Volume 11, Issue 3 (2019)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kurumsal Tasarımın Kurumsal İmaj ve Kurumsal İtibar Oluşumu Üzerine Etkisinin Hizmet Sektöründe İncelenmesi
(Examining Corporate Designs’ Effect on Forming Corporate Image and Corporate Reputation in the Services Industry)
Fikret CANITEZ, Ayşe AKYOL
pp. 1294-1312
DOI: 10.20491/isarder.2019.672
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Aile İşletmelerinde Yaşanan Pazarlama ve Markalaşma Sorunları: Bozüyük TSO Üyeleri Üzerine Bir Araştırma
(Marketing and Branding Issues in Family Businesses: A Research on the Members of Bozüyük Chamber of Commerce and Industry)
İbrahim ALKARA, Ali ARICI
pp. 1313-1331
DOI: 10.20491/isarder.2019.673
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Banka Çalışanlarının Kariyer Bağlılık Düzeylerinin Öznel Kariyer Başarıları Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Career Commitment of Bank Employees on Subjective Career Success)
Zümrüt Hatun DEMİREL
pp. 1332-1345
DOI: 10.20491/isarder.2019.674
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İş Şekillendirme ve İşe Adanmışlık Arasındaki İlişki: İlaç Sektöründe Satış Pazarlama Profesyonelleri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma
(Relationship Between Job Crafting and Work Engagement: A Research On Sales&Marketing Professionals in Pharmaceutical Sector)
Murat Fikrettin TURAN, Yasemin ÖZDEMİR
pp. 1346-1357
DOI: 10.20491/isarder.2019.675
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Konaklama İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Maliyet Kontrol Yöntemlerinin İncelenmesi: Ayrıntılı Maliyet Kontrol Yöntemine İlişkin Bir Uygulama
(Examination of Food and Beverage Cost Control Methods in Accommodation Establishments: An Application on Detailed Cost Control Method)
İbrahim AKSU, Taner EKEN
pp. 1358-1374
DOI: 10.20491/isarder.2019.676
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kamu Sektöründe Yenilik Yeteneklerinin Kurumsal Performansa Etkisi
(The Impact of Innovation Capabilities on Firm Performance in the Public Sector)
Rüstem MENGAASLAN, Ayla ESEN
pp. 1375-1387
DOI: 10.20491/isarder.2019.677
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Dizel Skandalı ve Türk Yatırımcılarının Tepkileri Üzerine Bir Araştırma
(Diesel Scandal and a Research on the Reaction of Turkish Investors)
V. Evrim ALTUK, Ayşegül İŞCANOĞLU ÇEKİÇ
pp. 1388-1400
DOI: 10.20491/isarder.2019.678
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kalkınmada Güney Kore Örneği
(The Case of South Korea in Development)
Banu ERKÖK
pp. 1401-1416
DOI: 10.20491/isarder.2019.679
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Örgütlerde Yöneticiye Duyulan Güvenin, Psikolojik Sözleşme İhlali, Örgütsel Dışlanma ve İş Tatmini Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
(Examination of The Relationships Between Organisational Managerial Trust, Psychological Contract Violation, Organizational Exclusion and Job Satisfaction)
Melike ARTAR, Zafer ADIGÜZEL, Oya ERDİL
pp. 1417-1432
DOI: 10.20491/isarder.2019.680
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Sosyal İş Modelleri ve Sosyal Girişimcilik: Boğaziçi Üniversitesi Tüketim Kooperatifi Örneği
(Social Business Models and Social Entrepreneurship: Boğaziçi University Consumption Cooperative Case)
Çiğdem KAYA
pp. 1433-1449
DOI: 10.20491/isarder.2019.681
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Nexus for Education on Economic Growth: The Case of Turkey
Ahmet Salih İKİZ
pp. 1450-1464
DOI: 10.20491/isarder.2019.682
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
X ve Y Kuşaklarının Marka Kişiliği Algılamalarının Karşılaştırılması: BİM Örneği
(Comparison of Brand Personality Perceptions of Generations X and Y: The case of BİM )
Müjde Duygu BİLGİN, Kadri Gökhan YILMAZ
pp. 1465-1481
DOI: 10.20491/isarder.2019.683
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yeni Medyada Ürün Yerleştirmenin Ebeveynlerin Satın Alma Eğilimine Etkisi: Çocuk Videolarıyla İlgili Kırıkkale İlinde Bir Araştırma
(The Effect of Product Placement in New Media on Parental Purchasing Tendency: A Research on Children’s Videos in Kırıkkale Province)
