application on Surgical Gauze)
Pınar UÇAKKUŞ, Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
pp. 3421-3429
DOI: 10.20491/isarder.2019.818
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Ev Dekorasyonunda Kullanılan Renklerin Tüketicilerin Satın Alma Davranışına Etkisi
(The Effect of Colors Used in Home Decoration on Purchasing Behavior of Consumer)
Şaban ALTIN, Behiye ÇİÇEK
pp. 3430-3447
DOI: 10.20491/isarder.2019.819
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Uluslararasılaşma Düzeyi Üzerinde Farklı Kaynak Unsurlarının Kısa ve Uzun Dönem Etkisi
(The Short- and Long-Term Effect of Different Capital Structure on Internationalization)
İlkut Elif KANDİL GÖKER
pp. 3448-3457
DOI: 10.20491/isarder.2019.820
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Motivasyon Araçlarının Algılanma Düzeylerinin Sektörlere Göre Analizi
(Analysis of Perception Levels of Motivatıon Tools According to Sectors)
Mehmet CAN, Hakan KOÇ
pp. 3458-3470
DOI: 10.20491/isarder.2019.821
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Impact of Workplace Ostracism on Stress and Employee Engagement
Asif Hussain SAMO, Shakir KHAN, Nouma ALİ, Sarfaraz ALİ
pp. 3471-3484
DOI: 10.20491/isarder.2019.822
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Türkiye Hazır Giyim Sektörünün Sorunları, Çözüm Önerileri ve Rekabet Gücü
(Problems of Turkey Clothing Industry, Solutions and Competitiveness)
Muhittin ADIGÜZEL
pp. 3485-3504
DOI: 10.20491/isarder.2019.823
Abstract Full Text
ara-bosluk