Volume 10, Issue 2 (2018)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk
Innovation Capacity and Innovation Performance in Terms of Educational Level of Managers
Page 1-12
Fikret SÖZBİLİR
DOI: 10.20491/isarder.2018.415
Abstract Full Text  Extensive Summary
ara-bosluk
Muhafazakar Muhasebe Uygulamalarının Kurumsallaşmış Şirketlerdeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(
A Research On The Effects Of Corporate Accounting Practices On Corporate Companies)
Page 13-26
Yusuf GÖR, Bilgehan TEKİN
DOI: 10.20491/isarder.2018.416
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
The Impact of Workers’ Remittances on Financial Market Development: A Case Study for Developing Countries
Page 27-36
Burcak POLAT
DOI: 10.20491/isarder.2018.417
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Finans Alanında Geliştirilen Mobil Uygulamaların Finansal Okuryazarlık Üzerindeki Etkisi
(
The Impact of Mobile Applications Developed in Finance on Financial Literacy)
Page 37-55
Özel SEBETÇİ, Can KARABIYIK, Büşra KUTLU KARABIYIK
DOI: 10.20491/isarder.2018.418
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Kadın Girişimciler ve Turizm: Mevcut Durum ve Sorunlar Üzerine Sinop İlinde Bir Araştırma
(
Women Entrepreneurs and Tourism: An Investıgation on the Current Situation and Problems in Sinop Province)
Page 56-88
Gül ERKOL BAYRAM
DOI: 10.20491/isarder.2018.419
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Who Should Provide Education For Entrepreneurship? An Evaluation Of Government-Led Entrepreneurship Education Programs In Turkey
Page 89-105
Şefik ÖZDEMİR, H. Bahadır AKIN
DOI: 10.20491/isarder.2018.420
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Maliyet Muhasebesi Yaklaşımlarının Araştırma Geliştirme Yetkinliği Üzerine Etkileri: Üretim İşletmelerine Yönelik Bir Analiz
(
The Effects of Cost Accounting Approaches on Research and Development Competence: An Analysis for Manufacturing Firms)
Page 106-128
Metin UYAR
DOI: 10.20491/isarder.2018.421
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Örgütsel Sinizm’in Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi
(
Investigation of the Effect of Organizational Cynicism on Organizational Citizenship Behavior via Structural Equation Model)
Page 129-150
Burak ÖZDEMİR, Erol TEKİN
DOI: 10.20491/isarder.2018.422
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Liderlik Stillerinin Yaratıcı Davranış Üzerindeki Etkilerinin X ve Y Kuşağı Açısından İncelenmesi
(
Investigation Of The Effect Of Leadership Styles Of Generation X And Y On Creative Behaviour)
Page 151-170
Hülya GÜNDÜZ ÇEKMECELİOĞLU, Gönül KONAKAY
DOI: 10.20491/isarder.2018.423
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İstihdam Oluşturmayan Büyümenin Türkiye Ekonomisinde Geçerliliği
(
Validity of Jobless Growrth in Turkish Economy)
Page 171-183
Ahmet Tayfur AKCAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.424
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Kamu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Coğrafi Bölgelere Göre Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi
(
Assessment of Financial Performance of Public Oral and Dental Health Centers by Geographical Regions)
Page 184-209
Semih ISLICIK, Cemre Eda YAR
DOI: 10.20491/isarder.2018.425
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Otomobil Satışları ve Otomotiv Sektörü Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin Granger Nedensellik Testi İle Analizi: Borsa İstanbul Örneği
(The Analysis Of The Relationship Between The Automobile Sales And Automotive Industry Stock Prices By Granger Causality Test: Istanbul Stock Exchange Case)

Page 210-222
Zafer ŞAHİN, Cumhur ŞAHİN
DOI: 10.20491/isarder.2018.426
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
BİST Sürdürülebilirlik Endeksindeki Şirketlerin Etkinliklerinin Ölçülmesi: Veri Zarflama Analizi İle Bir Uygulama
(
Measuring the Efficiency of Companies in BIST Sustainability Index: An Application With Data Envelopment Analysis)
Page 223-244
Esen GÜRBÜZ, Harun DUMLU
DOI: 10.20491/isarder.2018.427
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
The Effect of Democratic Leadership on Organizational Cynicism: A Study on Public Employees
Page 245-253
Fatma İNCE
DOI: 10.20491/isarder.2018.428
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği
(
A Qualitative Research on Performance Evaluation Methods: The Sample of Kocaeli Province)
Page 254-275
Burcu ÜZÜM, Seher UÇKUN
DOI: 10.20491/isarder.2018.429
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Sayıştay Performans Denetimlerinin Uygulama ve Sonuçları Üzerine Bir Tartışma
(
A Discussion on the Implementation and Consequences of the Turkish Court of Accounts’ Performance Audits)
Page 276-311
Ahmet Sinan BALYEMEZ
DOI: 10.20491/isarder.2018.430
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Kaynak Bağımlılığını Azaltma Stratejilerinin Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğüne Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(
A Research on The Effect of Resource Dependence Decreasing Strategıes to Competitive Superiority)
Page 312-334
Hamit İZDAŞ
DOI: 10.20491/isarder.2018.431
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İş Modelindeki Değer Önerileri Mukayesesi Yoluyla Katılım Bankalarının Mevcut Durumunun Analizi
(
Analysis of Participation Banks Through Business Model Value Propositions)
Page 335-351
Zeyneb Hafsa ORHAN, Evren YAŞAR, Hasan Hüseyin DENİZ
DOI: 10.20491/isarder.2018.432
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Firma Özelliklerinin İşletme Sermayesi Yönetimine Etkisi: Bist’te İşlem Gören İşletmelerde Bir Analiz
(
Effects Of Firm Characteristics On Working Capital Management: An Emprical Analisis Of Selected  Ise Listed Firms)
Page 352-370
M. Akbar FARHANG, Mehmet ARSLAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.433
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türkiye`de Örgütsel Davranış Yazınına Bir Bakış: 2012-2016 Yılları Arasında Yayımlanmış Üniversite Sosyal Bilimler Dergileri Üzerine İçerik Analizi
(
An Overvıew of Organizational Behavior Literature in Turkey: Content Analysis on The University Social Sciences Journals Published Between 2012-2016)
Page 371-383
Meltem DİL ŞAHİN, Fulya MISIRDALI YANGİL
DOI: 10.20491/isarder.2018.434
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
The Relationship between Perceived Support and Innovative Behavior: Analyzing the Mediating Role of Work Engagement
Page 384-402
Çağlar DOĞRU
DOI: 10.20491/isarder.2018.435
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Çevre Dostu Otomobil Satın Alma Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
(
A Research on the Determination of Environmentally Friendly Car Purchasing Behaviors)
Page 403-422
A. Selçuk KÖYLÜOĞLU, Ö. Emrah ACAR, Ü. Saliha EKEN İNAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.436
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
A Qualitative Study of Indonesian Telecommunication Company Service Representatives Role Conflict
Page 423-434
Tony WIJAYA
DOI: 10.20491/isarder.2018.437
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Separating the Biased Perceptions from Lack of Knowledge on Entrepreneurship Through a Diagnostic Instrument: LEDI
Page 435-453
Elif KALAYCI, Ceyhan ÇİĞDEMOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2018.438
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Hizmet İşletmelerinde Maliyetleme Sisteminin Tasarımı (Design Of Costing System In Service Operations)
Page 454-474
Melek AKGÜN,  Merve KIYMAZ KIVRAKLAR, Nazire GÖLEÇ
DOI: 10.20491/isarder.2018.439
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
ABD Başkanlık Sisteminin Liderlik Boyutunun İncelenmesi
(
Examining the Leadership Dimension of the US Presidency System)
Page 475-498
Ali AKDEMİR, Gözde MERT
DOI: 10.20491/isarder.2018.440
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Normal Maliyetlemenin Teori ve Uygulaması
(
Theory and Application of Normal Costing)
Page 499-511
Süleyman YÜKCÜ, M. Yılmaz İÇERLİ, Canan YÜKÇÜ
DOI: 10.20491/isarder.2018.441
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Mobilyacılık Sektöründe Maliyet Muhasebesi Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma: Antakya Örneği
(
A Research Study on Cost Accounting Practices in the Furniture Sector: The Case of Antakya)
Page 512-533
Mehmet ÖZBİRECİKLİ, Leman Meltem TÜFEKÇİ
DOI: 10.20491/isarder.2018.442
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Bulanık Mantık Yöntemi İle Belirsizlik Şartlarında Faaliyet-Hacim-Kar Analizi
(
Cost-Volume Profit Analysis In Uncertainty Conditions Using Fuzzy Logic Method)
Page 534-553
Tunay ASLAN, Erdal YILMAZ
DOI: 10.20491/isarder.2018.443
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Financial Failure Prediction in Banks: The Case of European Union Countries
Page 554-569
Zeynep TÜRKCAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.444
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
The Relation between Machiavellianism, Organizational Commitment and Ethical Leadership: A Field Research on Academicians in Turkey
Page 570-597
Alper GÜRER, Gamze Ebru ÇİFTÇİ
DOI: 10.20491/isarder.2018.445
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
A Contemporary Approach For Strategic Management in Tourism Sector: PESTEL Analysis on The City Muğla, Turkey
Page 598-608
Ergün KARA
DOI: 10.20491/isarder.2018.446
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Marka Güveni Marka Sadakati ve Marka Tercihi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kırtasiye Sektörü Uygulaması
(
Analysis of Associations Between Brand Trust Brand Loyalty and Brand Preference: Stationery Industry Application)
Page 609-626
Vahap ÖNEN
DOI: 10.20491/isarder.2018.447
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Duygu Durumunun Tüketici Şikayet Davranışına Etkisi Hakkında Bir Pilot Çalışma
(A Pilot Study about the Effect of Mood on Consumer Complaining Behavior)

Page 627-645
Petek TOSUN, Selime SEZGİN, Nimet URAY
DOI: 10.20491/isarder.2018.448
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Ürün Bilinirliği ve Tercihini Belirlemede Ürün Uzmanlarının Rolü: Nitel Bir Araştırma
(
A Qualitative Research on the Role of Product Specialists on the Awareness and Preference of Products )
Page 646-663
Ali KARAMAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.449
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Uluslararası Endüstriyel Pazarlarda Müşteri Memnuniyeti, Güven ve Sadakat İlişkileri: Dikkan Firması Örneği
(
Customer Satisfaction, Trust and Loyalty Relationships in International Industrial Markets: A Case of Dikkan Firm)
Page 664-683
Fatih Mehmet SANCAK, Emel YARIMOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2018.450
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türk Bankacılık Sektöründe İnsan Kaynakları Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma
(
A Qualitative Research On Human Resource Practices At Turkish Banking Sector)
Page 684-719
Özge TAYFUR EKMEKCİ
DOI: 10.20491/isarder.2018.451
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Olumsuz Ekonomik Dönemlerde Bankaların Kredilendirme Davranışlarının Analizi:  2008 – 2016 Dönemi Türk Bankacılık Sisteminde Bir Uygulama
(
Analysis Bank Loans Behaviour in Negative Economic Prediods: A Case Study in Turkish Banking System 2008-2016)
Page 720-739
Mehmet ARSLAN, Cemil ŞENEL
DOI: 10.20491/isarder.2018.452
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
The Antecedents of Revisit Intention in Medical Businesses
Page 740-757
Nagihan ÇAKMAKOĞLU ARICI, Evren GÜÇER
DOI: 10.20491/isarder.2018.453
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Örgütsel Politika Algısı ile Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Örgütsel Güvenin Düzenleyici Rolünün Belirlenmesine Yönelik İstanbul’daki Üniversitelerde Bir Araştırma
(
The Moderating Role of Organizational Trust On The Relationship Between Perception of Organizational Politics and Organizational Commitment: Research in Istanbul University)
Page 758-782
Sibel AYBAR, Akın MARŞAP
DOI: 10.20491/isarder.2018.454
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Düşük Maliyetli Havayolu Firmaları ile Tam Hizmet Veren Havayolu Firmaları Marka Kişiliklerinin Karşılaştırması: Türk Havayolları – Pegasus Havayolları İncelemesi
(
Brand Personality Comparison of the Low Cost Airlines And Full Service Airlines: Turkish Airlines – Pegasus Airlines Analaysis)
Page 783-802
Vahap ÖNEN
DOI: 10.20491/isarder.2018.455
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Impact of Demographic Variables on Job Stress Factors: A Study on Turkish Employees
Page 803-826
Oya TAMTEKİN AYDIN
DOI: 10.20491/isarder.2018.456
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Çatışma, Stres, Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti: Medeni Durum ve Cinsiyete Göre Farklılıkların İncelenmesi
(
Conflict, Work Stress, Job Burnout, and Turnover Intention: Examining Differences Based on Marital Status and Gender)
Page 827-846
Meltem YAVUZ, Meltem AKCA
DOI: 10.20491/isarder.2018.457
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Performance Analysis Of Banks In Turkey Using Camels Approach Case Study: Six Turkish Banks During 2005 To 2016
Page 847-874
Masoud GHAZAVI, Sema BAYRAKTAR
DOI: 10.20491/isarder.2018.458
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk