Volume 10, Issue 3 (2018)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk
A Financial Analysis of the Liquidity Creation and the Capital Holdings of Turkish Banks
Pages 1-14
Gamze OZTURK DANISMAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.459
Abstract Full Text  Extensive Summary
ara-bosluk
Big Data in Mitigating Systemic Supply Chain Risks: A Systems Perspective with Case Studies
Pages 15-32
Shahnawaz MUHAMMED, Atik KULAKLI
DOI: 10.20491/isarder.2018.460
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Investigation Root Causes of Labour Turnover Problem in Seaport Logistics Sector
Pages 33-52
Ünal ÖZDEMİR
DOI: 10.20491/isarder.2018.461
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Investigation of the Relationship Between Job Performance, Burnout and Workaholism
Pages 53-64
Cenk AKSOY, Ayhan YALÇINSOY
DOI: 10.20491/isarder.2018.462
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekleri ve Performans Arasındaki ilişki: Ankara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama
(
The Relationship Between Marketing Capabilities and Performance in Sustainable Competitive Advantage: An Application in Manufacturing Enterprises in Ankara Province)
Pages 65-79
Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA, A. Buğra HAMŞIOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2018.463
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Davranışsal Finans Teorisi Perspektifinden Kurumsal Finansman Kararları
(
Corporate Finance Decisions From the Perspective of Behavioral Finance Theory)
Pages 80-94
Meltem GÜRÜNLÜ
DOI: 10.20491/isarder.2018.464
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Kadın Çalışanların Cam Tavan Sendromu Algılarının İş Tatminleri ve Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma
(A Study to Measure The Effect of Glass Ceiling Sydrome Perceptions of Female Employees on Their Job Satisfaction and Organizational Commitment)
Pages 95-119
Meral ERDİRENÇELEBİ, Güzide KARAKUŞ
DOI: 10.20491/isarder.2018.465
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

X ve Y Kuşaklarında Gönüllü Sadelik Algısının Tüketici Karar Tarzlarına Etkisi
(
The Effect of Voluntary Simplicity Perceptıon on Consumer Decision Styles in X And Y Generations)
Pages 120-143
Necmiye Tülin İRGE, İlkay KARADUMAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.466
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

Yönetim Muhasebesi Sistemi, Risk Yönetimi ve Firma Performansı Arasındaki Bağıntıların Yapısal Eşitlik Modeli Kullanılarak Değerlendirilmesi
(
Evaluation of the Relationship between Management Accounting System, Risk Management and Company Performance by Using Structural Equation Model)
Pages 144-172
Metin UYAR
DOI: 10.20491/isarder.2018.467
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Akademisyenlerin Psikolojik Sağlamlık ve Mutluluklarının Belirleyicileri Olarak Sosyal ve Örgütsel Destek
(
Social and Organizational Support as Determinants of Psychological Resilience and Happiness of Academicians)
Pages 173-193
Tahsin AKÇAKANAT, Hasan Hüseyin UZUNBACAK, Serpil KÖSE
DOI: 10.20491/isarder.2018.468
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Hizmet İşletmelerinde Performans Algısının Ölçümü: Kapadokya Bölgesi Örneği
(
Measurement of Performance Signal in Service Operations: Cappadocia Region Example)
Pages 194-209
Nurten ÖRGÜN, Ahmet TANÇ, Şükran GÖNGÖR TANÇ
DOI: 10.20491/isarder.2018.469
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Kamu Kurumu Çalışanlarının Sanal Kaytarma Davranışı Adalet Algısı ve Duygusal Tükenme Düzeyiyle Açıklanabilir Mi?
(
Is The Cyberloafing Behavior of The Public Employees Might Be Explained by Justice Perception and Emotional Exhaustion?)
Pages 210-233
Gökhan KERSE, Mesut SOYALIN
DOI: 10.20491/isarder.2018.470
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Psikolojik Ayrıcalığın Üretkenlik Karşıtı Davranışlara Etkisi: Psikolojik Sözleşmenin İhlal Edilmesinin Aracılık Rolü
(
The Mediating Role of Psychological Contract Violation in Relationship between Psychological Entitlement and Counterproductive Behavior)
Pages 234-255
Banu Saadet ÜNSAL AKBIYIK
DOI: 10.20491/isarder.2018.471
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Mutfak Çalışanların Yöresel Mutfak Algılamalarının, Uyguladıkları Pazarlama Faaliyetlerine Etkisi: Marmaris Örneği
(
The Effect of Regional Cuisine Perceptions of Cuisine Employees on Marketing Activities: Marmaris Sample)
Pages 256-270
Selma ATABEY, Arzu GÜRDOĞAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.472
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Which Standards Are More Effective for Healthcare External Evaluation Organizations Management Systems?: ISQua 4th Ed. vs ISO 9004:2009
Pages 271-281
Mustafa BERKTAŞ, İbrahim H. KAYRAL, Özden GÜDÜK
DOI: 10.20491/isarder.2018.473
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
AHP-VIKOR Bütünleşik Yaklaşımıyla Lojistik Risk Faktörlerinin ve Risk Yönetimi Araçlarının Sıralanması: Samsun İli Örneği
(
Ranking of  the Logistics Risk Factors and Risk Management Tools via Integrated AHP-VIKOR Approach: A Case Study of Samsun Province)
Pages 282-305
Selçuk KORUCUK, Hamit ERDAL
DOI: 10.20491/isarder.2018.474
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İşgörenlerin İş Yaşam Kalitesinin İncelenmesi: Ankara İlinde Bir Eğitim-Araştırma Hastanesi Örneği
(
Examination of Employees’ Quality of Working Life: a Sample of an Education-Research Hospital in Ankara Province)
Pages 306-320
Şükrü Anıl TOYGAR, Derya KARA, Mehmet KIRLIOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2018.475
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Havayolu İşletmeleri Mobil Pazarlama Uygulamaları Algısının Yolcuların Demografik Özellikleri Yönünden İncelenmesi
(
Analysis of Airline Mobile Marketing Implementations’ Perception As Per Passengers’ Demographic Traits)
Pages 321-349
Vahap ÖNEN
DOI: 10.20491/isarder.2018.476
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Moderating Role of Job Satisfaction on the Relation between Leadearship Styles and Organizational Silence
Pages 350-361
Ömer TURUNÇ, Abdullah ÇALIŞKAN, Hakan TURGUT, İbrahim Sani MERT
DOI: 10.20491/isarder.2018.477
Abstract Full Text Genişletilmişİngilizce Abstract
ara-bosluk
Dört Temel Duygunun Bireylerde Risk Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi
(
The Effect of Four Basic Emotional State on Risk Taking Behavior)
Pages 362-378
Selim AREN, Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ
DOI: 10.20491/isarder.2018.478
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Çalışanların Presenteizm (İşte Sözde Var Olma) Davranışlarının İşe Yabancılaşmalarına Etkisi: Bir Kamu Kurumu Örneği
(Influence the Impact of Employee Presenteism Behavior on Work Alienation: An Example of a Public Institution)
Pages 379-402
Ömer Faruk İŞCAN, Turhan MOÇ
DOI: 10.20491/isarder.2018.479
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Yaşam Tarzının Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma
(
A Study on Determination of Life Style Effects on Sustainable Consumption Behavior)
Pages 403-425
Şükran KARACA
DOI: 10.20491/isarder.2018.480
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Kreditörler Açısından Demir Çelik Sektör Değerlendirmesi
(
Assesment of Iron and Steel Industry in Terms of Sponsors)
Pages 426-451
Gökhan SÜMER
DOI: 10.20491/isarder.2018.481
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türkiye’de Kamu Şeker Fabrikaları İçin Bir Etkinlik Analizi: 2003-2016
(
An Efficiency Analysis for the State-Owned Sugar Factorıes in Turkey: 2003-2016)
Pages 452-470
Fatih Hakan DİKMEN, Emre Güneşer BOZDAĞ
DOI: 10.20491/isarder.2018.482
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Sosyal Pazarlama Uygulamaları ve Marka İletişiminin Marka Güveni ve Daha Fazla Ödeme İsteği Üzerindeki Etkileri: Head & Shoulders Markası Üzerine Bir Araştırma
(
The Effects of Social Marketing Practices and Brand Communication on Brand Trust and Willingness to Pay More: A Research on the Head & Shoulders Brand)
Pages 471-487
Erkan YILDIZ
DOI: 10.20491/isarder.2018.483
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Duygusal Emek, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti: Cinsiyet ve İş Deneyimine Göre Farklılıkların İncelenmesi
(
Emotional Labor, Burnout And Intention To Leave: An Analysis Of Differences According To Gender And Work Experience)
Pages 488-507
Hale Nur GÜLER, Akın MARŞAP
DOI: 10.20491/isarder.2018.484
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türkiye’de Pazarlama İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik İncelenmesi
(
Bibliometric Analysis of Published Marketing Articles in Turkey)
Pages 508-519
Kahraman ÇATI, Yusuf ÖCEL
DOI: 10.20491/isarder.2018.485
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Kamu Hastanelerindeki Sağlık Yöneticilerinin Yetkinlikleri
(Competencies of Healthcare Managers in Public Hospitals)
Pages 520-545
Aslı KÖSE ÜNAL, Enver AYDOĞAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.486
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Amaçlanan mı, Algılanan mı Sorunsalı Bağlamında İKY Uygulamalarının Etkinliğinin Çalışanlarca Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
(
A Research on Assessing the Effectiveness of HRM Practices on Employees: In the Problematic of Perceived or Intended Context)
Pages 546-575
Meryem AYBAS
DOI: 10.20491/isarder.2018.487
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde İnovasyon Ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
(
Innovation And Augmented Reality Applications in Food And Beverage Companies)
Pages 576-591
Duran CANKÜL, Atakan DOĞAN, Batuhan SÖNMEZ
DOI: 10.20491/isarder.2018.488
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İlaç Sektöründe Başarılı Tersine Lojistik Uygulamaları İçin Faktörlerin Değerlendirilmesi: Bulanık Mantık Temelli Yaklaşım
(Evaluation Of the Factors for Successful Reverse Logistic Applications in the Pharmaceutical Industry: A Fuzzy Logic Based Approach)
Pages 592-605
Gökçe CANDAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.489
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
The Effect of Emotional Labor on Work Alienation: A Study at Hotel Businesses
Pages 606-621
Mustafa YILDIRIM, Nazlı TÜRKER
DOI: 10.20491/isarder.2018.490
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İş Özelliklerinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Kariyer Tatmininin Aracı Rolü
(
The Impact of Job Characteristics on Intention to Leave: The Mediating Role of Career Satisfaction)
Pages 622-639
Gökhan KENEK, Alptekin SÖKMEN
DOI: 10.20491/isarder.2018.491
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Psikolojik Sahiplik Olgusunu Örgütsel Düzlemde Ölçmek İçin Ölçek Geliştirme Çalışması
(
Measurement Device Development Study for Measuring in Organizational Plane of Psychological Ownership Phenomenon)
Pages 640-654
Zeki UÇAR
DOI: 10.20491/isarder.2018.492
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Hileli Eylemlerin Nedenlerine İlişkin Paradigma Değişimleri: Üçgen, Elmas ve Diğerleri
(
Paradigm Shifts in Causes of Fraudulent Actions: Triangle, Diamond and The Others)
Pages 655-669
Pınar OKAN GÖKTEN
DOI: 10.20491/isarder.2018.493
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Marka ve Marka Kişiliği Algısı: Bir Üniversite Örneği
(
Brand And Brand Perception: An Example of University)
Pages 670-692
Arzu KILIÇ, Şafak ALTAY
DOI: 10.20491/isarder.2018.494
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Macroeconomic Determinants of Non-Performing Loans: Case of Turkey and Saudi Arabia
Pages 693-709
Ali POLAT
DOI: 10.20491/isarder.2018.495
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Empirical Study on the Determinants of Social Media Adoption By Turkish Small And Medium Enterprises
Pages 710-731
Yakup AKGÜL
DOI: 10.20491/isarder.2018.496
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
The Individual Antecedents of Impulsive Behavior
Pages 732-746
Pelin KANTEN
DOI: 10.20491/isarder.2018.497
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Sivil Havacılık Sektöründe Kabin Personelinin Sosyal Kaygı Düzeyleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
(
A Field Research on The Investigation of The Relationship Between The Social Anxiety Levels and Organizational Commitment of The Cabin Personnel in the Civil Aviation Sector)
Pages 747-766
Gözde YANGINLAR, Fatma KARACAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.498
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İş-Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Kapsamındaki Uygulamaların İşgörenlerin Kuruma Güvenlerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği
(The Effect of Practices in Occupational – Employee Health and Safety on Employees’ Organizational Trust: A Case on Five Star Hotels)
Pages 767-787
Elbeyi PELİT, Merve GÜLEN
DOI: 10.20491/isarder.2018.499
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Doğrudan, Dolaylı ve Uyarılmış Ekonomik Katkılar: Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği
(
Direct, Indirect and Induced Economic Contributions: The Case of Artvin Coruh University)
Pages 788-803
Sinem Gözde BEŞBALLI, Zeynep ÖZTÜRK
DOI: 10.20491/isarder.2018.500
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi: Sessizliğin ve Ayrımcılığın Düzenleyicilik Rolü
(
The Moderated Moderation Role of Employee Silence and Discrimination on the Effect of Human Resource Management Practices on Work Alienation)
Pages 804-820
Murat GÜLER, Hakan TURGUT, H. Nejat BASIM
DOI: 10.20491/isarder.2018.501
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Hedonik Satın Alma Değerlerinin Alışveriş Memnuniyetine Etkisi Üzerine X ve Z Kuşaklarında Karşılaştırmalı Bir Araştırma
(
A Comparative Research on Effect of Hedonic Shopping Values on Shopping Satisfaction on Generations X and Z)
Pages 821-847
Polat CAN, İlker YİĞİT
DOI: 10.20491/isarder.2018.502
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Ekonomik Kalkınma Teorisi ile Muhasebedeki Paradigma Kayması Arasındaki Etkileşim: Saptanan Ayak İzleri ve Çıkarımlar
(
Interaction between Economic Development Theory and Paradigm Shift in Accounting: Detected Footprints and Inferences)
Pages 848-873
Soner GÖKTEN
DOI: 10.20491/isarder.2018.503
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türkiye’deki Bireysel Yatırımcıların Yatırım Riski Tercihlerini Etkileyen Bireysel Faktörlerin Analizi
(
Analysis of Individual Factors That Affect Investment Risk Preference of Individual Investors in Turkey)
Pages 874-891
Emine Ebru AKSOY
DOI: 10.20491/isarder.2018.504
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Yetenek Yönetiminin Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkisinde Örgüt Kültürünün Düzenleyici Rolü: Aksaray İli Kamu Çalışanları Örneği
(
Moderating Role of Organizational Culture on Effect of Talent Management to Organizational Cynicism: Organizational Aksaray Public Workers)
Pages 892-918
Murat TATLI, Ferda ÜSTÜN
DOI: 10.20491/isarder.2018.505
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Kırgızlar’ın Yönetim Sistemleri ve Sosyal Yapılarının Manas Destanındaki İzdüşümleri
(
Reflections of the Management Systems and Social Structure of Kyrgyz in the Manas Epic)
Pages 919-928
Shurubu KAYHAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.506
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Lider-Üye Etkileşiminin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Dağıtım Adaletinin Aracılık Rolü
(
The Mediating Role of Distributive Justice in the Relationship Between Leader Member Exchange and Organizational Identification)
Pages 929-949
Bilal ÇANKIR, Deniz PALALAR ALKAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.507
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Paternalist Liderlik Davranışının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Çalışanların İşe Tutkunluk Düzeylerinin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Employee’s Work Engagement in the Effect on Organizational Identification of Paternalistic Leadership Behaviour)
Pages 950-973
Fatma KORKMAZ, İsmail GÖKDENİZ,  Kürşad ZORLU
DOI: 10.20491/isarder.2018.508
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Algılanan Kontrolün Psikolojik Sahiplenmeye Etkisinde Maksimum Fiyatı Ödeme İstekliliğinin Düzenleyici Rolü: Mercedes Marka Otomobil Kullanıcıları Üzerinde Bir Araştırma
(
Moderating Role of Willingness to Pay More in the Effect of Perceived Control on Psychological Ownership: A Study on Mercedes Brand Automobile Owners)
Pages 974-994
Selma KALYONCUOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2018.509
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk