Volume 10, Issue 1 (2018)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk
The Mediating Effect of Customer Satisfaction on the Relationship Between Perceived Value and Word-of-Mouth in the Airline Industry
Pages 1-16
Hasan Emin GÜRLER, Ramazan ERTURGUT
DOI: 10.20491/isarder.2018.367
Abstract Full Text  Extensive Summary
ara-bosluk
BİST Endeksleri ile Kurumsal Yönetim Endeksi Arasındaki Volatilite İlişkisinin İncelenmesi
(
Investigation of Volatility Relation Between BIST Indexes and Corporate Governance Index)
Pages 17-44
Ömer Faruk GÜLEÇ, Raif CERGİBOZAN, Emre ÇEVİK
DOI: 10.20491/isarder.2018.368
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Mutual Switching Behavior between High Growth and Low Growth Economies’ Stock Markets
Pages 45-60
Murat AKKAYA, Ayben KOY
DOI: 10.20491/isarder.2018.369
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Markanın Algılanan Globalliği / Yerelliği Markanın Kredibilitesini ve Algılanan Kaliteyi Etkiler mi? Bu Etkide Kredibilitenin Aracılık, Etnosentrizmin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi
(
Does Perceived Brand Globalness and Localness Affect Brand Credibility and Perceived Quality? Investigating the role of Brand Credibility as a Mediator and Consumer Ethnocentrism as a Moderator on This Relationship)
Pages 61-68
Nil ENGİZEK, Bahar YAŞİN
DOI: 10.20491/isarder.2018.370
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
KOBİ’lerde Halka Açılmanın Finansal Performansa Etkisi: BİST Gelişen İşletmeler Piyasasında Bir Uygulama
(The Effect of Public Offering on Financial Performance in SMEs: An Application in BIST Emerging Companies Market)
Pages 82-102
Mehmet Nuri SALUR, Mustafa Nihat DEMİRCİ, Bilal KESEN
DOI: 10.20491/isarder.2018.371
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
BİST’te Fiyat Oynaklığı Üzerine Kar Payı Dağıtımının Etkisi
(
Effect of Dividend Distribution on Price Volatility In BIST)
Pages 103-118
Aynur SÜSAY, Cihan TANRIÖVEN
DOI: 10.20491/isarder.2018.372
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İşbaşı Eğitim Uygulamaları, Öz-Yeterlilik Ve Yenilikçilik Davranışı Arasındaki İlişki
(
A Relationship between On-The-Job Training Practices, Self-Efficacy, and Innovative Behavior)
Pages 119-142
Fikret SÖZBİLİR
DOI: 10.20491/isarder.2018.373
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Evaluation of Customer Loyalty Implementations By Consumers
Pages 143-155
Ahmet UYAR
DOI: 10.20491/isarder.2018.374
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türkiye’deki Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi
(
The Comparative Efficiency Analysis Of Banks in Turkey)
Pages 156-171
Şaban ÇELİK, Erdem ÖNCÜ, Sedat YENİCE
DOI: 10.20491/isarder.2018.375
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Finansal Sürdürülebilir Büyüme Oranı ve Finansal Oranlar: Borsa İstanbul İmalat Sanayi Üzerinde Bir Araştırma
(
Financial Sustainable Growth Rate and Financial Ratios: A Research on Borsa İstanbul Manufacturing Firms)
Pages 172-197
Arzu ŞAHİN, Bahadır ERGÜN
DOI: 10.20491/isarder.2018.376
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Firmaların Denetim Sonuçlarının Yönetim Kurulu Bileşenlerine Etkisi: Perakende ve Çimento Sektöründe İnceleme
(
Relationship Between Company Audit Results And Board Of Directors Components: Examination In Retail And Cement Sector)
Pages 198-211
Tuba DERYA BASKAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.377
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Turizmin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Etkileri ile İlgili Algıların Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi
(
The Influence of the Perception Related to the Economic, Social and Environmental Impacts of Tourism on Entrepreneurship Intention)
