Volume 11, Issue 1 (2019)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk
Research Article
Balkanlardaki Geçiş Ekonomilerinde Dış Ticarete Açıklık ve Massetme Kapasitesi İlişkisi
(The Relationship Between Openness to Foreign Trade and Absorptive Capacities in Transition Economies in The Balkans)
M. Emre GÖRGÜLÜ

Pages 1-11
DOI: 10.20491/isarder.2019.577
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Ağızdan Ağıza İletişimi Belirleyen Faktörler: Perakende Sektöründe Bir Araştırma
(
Factors Influencing Word of Mouth Communication: A Study in Retail Industry)
Aslı Elif AYDIN, Pınar YILDIRIM, Jansanem Jular ÖZFIDAN
Pages 12-25
DOI: 10.20491/isarder.2019.578
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Green Supplier selection for plastic industry using integrated model based on Pythagorean fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS
Melih YÜCESAN

Pages 26-41
DOI: 10.20491/isarder.2019.579
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Ülke Kredi Notlarının Makine Öğrenme Algoritmaları ile Tahmini
(Estimating Sovereign Credit Rating by Using Machine Learning Algorithm)
Hakan PABUÇCU

Pages 42-51
DOI: 10.20491/isarder.2019.580
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
KOBİ’lerde Yönetim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
(Management in SMEs: Problems And Solution Suggestions)
Süreyya ECE

Pages 52-63
DOI: 10.20491/isarder.2019.581
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
A New Information System for Inventory Management in Hospitality Industry
Mune MOĞOL SEVER, Celal Hakan KAĞNICIOĞLU

Pages 64-71
DOI: 10.20491/isarder.2019.582
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Çevresel Maliyetlerin Değişiminde Teknolojik Gelişmelerin Rolü
(The Role of Technological Developments in the Exchange of Environmental Costs)
Zafer AY, Ayşe PAMUKÇU

Pages 72-87
DOI: 10.20491/isarder.2019.583
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Girişimcilik Finansmanında Yeni Bir Model: Kitle Fonlaması
(A New Model In Entrepreneurship Financing: Crowdfunding)
Aslı VURAL, Deniz Umut DOĞAN

Pages 88-100
DOI: 10.20491/isarder.2019.584
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Türkiye’ de Ekonomik Büyüme ile Bazı Makro Değişkenler Arasındaki İlişki: Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli Analizi
(The Relationship Between Economic Growth And Some Macro Variables in Turkey: Multiple Linear Regression Model Analysis)
Gülhan DENİZ, Selahattin KOÇ

Pages 101-113
DOI: 10.20491/isarder.2019.585
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Relationship Between Auditors Positions and Electronic Transformation in Auditors’ Effectiveness
Tuba DERYA BASKAN

Pages 114-119
DOI: 10.20491/isarder.2019.586
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Linkage between Economic Growth and Openness: Does Financial Development Matter?
Burçak POLAT

Pages 120-128
DOI: 10.20491/isarder.2019.587
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
E-Ticaret Sitelerinde Algılanan Sosyal Medya Pazarlaması Faaliyetlerinin E-Sadakate Etkisi
(Effect of e-Loyalty on Perceived Social Media Marketing Activities on e-Commerce Sites)
Esma DURUKAL, Mustafa DOĞANER, Ece ARMAĞAN

Pages 129-143
DOI: 10.20491/isarder.2019.588
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Rol Stresi İle Başa Çıkmada Duygusal Zekanın Rolü
(Role of Emotional Intelligence at Overcoming the Role Stress)
Mustafa CANBEK

Pages 144-159
DOI: 10.20491/isarder.2019.589
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Bir İhracatı Gerçekleştirmek Zor Mudur? Tabii Bal Vaka Analizi
(Is it Difficult to Realize an Export? Natural Honey Case Analysis)
İsmail Tamer TOKLU

Pages 160-172
DOI: 10.20491/isarder.2019.590
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Psikolojik Sermayenin Duygusal Emek Üzerine Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma
(Impact of Psychological Capital on Emotional Labor: A Research on Service Sector)
Duygu ÖZYILMAZ MİSİCAN, Nuray TÜRKOĞLU

Pages 173-188
DOI: 10.20491/isarder.2019.591
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Implementation of Innovation Management Systems in Large Companies of Different Typologies
Çağlar ÜÇLER, R. Işıl YAVUZ
Pages 189-201
DOI: 10.20491/isarder.2019.592
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İşletmelerin Vizyon Bildirimlerinin Stratejik Yönden İncelenmesi: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Firmalara Yönelik Bir İçerik Analizi
(A Strategic Investigation of the Vision Notifications of Companies: A Content Analysis For The Companies In The BIST Sustainability Index)
Safa ACAR
Pages 202-215
DOI: 10.20491/isarder.2019.593
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Ürün Yaşam Dönemi Maliyetleme Yönteminin İncelenmesi: Bir Vaka Analizi
(Evaluating Product Life Cycle Costing Method: A Case Study)
Ercüment OKUTMUŞ

Pages 216-226
DOI: 10.20491/isarder.2019.594
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Evidence For The Relationship Between Financial Development, Financial Stability and Foreign Direct Investments
Gökhan KARHAN, Vehbi AKBULUT
Pages 227-238
DOI: 10.20491/isarder.2019.595
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Faiz Dışı Gelirlerin Banka Performansına Etkisi: Türkiye Örneği
(Impact of Non-Interest Income on Banking Performance in Turkey)
Uğur UZUN, Murat BERBEROĞLU

Pages 239-248
DOI: 10.20491/isarder.2019.596
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İşletmelerde Maliyet Sistemleri Kullanımlarının İncelenmesi: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Örneği
(Investigation of Cost of Systems use in Businesses: Manisa Organized Industrial Zone Example)
Rabia AKTAŞ, Zeynep TURAN

Pages 249-272
DOI: 10.20491/isarder.2019.597
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Innovation of Quality Control Circles: A Clear Disuse in the Last 15 Years in the Mexican Industry
Omar GUIRETTE-BARBOSA, Angélica ARROYO-ÁLVAREZ, Selene CASTAÑEDA-BURCIAGA, Héctor DURÁN-MUÑOZ, Oscar CRUZ-DOMÍNGUEZ, José CARRERA-ESCOBEDO, Beatriz RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ, José GARAY-DÍAZ, César BOSQUE-BERMÚDEZ

Pages 273-278
DOI: 10.20491/isarder.2019.598
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Babacan Liderlik Tarzının Çalışan Görev Performansı ve Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Paternalistic Leadership Style on Employee Task Performance and Emotional Commitment)
Zeynep HATİPOĞLU, Gülbeniz AKDUMAN, Bülent DEMİR

Pages 279-292
DOI: 10.20491/isarder.2019.599
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Effect of Servant Leadership on Psychological Empowerment and Organizational Identification
Özcan ZORLU, Ali AVAN, Ahmet BAYTOK

Pages 293-309
DOI: 10.20491/isarder.2019.600
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Psikolojik Sözleşmenin Örgütsel Yaratıcılığa Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği
(The Effect of Psychological Agreement on Organizational Creativity: The Example of Five Star Hotel Enterprises in Afyonkarahisar)
Gonca KILIÇ, Necip ÖZDEMİR, Merve AKERİK

Pages 310-324
DOI: 10.20491/isarder.2019.601
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Türkiye’de Muhasebe Standartları Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi
(Review of Theses on Accounting Standards in Turkey)
Neşe ÇOBAN ÇELİKDEMİR

Pages 325-336
DOI: 10.20491/isarder.2019.602
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Role of Managers’ Ethical Leadership Behaviour on Hotel Employees’ Perception of Organizational Justice
Cenk Murat KOÇOĞLU, Yurdanur YUMUK

Pages 337-346
DOI: 10.20491/isarder.2019.603
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İş Grubu Üyeliği ve Firma Performansı: Türkiye’den Kanıtlar
(Business Group Affiliation and Firm Performance: Evidence from Turkey)
Özcan IŞIK

Pages 347-357
DOI: 10.20491/isarder.2019.604
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Tükenmişlik ve Örgütsel Sessizlik İlişkisi:  Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(
Relationship of Burnout and Organization Silence: A Study at Hotel Businesses)
Mustafa YILDIRIM

Pages 358-371
DOI: 10.20491/isarder.2019.605
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Dönüşümsel Liderliğin Sosyal Sermayeye Etkisinde Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Leader-Member Exchange in the Effect of Transformational Leadership on Social Capital)
Metin SÖYLEMEZ, Metehan TOLON

Pages 372-389
DOI: 10.20491/isarder.2019.606
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkisi: Antalya’daki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Organizational Silence on Organizational Learning: A Research on Hospitality Enterprises in Antalya)
Muharrem TUNA, Onur ÇELEN, Hatice SARI GÖK

Pages 390-407
DOI: 10.20491/isarder.2019.607
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Yenilikçi Girişimciliğin Bireysel ve Kurumsal Dinamikleri: Çok-Düzeyli Analiz
(Individual and Institutional Dynamics of Innovative Entrepreneurship: A Multilevel Analysis)
Mehmet Nasih TAĞ, Tülin KÖROĞLU

Pages 408-426
DOI: 10.20491/isarder.2019.608
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Türkiye’de Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamasına Yönelik Tüketici Tepkilerinin Belirlenmesi
(Exploring The Consumer Responses to Plastic Bag Fee in Turkey)
İnci DURSUN

Pages 427-446
DOI: 10.20491/isarder.2019.609
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Üst Düzey Yönetim Görev Unvanlarına Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Algılarının Araştırılması
(Investigation of University Students’ Perception on Top Management Job Titles)
Ali AKDEMİR, Gül YILMAZ, Mustafa ASLAN, M. Arif BOYRAZ, Zeki ÇETİN, Latife N. DEMİRCİ, Ersan DİKİLİ, Hatice KOÇAK, M. Fatih TABAN, Dilek İMAMOĞLU, Sibel BİLKAY, Nural Agat YEMİŞCİ

Pages 447-458
DOI: 10.20491/isarder.2019.610
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Burnout on Employees Organizational Commitment: Five Star Hotel Employees
Derya KARA

Pages 459-467
DOI: 10.20491/isarder.2019.611
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
An Investigation of Financial Management Behaviors of Managers: Example of KOSGEB
Faruk DAYI, Yusuf ESMER, Bayram Ali KUKUS

Pages 468-477
DOI: 10.20491/isarder.2019.612
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Bds 570 İşletmenin Sürekliliği Standardının Uygulama Süreci ve Bağımsız Denetim Raporlarına Etkisi: Bist İnşaat ve Bayındırlık Sektöründe Uygulama
(The Impact of Bds 570 Going Cencorn Standard on The Implementation Process and Independent Audit Reports: Application in Bist Construction and Public Sector)
Ömer Faruk DEMİRKOL

Pages 478-489
DOI: 10.20491/isarder.2019.613
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Özel Güvenlik Polis İşbirliğinin Özel Güvenlik Görevlilerinin İş Doyumları Üzerine Etkisi
(The Effect of Private Security Police Cooperation on Job Satisfaction of Private Security Officers)
Uğur DEMİRCİ

Pages 490-503
DOI: 10.20491/isarder.2019.614
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Effect of Financial Structure Ratios  on Profitability: Panel Data Analysis on Manufacturing Sector
Hakan ÖZÇELİK,  Zühal ARSLAN

Pages 504-516
DOI: 10.20491/isarder.2019.615
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İstismarcı Yönetimin Prososyal Motivasyon Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı Etkisi
(The Mediating Effect of Organizational Identification on the Relationship between Abusive Supervision and Prosocial Motivation)
Daimi KOÇAK

Pages 517-528
DOI: 10.20491/isarder.2019.616
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Çekim Merkezi Olarak Kentlerin Pazarlamasında İmajın Oluşumu ve Sadakate Etkisi
(The Formation of Image and Its Effect on Loyalty in Marketing Cities)
Ayşe Nevin SERT, Yusuf DÜNDAR

Pages 529-544
DOI: 10.20491/isarder.2019.617
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Pazarlamama Kavramı ve Gençlerin Gıda Tüketim Tercihleri Üzerine Bir Araştırma
(De-marketing and A Research on Food Consumption Preferences of Young People)
İlknur AYAR

Pages 545-557
DOI: 10.20491/isarder.2019.618
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Oil Prices and Stock Markets: An Empirical Analysis From Russia, Canada, USA and Japan
Hasan KURTAR, Ayhan KAPUSUZOGLU, Nildag Basak CEYLAN

Pages 558-574
DOI: 10.20491/isarder.2019.619
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Effect of Proactive Personality on the Relationship Between Emotional Intelligence and Burnout Syndrome: A Case Study on Academic Staff Working in Public Universities of Aegean and Central Anatolia Regions
Melahat ÖNEREN, Nurcan ÇETİNER, Tayfun ARAR, Gülşen YURDAKUL

Pages 575-586
DOI: 10.20491/isarder.2019.620
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İnsan Kaynakları Yönetici Adayı Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanım Amacı: Bir Devlet Üniversitesi Örneği
(Human Resources Executive Candidate Students’ Social Media Usage Purpose: A Public University Example)
Canan YILMAZ, Aykut Hamit TURAN
Pages 587-596
DOI: 10.20491/isarder.2019.621
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılarının Motivasyon ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
(The Effect of Organizational Justice Perception on Motivation and Intention to Leave Work of Employee in Hotel Enterprises)
Güngör UYSAL, Ahmet TAYFUN

Pages 597-611
DOI: 10.20491/isarder.2019.622
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Perceived Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavıor: A Research on Hotel Employees)
Yasin KELEŞ

Pages 612-624
DOI: 10.20491/isarder.2019.623
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Dinamik Değişimlere Uyarlanabilir Bir Sistem: Zamana Dayalı Maliyetleme ve Avantajlarını Doğrulayan Bulgular
(An Adaptive System for Dynamic Changes: Time-Based Costing and Evidences on Its Advantages)
Soner GÖKTEN, Şeyma Miray SALER

Pages 625-640
DOI: 10.20491/isarder.2019.624
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Elektronik Müşteri İlişkileri Uygulamalarının Algılanan İlişki Kalitesi ve Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi: Havayolu Sektöründe Bir Araştırma
(The Influence of Electronic Customer Relationship Management Practices on Relationship Quality and Customer Loyalty: A Research in Airline Industry)
Alev SÖKMEN, Mehmet BAŞ

Pages 641-652
DOI: 10.20491/isarder.2019.625
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Konaklama İşletmelerinde Yeşil Yönetim Uygulamalarının ENTROPİ Yöntemi ile Ağırlıklandırılması: Giresun ili Örneği
(Weighting Green Management Applications in Accommodation Business by ENTROPY Method: A Case of Giresun Province)
Salih MEMİŞ

Pages 653-665
DOI: 10.20491/isarder.2019.626
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Enerji Firmalarının Hisse Senedi Getirilerine Etki Eden Finansal Faktörler
(Financial Factors Affecting the Stock Returns of the Energy Firms Enlisted in Istanbul Stock Exchange)
Şahnaz KOÇOĞLU, Cihan TANRIÖVEN

Pages 666-673
DOI: 10.20491/isarder.2019.627
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Doğal Sermayeye Dayalı Yönetim Yaklaşımında Biyoçeşitlilik Muhasebesinin Rolü: Normatif Bir Araştırma
(The Role of Biodiversity Accounting in Natural Capital Based Management Approach: A Normative Research)
Pınar OKAN GÖKTEN

Pages 674-686
DOI: 10.20491/isarder.2019.628
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Tüketicilerin Mobil Uygulamalara İlişkin Algılarının Teknoloji Kabul Modeli İle Değerlendirilmesi
(Evaluation of Consumers’ Perceptions About Mobile Applications According to The Technology Acceptance Model)
Ahmet UYAR

Pages 687-705
DOI: 10.20491/isarder.2019.629
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Aşçıların Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Bireysel İnovasyon Algıları ve Bireysel İnovasyon Davranışları Arasındaki İlişkiler
(The Relationship Between Five Factor Personality Traits, Individual Innovation Perceptions and Individual Innovation Behaviors of Cooks)
Seydi Ahmet ÇETİN, Bayram ŞAHİN

Pages 706-719
DOI: 10.20491/isarder.2019.630
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Sahiplik Yapısının Değer Odaklı Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisi: BİST İmalat Sektörü Üzerine Bir Uygulama
(The Effect of Ownership Structure on Value Driven Performance Measures: An Application on The BIST Manufacturıng Sector)
Emre HORASAN, Cebrail MEYDAN, Tuncer YILMAZ

Pages 720-731
DOI: 10.20491/isarder.2019.631
Abstract Full Text
ara-bosluk