Volume 10, Issue 4 (2018)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk

Research Article
Rakibi Caydıracak Pazarlama Stratejileri ve Yönetici Teşvik Programları: Bilişsel Hiyerarşi Bazlı Yeni Bakış Açısı
(Marketing Strategies for Entry Deterrence and Managerial Compensation: A New Perspective Based on Cognitive Hierarchy)
Yuxin CHEN, Kıvılcım DÖĞERLIOĞLU DEMIR, Özge TURUT, Ezgi AKPINAR
Pages 1-24
DOI: 10.20491/isarder.2018.510
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Türk ve İran’lı Tüketicilerin Yeşil Satın Alma Davranış Öncüllerinin Belirlenmesi
(Determining the Antecedents of Green Purchasing Behavior of Turkish and Persian Consumers)
Sara MOSAVICHECHAKLOU, Zehra BOZBAY

Pages 25-45
DOI: 10.20491/isarder.2018.511
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Pazarlama İletişimi Bağlamında eWOM Arama Motivasyonları ile Tüketici Temelli Marka Değeri Arasındaki İlişkiyi Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research on Determining the Relation Between eWOM Search Motivations and Consumer-Based Brand Equity in the Context of Marketing Communication)
Murat KOÇYİĞİT, Murat ÇAKIRKAYA

Pages 46-67
DOI: 10.20491/isarder.2018.512
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Otantik Liderlik ile Bilgi Yönetimi Arasındaki İlişkide Örgüt Kültürünün Düzenleyici Rolü
(Moderating Role of Organizational Culture on the Relationship between Authentic Leadership and Knowledge Management)
Hakan Vahit ERKUTLU, Halil Özcan ÖZDEMİR, Barış Burak USLU

Pages 68-96
DOI: 10.20491/isarder.2018.513
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article

Electronic Word of Mouth (e-WoM): Is it an Effective Tool for Re-Vitalizing the Relationship between a Brand and Its Ex-Customers?
Edin Güçlü SÖZER

Pages 97-114
DOI: 10.20491/isarder.2018.514
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Müşteri Değeri Yaratmak: Düşünme Tarzlarının Müşteri Deneyimi ile Etkileşimi
(Creation of Customer Value: Interaction of Thinking Styles with Customer Experience)
Betül ÇAL

Pages 115-135
DOI: 10.20491/isarder.2018.515
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Time Varying Causality Between Cost and Price: An Empirical Analysis on Dry Bulk Shipping Market
Abdullah AÇIK, İlke Sezin AYAZ
Pages 136-147
DOI: 10.20491/isarder.2018.516
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Özel ve Kamu Örgütlerinde İşgücü İhtiyacının Giderilmesinde Kullanılan Yöntemler Üzerine Nitel Bir Araştırma
(Recruitment Methods in Private and Public Organizations)
Tuba BÜYÜKBEŞE, Ali KARAMAN, Tuğba DİKBAŞ

Pages 148-169
DOI: 10.20491/isarder.2018.517
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Duygusal Emek Örgüt Temelli Öz-Saygı ve Yaşam Tatminini Etkiler mi?
(Emotional Labour does Affect the Self-Esteem and Life Satisfaction?)
Müslüme AKYÜZ

Pages 170-186
DOI: 10.20491/isarder.2018.518
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
İnternet Fenomenlerini Neden Takip Ediyoruz? Tüketici-Fenomen İlişkisini Güçlendiren Nedenlerin Ampirik Bir Çalışma İle Değerlendirilmesi
(Why are We Following İnternet İnfluencers? An Empirical Study of the Reasons Reinforcing the Relationship between Consumers and Influencers)
Müge ÖRS

Pages 187-209
DOI: 10.20491/isarder.2018.519
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article

Marka Değerindeki Değişimin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Analysis of the Change in Brand Value)
Bilal GEREKAN, Mahmut KOÇAN

Pages 210-228
DOI: 10.20491/isarder.2018.520
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Analyzing the Attitudes of Turkish Shipowning Companies Towards Green Shipping Application Aiming Sustainable Transportation
İlke Sezin AYAZ, İsmail Bilge ÇETİN

Pages 229-245
DOI: 10.20491/isarder.2018.521
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Adaletin Olmadığı Yerde Islık Çalamamak, Örgütsel Adaletin Whistleblowing (İfşa Etme) Niyeti Üzerine Etkisi
(The Inability to Whistle Where There is No Justice, The Effect of Organizational Justice on Whistleblowing Intention)
Ferda ALPER AY
Pages 246-266
DOI: 10.20491/isarder.2018.522
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Örgütsel Destek ve Özyeterlik Algısının Akademik Erteleme Davranışı Üzerine Etkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir İnceleme
(The Effect of Organizational Support and Self-Efficacy Perception on Academic Procrastination Behavior: An Investigation on Research Assistants)
Atılhan NAKTİYOK, Seda KIZIL

Pages 267-285
DOI: 10.20491/isarder.2018.523
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article

Gelişmekte Olan Piyasalarda İnovasyon ve Girişimciliğin Finansmanı Sorunu ve Alternatif Çözüm Önerileri
(The Financing Problem of Innovation and Entrepreneurship in Emerging Markets and Alternative Solutions)
Meltem GÜRÜNLÜ

Pages 286-303
DOI: 10.20491/isarder.2018.524
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Carroll’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli Kullanılarak Geliştirilen Toplumsal Pazarlama Ölçeği Çalışması
(Societal Marketing Scale Study Developed Using Carroll's Corporate Social Responsibility Model)
Tuğçe ÜNER, Mehmet BAŞ

Pages 304-332
DOI: 10.20491/isarder.2018.525
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Tavsiye Etme Niyeti Arasındaki İlişki: Kayak Merkezlerine Yönelik Bir İnceleme
(Relationship Between Service Quality, Customer Satisfaction and Intention to Recommend: A Study for Ski Centers)
Cemal Ersin SİLİK, Kurban ÜNLÜÖNEN

Pages 333-357
DOI: 10.20491/isarder.2018.526
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Ankara Üniversitesi TÖMER’in Tüketici Temelli Marka Denkliği Bileşenlerinin Analizi
(The Analysis of Customer Based Brand Equity Components of Ankara University TÖMER)
Dilber ULAŞ, Arcan TUZCU, Esra SATICI

Pages 358-383
DOI: 10.20491/isarder.2018.527
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Bir Gölge Bankacılık Uygulaması Olarak Gayrimenkul Finansmanında Alternatif Bir Faizsiz Finansman Modeli: İpoteğe Dayalı Paylaşımlı Faizsiz Finansman Modeli
(An Alternative Non-Interest Real Estate Financing Model as a Shadow Banking Practice: Mortgage-backed Non-interest Shared Finance Model)
Mustafa OKUR, Özgür ÇATIKKAŞ, Mehmet ERSOY

Pages 384-400
DOI: 10.20491/isarder.2018.528
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Mali Başarısızlık Tahminlemesinde Sektör Bazlı Bir Karşılaştırma
(A Sector-Based Comparison of Financial Distress Prediction)
Emre AKTÜMSEK, İlkut Elif KANDİL GÖKER

Pages 401-421
DOI: 10.20491/isarder.2018.529
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Kâr Payı Dağıtımı ve Nakit Akışı Belirsizliği İlişkisi: BIST İmalat Sektörü Firmalarında Bir Uygulama
(The Relationship Between Dividend Distributions and Cash Flow Uncertainty: An Empirical Analysis on BIST Manufacturing Industry Firms)
Burcu DİNÇERGÖK, Burak PİRGAİP
Pages 422-442
DOI: 10.20491/isarder.2018.530
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Zaman Tercihi, Hazzın Ertelenmesi ve Bireysel Emeklilik Kararları
(Time Preference, Delay of Gratification and Private Pension Decision)
Cüneyt Can İŞCAN, Aslı Elif AYDIN

Pages 443-458
DOI: 10.20491/isarder.2018.531
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Hemşirelerde Psikolojik Şiddet ve Verilen Tepkiler Üzerine Bir Araştırma
(An Investigation on Psychological Violence in Nurses and Their Reactions)
Ertuğrul BAYER, Aslı DAL

Pages 459-481
DOI: 10.20491/isarder.2018.532
Abstract Full Text
ara-bosluk

Conceptual Article
Yabancı Yatırımlarda Yatırım Sigortasının Önemi
(The Importance of Investment Insurance on Foreign Direct Investments)
Banu ERKÖK, Emrah YILDIRIM

Pages 482-501
DOI: 10.20491/isarder.2018.533
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Konut Finansmanında Yeni Bir Finansal Araç Olarak Gayrimenkul Sertifikaları ve Muhasebeleştirilmesi
(Real Esitate Certificate as a New Financial Instrument in Housing Finance And its Accounting)
Erdal YILMAZ, Cemal ALTINKESER

Pages 502-519
DOI: 10.20491/isarder.2018.534
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Değer Akış Maliyet Yönteminin Yalın Üretim Sistemindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme
(A Study on The Place and Importance of Value Stream Costing Method in Lean Manufacturing System)
Yusuf KALDIRIM, Zeliha KALDIRIM

Pages 520-535
DOI: 10.20491/isarder.2018.535
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Tüketicilerin Perakende Alışverişlerinde Ürün ve Fiyat Bilgisi Toplamak Amacıyla Akıllı Telefon Kullanımına Yönelik Tutum ve Niyetlerinin Belirlenmesi
(Determinatıon of Consumers’ Attitudes and Intentions About Smart Phone Usage at Product and Price Search in Retail Shopping)
Volkan TEMİZKAN

Pages 536-553
DOI: 10.20491/isarder.2018.536
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Analizi: Yüksek Teknoloji Ürünleri Üzerine Bir Çalışma
(Analysis of Customers’ Complaints to Brands’ Social Media Help Desk Accounts: A Study on High Technology Products)
Abdullah ÖNDEN, Meltem KIYGI ÇALLI
Pages 554-574
DOI: 10.20491/isarder.2018.537
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Akıllı Telefon Pazarında Marka İmajının Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisinde Müşteri Memnuniyetinin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Customer Satisfaction in The Impact of Brand Image on Customer Loyalty in The Smartphone Market)
Gamze ULUDAĞ, Emel FAİZ, Kahraman ÇATI

Pages 575-599
DOI: 10.20491/isarder.2018.538
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Sağlık Sektöründe Çalışan Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yol Analizi
(A Path Analysis for Evaluation of Employee Performance in Health Sector)
Halime GÖKTAŞ KULUALP

Pages 600-624
DOI: 10.20491/isarder.2018.539
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Otellerde Çalışan Erkeklerin Kadınların Çalışmasına Karşı Tutumu: Erilliğin Etkisi
(Attitude of Men Working in the Hotels Against Women Employment: Impact of Masculinity)
Çağdaş ERTAŞ

Pages 625-645
DOI: 10.20491/isarder.2018.540
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Match-fixing in Turkish Football Super League: Fenerbahçe Case
Banu SULTANOĞLU, Güray KÜÇÜKKOCAOĞLU, Özge Sezin ALP
Pages 646-660
DOI: 10.20491/isarder.2018.541
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article

Psikolojik Personel Güçlendirmeyi Yöneticinin Güç Kaynaklarıyla Açıklamak: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
(Explaining the Psychological Empowerment through Managers' Sources of Power: A Research in Health Sector)
Alptekin DEVELİ, Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Bülent ÖZ
Pages 661-680
DOI: 10.20491/isarder.2018.542
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
İşletmelerin Yeşil Yönetim Algılarının İşletme Performansı Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
(A Study to Measure the Effects of Green Management Perceptions on Business Performance)
Güzide KARAKUŞ, Meral ERDİRENÇELEBİ

Pages 681-704
DOI: 10.20491/isarder.2018.543
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Üretim Yönetimi Sürecinde Personele Sağlanan Koçluk İle Öz Liderlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Evaluation of Relationship Between Coaching Provided to Personnel and Leadership Levels in Production Sector)
Haldun TURAN

Pages 705-721
DOI: 10.20491/isarder.2018.544
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
İş-Aile Zenginleşmesi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(The Validity and Reliability of the Work Family Enrichment Measure)
İlksun Didem ÜLBEĞİ, Esengül İPLİK

Pages 722-741
DOI: 10.20491/isarder.2018.545
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Dark Triad and Counterproductive Work Behaviors: Which of the Dark Triad Traits is More Malevolent?
Emrah ÖZSOY
Pages 742-756
DOI: 10.20491/isarder.2018.546
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Konaklama İşletmelerinde Zaman Eksenli Fiili Kapasite Hesaplaması
(Time-Based Actual Capacity Measurement in Accommodation Establishments)
Osman Eralp ÇOLAKOĞLU, Fırat BİÇİCİ

Pages 757-771
DOI: 10.20491/isarder.2018.547
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Consumers’ Environmentally Friendly Recreational Behaviours in Recreational Activities: Camping Sample
Üzeyir KEMENT, Evren GÜÇER
Pages 772-793
DOI: 10.20491/isarder.2018.548
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
An Assessment of the Impact of Employee Satisfaction on Customer Satisfaction in Hotel Enterprises
Oktay EMİR, Sibel ŞAHİN, Yalçın ARSLANTÜRK

Pages 794-806
DOI: 10.20491/isarder.2018.549
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Ekonomik Büyüme ile Borsa Performansı Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Araştırma
(The Relationship Between Economic Growth and Stock Market Performance: An Empirical Research on Turkey)
Bilge Leyli ELİTAŞ, F. Rabia AKTAŞ ŞENKARDEŞLER, Mesut DOĞAN

Pages 807-819
DOI: 10.20491/isarder.2018.550
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article

Bütünleşik Dematel ve GİA Yöntemleri İle Seyahat Acentalarında Lojistik Performans Unsurlarının Ölçülmesi ve En İdeal Seyahat Acentası Seçimi: Giresun İli Örneği
(Measurement of Logistics Performance Elements in Travel Agencies with Integrated Dematel and GIA Methods and Selection of The Most Ideal Travel Agency: Case of Giresun Province)
Selçuk KORUCUK, Eray TURPCU, Hakan AKYURT
Pages 820-842
DOI: 10.20491/isarder.2018.551
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Happiness Management in Micro, Small and Medium Sized Food and Beverage Enterprises (SMFBEs): Menteşe/Muğla Case
Özer ŞAHİN

Pages 843-867
DOI: 10.20491/isarder.2018.552
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Otomotiv Tedarik Zincirinde Risk Değerlendirmesi için Bulanık AHP ve TOPSIS ile Bütünleşik Bir Yaklaşım
(An Integrated Approach with Fuzzy AHP and TOPSIS for Risk Assessment in Automotive Supply Chain)
Ahmet ÇALIK

Pages 868-886
DOI: 10.20491/isarder.2018.553
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Comparing Customer Segmentation With CLV Using Data Mining and Statistics: A Case Study
Damla ASLAN, Metehan TOLON

Pages 887-900
DOI: 10.20491/isarder.2018.554
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların BOBİ FRS ve TFRS Açısından Değerlendirilmesi
(Evaluation of Tangible and Intangible Fixed Assets within the Context of BOBI FRS and TFRS)
Ömer Faruk GÜLEÇ

Pages 901-921
DOI: 10.20491/isarder.2018.555
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
İşkoliklik ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İş Yaşam Dengesinin Aracılık Rolü
(The Mediation Role of Work Life Balance on the Relationship Between Workaholism and Turnover Intention)
Nihan YAVUZ, Mehmet SAĞLAM

Pages 922-952
DOI: 10.20491/isarder.2018.556
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Application of Activity Based Costing in Reverse Logistics Environment: A Case of End-of-life Vehicle Recovery in Turkey
Semra AKSOYLU, Neslihan DEMİREL

Pages 953-973
DOI: 10.20491/isarder.2018.557
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
G-7 ve E-7 Ülkelerinde Hisse Senedi Fiyat Endeksleri ile Makro İktisadi Değişkenler Arasındaki ilişki
(Relationship between Stock Price Indices and Macroeconomic Variables in G-7 and E-7 Countries)
Hakan Naim ARDOR, Burak SERTKAYA

Pages 974-995
DOI: 10.20491/isarder.2018.558
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Hizmet Kalitesi Algısının Belirlenmesine Yönelik Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama
(An Application in the Food and Beverage Businesses for Determining the Service Quality Perception)
Ediz GÜRİPEK

Pages 996-1013
DOI: 10.20491/isarder.2018.559
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
İhracatta En Çok Kullanılan Müşteri Bulma Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
(An Investigation on Determining The Most Frequently Used Methods of Finding Clients in Export)
İsmail METİN, H. Handan ÖZTEMİZ

Pages 1014-1028
DOI: 10.20491/isarder.2018.560
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Devam Bağlılığı, Presenteeism ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Relationship Between Continuance Commitment, Presenteeism and Turnover Intention: A Research on Five Star Hotel Enterprises)
Hakan KENDİR, Emin ARSLAN, Handan ÖZÇELİK BOZKURT

Pages 1029-1046
DOI: 10.20491/isarder.2018.561
Abstract Full Text
ara-bosluk

Conceptual Article
Tarımsal Faaliyetler Standardı: TMS-41 Çerçevesinde Su Ürünlerinin Muhasebeleştirilmesi
(Accounting of Fishery Products within the Framework of Agricultural Practice Standard: TAS-41)
Zeki Doğan, Seçkin ARSLAN

Pages 1047-1065
DOI: 10.20491/isarder.2018.562
Abstract Full Text
ara-bosluk

Conceptual Article
İş Modeli, İş Modeli İnovasyonu ve Strateji
(Business Model, Business Model Innovation and Strategy)
Edip Sabahattin METE

Pages 1066-1099
DOI: 10.20491/isarder.2018.563
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Opinions of Business Representatives on International Tourism Fairs: A Qualitative Research Study
Oktay EMİR, Banu ZENCİR
Pages 1100-1109
DOI: 10.20491/isarder.2018.564
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Post-Truth Medya ve Tüketici Davranışlarına Etkisi: “Genç Yetişkinler” Üzerine Keşifsel Bir Araştırma
(Post-Truth Media and Its Impact on Consumer Behavior: An Exploratory Study on “Young Adults”)
İnci ERDOĞAN TARAKÇI, Mehmet BAŞ

Pages 1110-1122
DOI: 10.20491/isarder.2018.565
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Liderlik Stilleri ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İzmir Karabağlar İlçesinde Bulunan Devlet Okulları Üzerinden İncelenmesi
(Investigation of Relationship Between Leadership Styles and Organizational Commitment through Public Schools: The Case of Karabaglar District of İzmir Province)
Mustafa SOBA, Elvettin AKMAN, Emrecan EROĞLU

Pages 1123-1147
DOI: 10.20491/isarder.2018.566
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Yığın Kişiselleştirme Yaklaşımı ve Örnek Uygulama
(Mass Customization And Sample Application)
Özlem KOÇAKOĞLU, Süleyman YÜKÇÜ

Pages 1148-1162
DOI: 10.20491/isarder.2018.567
Abstract Full Text
ara-bosluk

Conceptual Article
Dinamik Yeteneklerin Mikro Temelleri Olarak Etkileşimsel Yaratıcılık Yaklaşımı
(Interactive Creativity Approach As Microfoundations of Dynamic Capabilities)
Mehmet BAĞIŞ

Pages 1163-1185
DOI: 10.20491/isarder.2018.568
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
The Effect of Dividend Policy on Stock Price: Evidence from An Emerging Country
Harun DERELİ, Mehmet Sabri TOPAK

Pages 1186-1197
DOI: 10.20491/isarder.2018.569
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Kompulsif Satın Alma Davranışının Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi: Görgül Bir Araştırma
(Evaluation of Compulsive Buying Behavior According to Demographic Characteristics: An Empirical Study)
Zehra TÜRK

Pages 1198-1216
DOI: 10.20491/isarder.2018.570
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Psikolojik Sözleşme İhlalleri ile Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması
(The Relationship Between Psychological Contract Breach, Organizational Trust and Organizational Commitment: A Comparison of Public and Private Sectors)
Hakan KOÇAK, Hakan KOÇ

Pages 1217-1241
DOI: 10.20491/isarder.2018.571
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Halka Açık Demiryolu Şirketlerinin Yönetişim Aydınlatma Notlarının Belirleyicileri
(Determinants of the Governance Disclosure Scores of the Publicly Traded Rail Companies)
İsmail Çağrı ÖZCAN

Pages 1242-1254
DOI: 10.20491/isarder.2018.572
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
İşgören Kaygı Düzeyinin Örgütsel Adalet Algısı İle Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Aracılık Rolü: Yiyecek- İçecek İşletmeleri Örneği
(The Role of Mediation of Employee’s Anxiety Level in Organizational Justice in Relation with Organizational Commitment: The Case of Food and
Beverage Business)
İrfan YAZICIOĞLU, Gizem Sultan SARIKAYA

Pages 1255-1271
DOI: 10.20491/isarder.2018.573
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Küresel Finans Krizi Türkiye Ekonomisine Bulaştı mı?
(Has The Turkish Economy Experienced a Contagion Effect From The Global Financial Crisis?)
Önder BÜBERKÖKÜ, Celal KIZILDERE

Pages 1272-1297
DOI: 10.20491/isarder.2018.574
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Karşılaştığı Sorunlar ve Devir Planlaması: Avrupa Birliği Projesi Kapsamında Bir Alan Araştırması
(The Challenges that Small and Medium Sized Enterprises Face and Succession Planning: A Field Research in the Scope of an EU Project)
Alper GÜZEL, Seyhan FIRAT, Bülent ELBASAN

Pages 1298-1320
DOI: 10.20491/isarder.2018.575
Abstract Full Text
ara-bosluk

Research Article
Fortune 500 Türkiye’de Yer Alan Lojistik İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımının Analizi ve Değerlendirilmesi
(Analysis and Evaluation of the Social Media Usage of the Logistics Companies Listed in Fortune 500 Turkey)
Burcu ADIGÜZEL MERCANGÖZ, Burcu Özge ÖZASLAN ÇALIŞKAN, Bahadır Fatih YILDIRIM

Pages 1321-1341
DOI: 10.20491/isarder.2018.576
Abstract Full Text
ara-bosluk