Pages 212-228
Serkan ŞENGÜL
DOI: 10.20491/isarder.2018.378
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Hizmet Kalitesinin Müşteri Tatmini ve Ağızdan Ağıza İletişim Üzerindeki Etkisi: Havayolu Endüstrisinde Cinsiyet Temelli Bir Araştırma
(
The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction and Word-of-Mouth Communication: A Gender Based Research in the Airline Industry)
Pages 229-253
Hasan Emin GÜRLER, Ramazan ERTURGUT
DOI: 10.20491/isarder.2018.379
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Örgütsel Yaratıcılığı Arttırmak için Öneri Geliştirme Sistemi: Atıştırmalık Üretim Sektöründe Bir Uygulama
(
Suggestion Development System To Increase Organizational Creativity: A Practice In Snacks Production Sector)
Pages 254-274
Güzide KARAKUŞ
DOI: 10.20491/isarder.2018.380
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Factors Affecting the Entrepreneurial Intentions of Women Entrepreneur Candidates: A Structural Equation Model
Pages 275-293
Hülya ŞEN, Veysel YILMAZ, Erkan ARI
DOI: 10.20491/isarder.2018.381
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Yeni Nesil “Bağlantı”, Yeni Nesil “İletişim”: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme
(
The New Generation of “Connection”, The New Generation of “Communication”: An Examination of Internet of Things (IoT))
Pages 294-320
Alev KOÇAK ALAN, Ebru TÜMER KABADAYI, Nilşah CAVDAR
DOI: 10.20491/isarder.2018.382
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Örgütsel Yaşamda Kişilik ve Performans İlişkisinde Pozitif Duygusallığın Aracı Rolü
(
The Mediating Role Of Positive Affectivity In Relationship Between Personality And Performance)
Pages 321-341
Yasemin KAYA HARMANCI
DOI: 10.20491/isarder.2018.383
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Veri Zarflama Analizi ile Türk Sigorta Sektörünün Elementer Branşlarda Değerlendirilmesi
(
Evaluation of Turkish Insurance Sector in Non-Life Insurance With Data Envelopment Analysis)
Pages 342-357
Seher A. TEZERGİL
DOI: 10.20491/isarder.2018.384
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İşletmelerin Sahip Oldukları Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kabiliyetinin Çalışanların Yenilikçi Davranışlarına Etkisi: Lider Desteğinin Aracılık Rolü
(
Influence Of Organization’s Knowledge And Communication Skills On Employee’s Innovation Behavior: Mediating Role Of Leader Support)
Pages 358-381
Nazmiye Ülkü PEKKAN, Abdullah ÇALIŞKAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.385
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Çalışanların Olumsuz Değerlendirilme Korkusunun Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi
(
Effect of Fear of Negative Evaluation of Employees on Organizational Silence)
Pages 382-402
Engin KANBUR
DOI: 10.20491/isarder.2018.386
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Sosyal Politika Perspektifiyle İstihdamın GSYİH’nın Bölgesel Dağılımından Sağladığı Sosyal Refah Düzeyleri (2004-2014)
(
Social Welfare Levels Provided by Employed in the Perspective of Social Politics from the Regional Distribution of GDP (2004-2014))
Pages 403-423
Murat ÇİFTÇİ
DOI: 10.20491/isarder.2018.387
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Havacılık Sektöründe Ekip Planlama Yönetimi: Bir Türk Havayolu Örneği
(
Crew Planning Management in Aviation Industry: A Turkish Airline Case)
Pages 424-446
İbrahim Zeki AKYURT, Duygu TOPLU YAŞLIOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2018.388
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
The Mediating Role of Trust in the Effect of Ethical Leadership on Employee Attitudes and Behaviors
Pages 4447-464
Oktay YANIK
DOI: 10.20491/isarder.2018.389