İbrahim BOZACI, Rabia VİLDAN İŞCAN, İsmail GÖKDENİZ
pp. 1482-1492
DOI: 10.20491/isarder.2019.684
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Örgütsel Sinizmin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Yaşın Düzenleyici Rolünün İncelenmesi
(Investigating the Moderating Role of Age Factor on the Effect of Organizational Cynism on Intention to Leave)
Mustafa CANBEK, Engin KANBUR
pp. 1493-1502
DOI: 10.20491/isarder.2019.685
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Effect of Authentic Leadership on Intrinsic Motivation of Millennial Engineers Working in Information Technology (IT) Sector
Birgül AYDOĞDU, Deniz PALALAR ALKAN
pp. 1503-1517
DOI: 10.20491/isarder.2019.686
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Marka Otantizminin Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Hazır Gıda Sektöründe Bir Uygulama
(The Effect of Brand Authenticity on Repurchase Intent: An Application in the Take Home Foods Sector)
Murat ÇAKIRKAYA, Kazım KARABOĞA
pp. 1518-1536
DOI: 10.20491/isarder.2019.687
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Tüketici Yenilikçiliği ve Sosyal Onay İhtiyacı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on The Examining of The Relationship Between Consumer Innovation and The Need for Social Approval)
Aybike Tuba ÖZDEN
pp. 1537-1558
DOI: 10.20491/isarder.2019.688
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
ARCH ve GARCH Modelleriyle Standard & Poors 500 Endeksinde Rassal Yürüyüş ve Piyasa Etkinliğinin Analizi
(Analysis of Random Walk and Market Efficiency in Standard & Poors 500 Index Using ARCH and GARCH Models)
Nurgün KOMŞUOĞLU YILMAZ
pp. 1559-1574
DOI: 10.20491/isarder.2019.689
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Konaklama İşletmeleri Çalışanları Kişilik Özelliklerinin İş Doyumu Düzeyleri Üzerindeki Etkisi
(The Effects of Personal Characteristics of Employees in Accommodation Business on Job Satisfaction Levels and Five Factor Personal Characteristics)
Gülşen BAYAT
pp. 1575-1588
DOI: 10.20491/isarder.2019.690
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Effect of Teamwork on Employee Performance in Some Selected Private Banks in Mogadishu-Somalia
Adam ABDULLE, Belgin AYDINTAN
pp. 1589-1598
DOI: 10.20491/isarder.2019.691
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Algılanan Dağıtımsal ve Prosedürel Adalet-İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde, Kültürel Değerlerin Düzenleyicilik Rolü
(The Moderating Role of Cultural Values on the Relationship between Perceived Distributive-Procedural Justice and Turnover Intention)
Handan AKKAŞ, Pınar BAYHAN KARAPINAR
pp. 1599-1613
DOI: 10.20491/isarder.2019.692
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Sıkı-Gevşek Örgüt Kültürünün ve Kişi-Örgüt Uyumunun Çalışanların Çift Yönlülük Algılarına Etkisi
(The Effect of Tight-Loose Organization Culture and Person-Organization Fit in Terms of Employees’ Perceptions of Ambidexterity)
Saadet Ela PELENK
pp. 1614-1628
DOI: 10.20491/isarder.2019.693
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Sağlık Kurumlarında Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının İş Performansına Etkisi: Uşak İli Örneği
(The Effect of Organizational Citizenship Behaviors of Health Care Professionals on Work Performance: The Case of Uşak Province)
Bahar KARANLIK, Sibel ÖZAFŞARLIOĞLU SAKALLI
pp. 1629-1643
DOI: 10.20491/isarder.2019.694
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Mersin İlinde Bulunan Bir Vakıf Üniversitesi Üzerine Araştırma
(Entrepreneurship Tendencies of University Students: A Research on A Foundation University in Mersin)
Onur Başar ÖZBOZKURT, Vildan BİRSEN, Abdulah ŞAHİN
pp. 1644-1655
DOI: 10.20491/isarder.2019.695
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Duygusal Tükenmişliğin, Duygusal Bağlılık Üzerine Etkisi
(The Effect of Emotional Burnout on Emotional Commitment)
Ali CANER, Belgin AYDINTAN
pp. 1656-1662
DOI: 10.20491/isarder.2019.696
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İşletme Rekabetinde Stratejik Esneklik, Çevresel Türbülans, İşletme Yetenekleri ve Performans Arasındaki İlişki: Ankara İlindeki Dört-Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Araştırma
(The Relationship Between the Strategical Flexibility, Environmental Turbulence, Business Competencies and Performance in Business Competition: Research in Four-Five Star Hotels in Ankara)
Gürcan PAPATYA, Nurhan PAPATYA, A. Buğra HAMŞIOĞLU
pp. 1663-1673
DOI: 10.20491/isarder.2019.697
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Psikolojik Güçlendirmenin Yenilikçi İş Davranışına Etkisi
(The Effect of Psychological Empowerment on Innovative Work Behavior)
İlknur ÇEVİK TEKİN, Tahir AKGEMCİ
pp. 1674-1692
DOI: 10.20491/isarder.2019.698
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Müşteri Maliyetlerinin Analizine Yönelik Bir Çalışma: Sigorta Sektörü Örneği
(A Study for the Analysis of Customer Costs: Insurance Sector Example)
Fatma ALDIRMAZ AKKAYA, Ahmet ÜNAL
pp. 1693-1711
DOI: 10.20491/isarder.2019.699
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Tüketicilerin Bütünleşik Pazarlama İletişimi Faaliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Mobilya Sektörü Örneği
(Examining the Attitudes of Consumers towards Integrated Marketing Communication Activities: The Furniture Industry Example)
Filiz ASLAN ÇETİN, Nazan KORUCUK
pp. 1712-1726
DOI: 10.20491/isarder.2019.700
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Havacılık Sektöründe Güvenlik İklimi Algısı İle Bilgi Teknolojileri Verimliliği Etkileşimi: Uçak Bakım Teknisyenleri Üzerinde Bir Araştırma
(The Association of Safety Climate Perception and Information Technologies Productivity in Aviation: A Research on Airplane Maintenance Technicians)
Gökdeniz KALKIN, Ufuk TÜREN, Yunus GÖKMEN, Haluk ERDEM
pp. 1727-1743
DOI: 10.20491/isarder.2019.701
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Katılım Bankalarının Performansının Konvansiyonel Bankalar İle Karşılaştırılması: 2008 Kriz Dönemi Örneği
(Comparison of Performance of Participation Banks with Conventional Banks: Case of 2008 Crisis Period)
Mustafa CANBAZ, Serkan DUR
pp. 1744-1756
DOI: 10.20491/isarder.2019.702
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Gayrimenkul Pazarlamasında Web Sitesi Hizmet Kalitesi Unsurlarının Tüketici Memnuniyetine Etkisi
(The Effect of Website Service Quality Components on Consumer Satisfaction in Real Estate Marketing)
Behlül ERKAN, Dicle YURDAKUL
pp. 1757-1768
DOI: 10.20491/isarder.2019.703
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Restoran Çalışanlarının Hizmetkâr Liderlik Algıları ile İşe Adanmışlık Düzeyleri Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Servant Leadership Perceptions of Restaurant Employees and Work Engagement Levels)
Hasan CİNNİOĞLU, Çağrı SAÇLI
pp. 1769-1778
DOI: 10.20491/isarder.2019.704
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kamu Örgütlerinde Örgütsel Sosyalleşmenin İş Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: İhsaniye İlçesinde Bir Araştırma
(The Effect on Work Motivation of Organizational Socialization in Public Organizations: A Research in Ihsaniye District)
Semra TETİK
pp. 1779-1791
DOI: 10.20491/isarder.2019.705
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yöneticilerinin Girişimcilik ve İnovasyon Algılarının İncelenmesi: Kobi Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma
(Investigation of Entrepreneurship and Innovation Perceptions of SME Executives)
Gözde KOSA
pp. 1792-1806
DOI: 10.20491/isarder.2019.706
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi Uygulamaları ile İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(An Empirical Investigation of Relationship between Automotive Quality Management System Practices and Firm Performance)
Ece ÇAĞLAYAN, Ali GÖRENER, Kerem TOKER
pp. 1807-1822
DOI: 10.20491/isarder.2019.707
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
TURQUALITY® ve Marka Destek Programlarının Firmaların Uluslararasılaşma Sürecine Katkıları
(Contributions of TURQUALITY® Brand Support Programs On Internationalization Process of Enterprises)
Cemalettin AKTEPE, Seda KAVRUKER
pp. 1823-1839
DOI: 10.20491/isarder.2019.708
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yatırımcıların Duygusal Zekâ Alt Boyutlarından Stres Yönetimlerinin ve Genel Ruh Hallerinin Aldıkları Yatırım Kararları Üzerine Etkisi
(The Effect of Emotional Intelligence Sub-Dimensions Some of which are Stress Management and General Mood of Market Investors on The Investment Decisions They Take)
Seda AĞGÜL, Bener GÜNGÖR
pp. 1840-1853
DOI: 10.20491/isarder.2019.709
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İhracat Engellerinin Kurumsal Kuram Perspektifinden Değerlendirilmesi
(Evaluation of Export Barriers from the Institutional Theory Perspective)
Çiğdem BASKICI, Yavuz ERCİL
pp. 1854-1865
DOI: 10.20491/isarder.2019.710
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Tüketici Motivasyonları ile Sosyal Medyanın Tüketici Davranışına Etkisinin Satın Alma Niyetine Etkisinin Hava Yolu Yolcu Taşımacılığında İncelemesi
(Analysis of the Consumer Motivations and Social Media’s Effects in Consumer Behaviours’ Impact on Purchasing Intention in the Airline Passenger Transportation)
Vahap ÖNEN
pp. 1866-1882
DOI: 10.20491/isarder.2019.711
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Finansal Oranlar ile Risk (Beta) Arasındaki İlişki: BİST Örneği
(The Relationship Between Financial Ratios and Risk (Beta): The Case of BIST)
Ceyda YERDELEN KAYGIN, Bener GÜNGÖR
pp. 1883-1896
DOI: 10.20491/isarder.2019.712
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Hemşirelikte Kariyer Sorunları : Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
(Nursing Career Problems : Scale Development And Validation)
Doğancan ÇAVMAK, Emine ATALAY, Sait SÖYLER
pp. 1897-1910
DOI: 10.20491/isarder.2019.713
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Investigation of Psychosocial Hazards and Risks of Occupational Physicians Working in Enterprises: A Qualitative Research
Mehmed Zahid ÇÖGENLİ
pp. 1911-1926
DOI: 10.20491/isarder.2019.714
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İş Değerleri, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinin Bireysel İş Performansı Ve İşten Ayrılma Eğilimi Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma
(A Study on the Effect of Job Values and Organizational Citizenship Behavior Relationship on the Individual Job Performance and Turnover Intention)
Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ
pp. 1927-1944
DOI: 10.20491/isarder.2019.715
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Sürdürülebilirlik, Çevresel Riskler ve Çevre Muhasebesi Arasındaki İlişkinin Tespiti: Erzurum İlinde Bir Araştırma
(Determination of The Relationship Between Sustainability, Environmental Risks and Environmental Accounting: A Research in Erzurum)
Alirıza AĞ, Rana GÜLER SÜLÜK
pp. 1945-1960
DOI: 10.20491/isarder.2019.716
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Tüketicilerin Kompulsif Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama
(The Factors Effecting Consumers’ Compulsive Purchasing Behavior: An Application)
Mehmet Ozan KARAHAN, Cevat SÖYLEMEZ
pp. 1961-1975
DOI: 10.20491/isarder.2019.717
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İşgücü Farklılığını Dikkate Alarak Endüstri 4.0’ın Zorlukları ve Yararları: Kavramsal Bir Çerçeve
(Challanges and Benefits of Industry 4.0 by considering Workforce Diversity: A Conceptual Framework)
Erhan AYDIN, Gülten DEMİRAL
pp. 1976-1990
DOI: 10.20491/isarder.2019.718
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Yeni Nesil Pazarlama Aracı; Emoji Pazarlama: Emoji Kullanılan Reklamlara İlişkin Tüketici Tutumları Bağlamında Bir Araştırma
(New Generation Marketing Tool; Emoji Marketing: A Research in the Context of Consumer Attitudes Towards Emoji Advertising)
Esen ŞAHİN, Uğur ERDOĞAN
pp. 1991-2003
DOI: 10.20491/isarder.2019.719
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Türk Bankacılık Sektöründeki Müşteri İtiraz, Şikayet, Talep ve Önerilerinin İçerik Analizi İle İncelenmesi
(Analysis of Complaints in Turkish Banking Sector with Content Analysis)
Hale Nur GÜLER, Akın MARŞAP
pp. 2004-2015
DOI: 10.20491/isarder.2019.720
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Birleşme ve Satın Alma Faaliyetlerinin Firma Performansı Üzerine Etkisi: Bist’te Bir İnceleme
(The Effect of Mergers and Acquisition Activities on Company’s Performance: A Research on Istanbul Stock Exchange)
İlkay ÖZTÜRK, Serkan YEŞİLYURT
pp. 2016-2026
DOI: 10.20491/isarder.2019.721
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Sosyal Medya İletişimi ve Tüketici Temelli Marka Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir GSM Markası Üzerine Tüketici Araştırması
(Investigation of the Relationship Between Social Media Communication and Consumer Based Brand Equity: Consumer Research on a GSM Brand)
Murat ÇAKIRKAYA, Murat KOÇYİĞİT
pp. 2027-2039
DOI: 10.20491/isarder.2019.722
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Mobil Alışveriş Uygulamaları Bildirimlerine Karşı Tüketici Tutumları Hakkında Bir Araştırma
(A Study on Consumer Attitudes Against Mobile Shopping Applications Notifications)
Pınar KAYIKÇI, Kudret ARMAĞAN, Nil Esra DAL
pp. 2040-2058
DOI: 10.20491/isarder.2019.723
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Çalışanların İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Ulusal Kültürün Etkisinde Yöneticilerin Örgütsel Adalet Anlayışlarının Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Managers’ Understanding of Organisational Justice in The Impact of National Culture on Employees’ Intentions to Leave)
Salih GÜNEY, Ahmet GÜMÜŞ
pp. 2059-2075
DOI: 10.20491/isarder.2019.724
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Firma Değeri Üzerine Etkisi: Bist 100 Örneği
(The Impact of Corporate Sustainability Activities on Firm Value: The Case of BIST 100)
Şükran GÜNGÖR TANÇ
pp. 2076-2083
DOI: 10.20491/isarder.2019.725
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Konum Tabanlı Mobil İletişimlerin Benimsenmesini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Factors Affecting Adaption of Location Based Mobile Communications)
İbrahim BOZACI, Rukiye Nur BEĞDEŞ
pp. 2084-2093
DOI: 10.20491/isarder.2019.726
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Milliyetçilik, Dindarlık ve Materyalizmin Yerli ve Yabancı Ürünlerin Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi
(The Effect of Nationalism, Religiosity and Materialism on the Purchase Intention of Domestic and Foreign Products)
İlknur KORKMAZ, Nil Esra DAL
pp. 2094-2113
DOI: 10.20491/isarder.2019.727
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Emeklilik Yatırım Fonlarının Performanslarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: Türkiye Örneği
(The Comparative Performance Analysis of the Pension Mutual Funds: Turkish Sample)
Ömer İSKENDEROĞLU, Seçkin ARSLAN, Mehmet Sinan ÇELİK
pp. 2114-2120
DOI: 10.20491/isarder.2019.728
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Elektrikli Küçük Ev Aletleri Sektöründe Markanın Tüketici Tercihlerindeki Rolü Ve Tüketici Karar Sürecinde Marka Bağlılığı
(The Role of Brand on Consumer Choice in Household Electrical Appliances Industry and Brand Loyalty on Consumer Decision Process)
Tekiner KAYA
pp. 2121-2139
DOI: 10.20491/isarder.2019.729
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Deneyimsel Pazarlama Unsurları ve Sadakat Arasındaki İlişkide Müşteri Deneyiminin ve Tüketicilerin Algıladığı Faydanın Aracılık Rolü: Alışveriş Merkezlerinde Bir Araştırma
(Mediating Role of Customer Experience and Consumer Perceived Benefit in the Relationship Between Experiential Marketing Elements and Loyalty: A Research in Shopping Centers)
Aylin ATASOY, Akın MARŞAP
pp. 2140-2159
DOI: 10.20491/isarder.2019.730
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Kokunun Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Olfactory on Consumer Purchase Behavior)
Bahar GÜRDİN
pp. 2160-2175
DOI: 10.20491/isarder.2019.731
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Impact of Conspicuous Consumption in Social Media on Purchasing Intentions
İbrahim Halil EFENDİOĞLU
pp. 2176-2190
DOI: 10.20491/isarder.2019.732
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Factors Affecting Luxury Brand Purchase Intention in Terms of Rational and Emotional Impact in Qatar
Mudallala Muhammed MOUSA
pp. 2191-2204
DOI: 10.20491/isarder.2019.733
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Geniş Kapsamlı Finansal Gelişmişlik Endeksi İle Türkiye’nin Finansal Gelişmişliğinin Tespiti ve Gelişmekte Olan Ülkeler İle Karşılaştırılması
(Measuring Financial Development of Turkey With Broad-Based Index and Comparison With Other Developing Countries)
Doğuş EMİN
pp. 2205-2215
DOI: 10.20491/isarder.2019.734
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Impact of Work-Family Conflict on Hedonic Consumption: A Survey on Industrial Workers
İnci ERDOĞAN TARAKÇI, Bora GÖKTAŞ
pp. 2216-2230
DOI: 10.20491/isarder.2019.735
Abstract Full Text
Araştırma Makalesi/Research Article
Algılanan Örgütsel Destek, İş Tatmini ve Diğergamlık İlişkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
(Relationships of Perceived Organizational Support, Job Satisfaction and Altruism: A Research on Academicians)
Alptekin SÖKMEN, Osman BENK
pp. 2231-2241
DOI: 10.20491/isarder.2019.736
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Hizmetkâr Liderlik ve Çalışan Davranışlarındaki Rolü: Kırgızistan’da Bir Alan Araştırması
(Servant Leadership and Its Role in Employee Behavior: A Field Study in Kyrgyzstan)
Kürşad Emrah YILDIRIM
pp. 2242-2256
DOI: 10.20491/isarder.2019.737
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Algılanan Güç Kaynakları ile Örgütsel Sinizm Boyutları İlişkisi: Türk Savunma Sanayii’nde Bir Araştırma
(Relationship Between The Perceived Power Sources Organizational Cynicism Dimensions of Employees: A Study in Turkish Defence Industry)
Deniz ERDİK YILDIRIM, Şule ERDEM TUZLUKAYA
pp. 2257-2272
DOI: 10.20491/isarder.2019.738
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Psikobiyolojik Kişilik Kuramı Faktörleri İle İş Performansı Arasındaki İlişkide Etik Eğilimlerin Etkisi
(The Effect of Ethical Tendencies on the Relationship Between Psychobiological Personality Theory Factors and Job Performance)
Ahmet DOĞAN, Tayfun ARAR, Melehat ÖNEREN, Cihat KARTAL
pp. 2273-2289
DOI: 10.20491/isarder.2019.739
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Muhasebe Uygulamalarındaki Hata ve Hilelerin Tespiti: Üretim İşletmelerine Yönelik Araştırma
(The Determination of Errors and Frauds in Accounting Practices: Research for Production Enterprises)
Murat KARAHAN, Mustafa ÇOLAK
pp. 2290-2305
DOI: 10.20491/isarder.2019.740
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Örgütsel Sinizm ile İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Kamu ve Özel Sektör Farkı
(Relationship between Organizational Cynicism and Intention to Quit: The Difference between Public and Private Sector)
Uğur DEMİRCİ, Mehmet Ali TEKİNER
pp. 2306-2321
DOI: 10.20491/isarder.2019.741
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Paylaşım Ekonomisinde Mülk Paylaşma Hizmetlerine Duyulan Güvenin Rolünü Tüketici Perspektifinden İnceleme: Airbnb Örneği
(Examining The Role of Trust in Property Sharing Services in The Share Economy from a Consumer Perspective: The Case of Airbnb)
Tuğçe ASLAN, Adem AKBIYIK
pp. 2322-2332
DOI: 10.20491/isarder.2019.742
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Euro Bölgesi Ülkeleri İçin Enflasyon Yakınsamasının Panel Birim Kök Testi İle İncelenmesi
(Analyzing The Inflation Convergence for Eurozone Countries with Panel Unit Root Test)
Mehmet TEMİZ, Gökhan KONAT
pp. 2333-2337
DOI: 10.20491/isarder.2019.743
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
İşgörenlerin Çalıştıkları Pozisyon ve Eğitim Düzeylerinin Zaman Perspektifleri ve Motivasyon Kaynakları Üzerindeki Rolü: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama
(The Role of the Employee’s Working Position and Education Levels on Time Perspectives and Motivation Sources: an Implementation in Hotel Businesses)
Ahmet TAYFUN, Sait DURGUN
pp. 2338-2353
DOI: 10.20491/isarder.2019.744
Abstract Full Text
ara-bosluk
Araştırma Makalesi/Research Article
Öz Yeterliliğin Yaratıcı Kişilik Üzerine Etkisinde, Psikolojik Güçlendirmenin Aracılık Rolü: İstanbul’daki 4-5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(Mediation Role of Psychological Strengthening in The Effect of Self- Efficacy on Creative Personality: A Research on Hotel Enterprises in Istanbul)
Serdar ÇÖP, Murat TOPÇU
pp. 2354-2370
DOI: 10.20491/isarder.2019.745
Abstract Full Text
ara-bosluk