Volume 5, Issue 4 (2013)

Cover  Contents Editorial Board

ara-bosluk
Self-congruity Influence on Tourist Behavior: Repeat Visitors versus Non-Visitors and First-Time Visitors
Pages 6-19
M. Mithat ÜNER, Can ARMUTLU, Evren GÜÇER

Abstract Full TextExtensive Summary

ara-bosluk
1995-2011 Döneminde Avrasya Ekonomilerine Yapılan Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Dünya Trendi ile Karşılaştırılması
(A Comparison of Foreign Direct Investments in Eurosian Countries to World Trend in the Period of 1995-2011)
Pages 20-34
Hayri TUZLA, Suat TEKER

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Yöneticiler Aslında Ne Yapar? Yönetici Rolleri Hakkında Bursa Merkezli İşletmelerde Bir Araştırma
(What Managers Really Do? An Emprical Study about Managers’ Roles in Bursa)
Pages 35-49
Nilüfer RÜZGAR, Mustafa KURT

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Paternalist Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisinde Dağıtım Adaletinin Aracılık Rolü
(The Effects of Paternalist Leadership on Organizational Citizenship Behavior: Mediating Role of Distributive Justice)
Pages 50-70
Murat YEŞİLTAŞ

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Etkileşimci Liderliğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Adana’daki Seyahat Acenteleri Örneği
(The Effects Of Transactional Leadership Upon Organizational Identification: A Case Of Travel Agencies In Adana)
Pages 71-86
Sine ERDOĞAN MORÇİN, İlhami MORÇİN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Yönetici Etik Davranışlarının Sınır Birim Çalışanlarının Motivasyon ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Adana’da Bir Araştırma
(The Effect of Managers’ Ethical Behavior on Boundary Spanning Role Employees’ Motivation and Job Satisfaction: A Research in Adana)
Pages 87-104
Alptekin SÖKMEN, Emre Burak EKMEKÇİOĞLU

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Hizmetkâr Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İstanbul ve Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Effect of Servant Leadership on Organizational Citizenship Behavior: A Study in Five Star Hotel Enterprises in İstanbul and Afyonkarahisar)
Pages 105-132
Ahmet BAYTOK, Fatma DOĞANAY ERGEN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Tüketicilerin Biyolojik Cinsiyet ve Cinsiyet Kimliği Rollerinin, Konaklama İşletmelerinin Uyguladıkları Reklamlara Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi
(The Examination of the Effects of Biological Gender and Gender Identity Roles on Attitude of the Consumers to Advertisements Applied by Accomodation Operations)
Pages 133-145
Evren GÜÇER, Özgür YAYLA, Burcu KOÇ

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Akıllı Video Analiz Yazılımlarının İşletmelerin Pazarlama Stratejilerinde Kullanımı üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation on the Usage of Intelligent Video Analysis Software for Marketing Strategies)
Pages 146-158
Kadri Gökhan YILMAZ, Ersin KARAMAN, Umut CİNAR

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Turistlerin Otel Seçimlerinde Marka Sadakatini Etkileyen Faktörlerin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ankara Örneği
(Brand Loyalty Factors Affecting the Hotel Elections of Tourists investigation with Respect to the Demographic Variables)
Pages 159-169
Ahmet TAYFUN, Özgür YAYLA

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Estetik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma
(Research on the Aesthetic Experiences of Tourists Visiting Turkey)
Pages 170-190
Saime ORAL, Ayşe ÇELİK

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Kültürel Değerlerin Destinasyon İmajına Etkisi: Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentine Yönelik Bir Araştırma
(The Effect of the Cultural Values on the Destination Image: A Search in Eskisehir 2013 Turkish World Capital of Culture)
Pages 191-209
Özlem KÖRGOĞLU, F. Özlem GÜZEL

Abstract Full Text Extensive Summary 

ara-bosluk
ELECTRE I  Karar Modeli ile Tedarikçi Seçim Süreci ve Perakende Sektöründe Bir Uygulama
(Supplier Selection Process Using ELECTRE I Decision Model and an Application in the Retail Sector)
Pages 210-226
Oğuzhan YAVUZ

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Yapım Projelerinde Kaldıraç Oranı Tahmini İçin Bir Model Önerisi
(A Model Suggestion to Predict Leverage Ratio for Construction Projects)
Pages 227-239
Özlem TÜZ, Şafak EBESEK

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Burnout Research for Members of Practitioners of Accountancy: Practice in the City of Diyarbakır
Pages 240-253
Mustafa ZİNCİRKIRAN, Hidayet TİFTİK

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
İMKB'de İşlem Gören Şirketlerde Finansal Tablo Dipnotlarında Açıklanan Muhasebe Politikalarının TMS 40 (Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı) Açısından Değerlendirilmesi (Evaluation of Accounting Policies Released in Financial Table Footnotes of Entities Trading in İstanbul Stock Exchange from the Perspective of Turkey Accounting Standard 40 (Investment Property Standard)
Pages 254-272
Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Gayrimenkullerin Türkiye Muhasebe Standartlarına Göre Sınıflandırılması ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin TMS-40 Standardı Kapsamında Muhasebeleştirilmesi
(Classification of the Properties According To Turkish Accounting Standarts and Accounting of Investment Properties in Scope of Tms-40)
Pages 273-289
Erdal YILMAZ

Abstract Full Text Extensive Summary