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Çağrı Merkezi Hizmetlerinde Müşteri Beklentisi Boyutlarının Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkisinin PLS-Sem İle Ölçümü
(
The Measurement of the Influence of Customer Expectations’ Dimensions on Customer Satisfaction in Call Center Services with PLS-Sem)
Pages 465-481
Dilek TAŞKIN, Çağatan TAKŞIN
DOI: 10.20491/isarder.2018.390
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
The Relationship between Authentic Leadership and Employees’ Virtual Loafing and Cynic Behaviors
Pages 482-492
Halil Özcan ÖZDEMİR, Hakan Vahit ERKUTLU
DOI: 10.20491/isarder.2018.391
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki, Sosyal ve Entelektüel Eğilimlerinin Araştırılması
(
Study of Professional, Social And Intellectual Orientations of Vocational College Students)
Pages 493-527
Ali AKDEMİR, Mustafa ASLAN, Sibel BİLKAY, İbrahim ARI, Hamza DÜZENLİ, Kasım UÇTU, Sezen KAYNAK, Dilek İMAMOĞLU, Fatih YAMAN, Haydar Baki DOĞAN, Yusuf ÖZAY, Doğan UZUN
DOI: 10.20491/isarder.2018.405
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Düşük Maliyetli ve Tam Hizmet Sunan Havayolları Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Beklentilerinin Karşılaştırılması
(
The Comparison of Service Quality Expectations of Low Cost Carriers’ and Full Service Carriers’ Customers)
Pages 528-550
Savaş MUTLU, Ayşegül ERMEÇ SERTOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2018.406
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türkiye’de Bölgelerarası Sektörel Verimliliğin Analizi
(
The Analysis of Interregional Sectoral Productivity in Turkey)
Pages 551-580
Murat ÇİFTÇİ
DOI: 10.20491/isarder.2018.407
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türkiye Ekonomisinde Güven-Hisse Senedi Getiri İlişkisi
(
Confidence–Stock Yield Relation in Turkish Economy)
Pages 581-596
N. Serap VURUR, H. Gonca DİLER
DOI: 10.20491/isarder.2018.408
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Çalışma Arkadaşlarına İlişkin Algıların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Sinizme Etkisi
(
The Role of Perceptions About Co-Workers on Organizational Cynicism And Citicizenship Behavior)
Pages 597-616
Vildan Hilal AKÇAY
DOI: 10.20491/isarder.2018.409
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Entropi ve Aras Yöntemleriyle Havayolu İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi
(
Evaluation of Service Quality in Airlines By Entropy and ARAS Methods)
Pages 617-638
Mahmut BAKIR, Özlem ATALIK
DOI: 10.20491/isarder.2018.410
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Boredom at Work: A Research on Public Employees
Pages 639-651
Şeyda Nur SEÇKİN
DOI: 10.20491/isarder.2018.411
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Psikolojik Sözleşme İhlalleri ve Örgütsel Sinizm İlişkisi
(
Psychological Contract Breach and Organizational Cynicism Relationship)
Pages 652-674
Fatih Ferhat ÇETİNKAYA
DOI: 10.20491/isarder.2018.412
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Parasal Sistemde Altının Yeri ve Altına Dayalı Finansal Araçlar
(
The Role of Gold in the International Monetary System and Gold Based Financial Instruments)

Pages 675-688
Gültekin RODOPLU, Bilge Leyli ELİTAŞ
DOI: 10.20491/isarder.2018.413
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
YSA, ARIMA ve ARIMAX Yöntemleriyle Satış Tahmini: Beyaz Eşya Sektöründe bir Uygulama
(
Sales Forecast with YSA, ARIMA and ARIMAX Methods: An Application in the White Goods Sector)
Pages 689-706
Melih YÜCESAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.414
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Tüketici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
(
Evaluation of The Enterprises’ Social Responsibility Campaigns with Point of View of the Customers)
Pages 707-727
İsmail GÖKDENİZ, Fatma KORKMAZ
DOI: 10.20491/isarder.2018.392
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Sosyal Medyada Personel Bulma ve Seçme – Kuşaklar Açısından Bir İnceleme
(
Personnel Sourcing And Selection In Social Media: A Research Regardıng Generations)
Pages 728-744
Meryem ERDAL, Belgin AYDINTAN
DOI: 10.20491/isarder.2018.393
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Örgütsel Çatışma ve Yönetim: Kamu Örgütlerinde Bir Araştırma
(
Organizational Conflict And Management: A Research in Public Organizations)

Pages 745-762
Batuhan AYAN, Ercan YAVUZ
DOI: 10.20491/isarder.2018.394
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı: Bir Literatür İncelemesi (2016 – 2017)
(
Framework for Local Financial Reporting and Financial Reporting Standard for Large and Medium Sized Entities: A Literature Review (2016 – 2017))
Pages 763-791
Can ÖZTÜRK
DOI: 10.20491/isarder.2018.395
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Banking Websites in Turkey: an Accessibility, Usability and Security Evaluation
Pages 782-796
Yakup AKGÜL
DOI: 10.20491/isarder.2018.396
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Otel ve Konukevi İşletmelerinde Yiyecek- İçecek Bölümünün Maliyet Kontrolü: Şanlıurfa İlinde Bir Araştırma
(
Food And Beverage Of The Cost Control In Hotel And Housing Operations: A Research On Sanliurfa City)
Pages 797-815
Ömer Faruk DEMİRİKOL
DOI: 10.20491/isarder.2018.397
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Otel İşletmelerinin Çevrimiçi Tüketici Değerlendirmelerine Yanıt Verip Vermeme Durumlarının Değerlendirilmesi
(
Evaluating Hotels’ Managerial Responses to Online Reviews)
Pages 816-838
Murat BAYRAM
DOI: 10.20491/isarder.2018.398
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Basel Sermaye Yeterliği Oranındaki Değişimin Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankaların Karşılaştırmalı Oran Analizi
(
Investigation of the Effects of Basel Capital Adequacy Ratio Change on the Turkish Banking Sector: Comparative Conventional and Islamic Banking with Ratio Analysis)
Pages 839-855
Özgür ÇATIKKAŞ, Ayhan YATBAZ, Selim DURAMAZ
DOI: 10.20491/isarder.2018.399
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
How Does Customer Experience Shape the Attitude Towards and Intention to Brand Switching?
Pages 856-875
Edin Güçlü SÖZER, Mustafa Emre CİVELEK
DOI: 10.20491/isarder.2018.400
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Cepten Sağlık Harcamalarının Finansmanında Eşitsizlik ve Hakkaniyet: Uygulamalı Bir Ekonometrik Yaklaşım
(Inequality and Inequity in Financing Out-of-Pocket Health Expenditures: An Applied Econometric Approach)
Pages 876-897
Songül ÇINAROĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2018.401
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Özdeşleşmenin İş tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
(
The Effect of Charismatic Leadership and Organizational Identification on Job Satisfaction and Turnover Intention)
Pages 898-913
Ayşe Alev YAVAN, Alptekin SÖKMEN, Yunus BIYIK
DOI: 10.20491/isarder.2018.402
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Gıda ve Enerji Fiyatları İle BİST Pay Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi
(
Causal Association between BIST Indices, Energy and Food Prices)
Pages 914-926
Serkan ŞAHİN, Tuba ALAYBEYOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2018.403
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Akreditif Teyit Sigortası’nın Türk Finansal Kesiminde Uygulanması ve Muhtemel Etkileri
(
Letter of Credit Confirmation Insurance, The Implementation in Turkey and Possible Effects)
Pages 927-950
Mehmet YEŞİLYAPRAK
DOI: 10.20491/isarder.2018.404
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk