Volume 12, Issue 3 (2020)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk
Research Article
The Mediating Role of Individual Performance in the Effect of Workplace Friendship on Organisational Trust
Müslüme AKYÜZ
pp. 2193-2204
DOI: 10.20491/isarder.2020.970
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Distribution Network Design for E-Retailing Application: A Model Suggestion for Local Retailer in Izmir
Ezgi KARATAŞ YÜCEL, Emre BİLGİN SARI
pp. 2205-2214
DOI: 10.20491/isarder.2020.971
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Bir Kümelenme Örneği: Ezine Peynir Endüstrisi (A Cluster Example: Ezine Cheese Industry)
Zeynep ÇOLAK
pp. 2215-2233
DOI: 10.20491/isarder.2020.972
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Impact of British Pound/American Dollar Parity on Global Gold Prices (1792-2020)
Hüseyin ÇETİN, Nihal ALTUN
pp. 2234-2245
DOI: 10.20491/isarder.2020.973
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Örgüt Kültürünün Motivasyon Üzerindeki Etkisinin Doğrusal ve Bulanık Mantık Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
(Evaluation of the Effect of Organizational Culture on Motivation with Linear and Fuzzy Logic Methods)
Ela ÖZKAN CANBOLAT, Esra ERENLER TEKMEN, Aydın BERAHA
pp. 2246-2259
DOI: 10.20491/isarder.2020.974
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Farklılık İkliminin Psikolojik Sermaye Üzerindeki Etkisinde Etik Liderlik ve Psikolojik Güvenliğin Rolü
(A Study on The Effects of Ethical Leadership and Psychological Safety on The Relationship Between Diversity Climate and Positive Psychological Capital)
Hale Eda AKDURU, Fatih SEMERCİÖZ
pp. 2260-2275
DOI: 10.20491/isarder.2020.975
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Kadın Astların Perspektifinden Kadın Yöneticiler: Hiyerarşik İlişkiler Bağlamında Nitel Bir Araştırma
(Women Managers from the Perspective of Women Subordinates: A Qualitative Research in the Context of Hierarchical Relationships)
Ebru TOLAY
pp. 2276-2296
DOI: 10.20491/isarder.2020.976
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Küçük Konaklama İşletmelerinde Karşılaştırmalı Performans Analizi: Belediye Belgeli Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma
(Comparative Performance Analysis of Small Accommodation Enterprises: A Research on Municipality Licensed Accommodation Enterprises)
Vedat YİĞİTOĞLU, Melek ŞİRİN
pp. 2297-2311
DOI: 10.20491/isarder.2020.977
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Analysis of the Impact of Covid-19 on Different Sectors in Turkey During Early Periods of the Pandemic
Zeyneb Hafsa ORHAN, Nurullah TIRMAN
pp. 2312-2326
DOI: 10.20491/isarder.2020.978
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Ticari Kredi Faiz Oranlarının YSA NARX ve VAR Modelleri ile Öngörülmesi
(Forecasting Commercial Credit Interest Rates with ANN NARX and VAR Models)
Meltem KARAATLI, Esranur DEMİRCİ, Ahmet BAYKALDI
pp. 2327-2343
DOI: 10.20491/isarder.2020.979
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Hedonik Tüketim Üzerine Etkisinin İncelenmesi
(Investigation of the Effect of Five Factor Personality Traits on Hedonic Consumption)
Ali SOLUNOĞLU, Aylin NALÇACI İKİZ
pp. 2344-2361
DOI: 10.20491/isarder.2020.980
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Tüketicilerin Yeme İçme Alışkanlıkları ve Yiyecek-İçecek İşletmesi Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanımının Rolü: Muğla Örneği
(The Role of Social Media Use in Consumer Food Habits and Food and Beverage Preferences of Businesses: Muğla Sample)
Yeliz PEKERŞEN, Murat KAPLAN
pp. 2362-2381
DOI: 10.20491/isarder.2020.981
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Kriz Yönetim Süreci Değerlendirme Ölçekleri Geliştirilme Çalışması
(Development of Crisis Management Process Assesment Scales)
Mustafa ASLAN, Derman KÜÇÜKALTAN, Doğan UZUN
pp. 2382-2406
DOI: 10.20491/isarder.2020.982
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
A Multilevel Study of Relationships between Leaders’ Dark Triad and Employee Burnout: Mediating Role of Perceived Dark Leadership
Ufuk BAŞAR
pp. 2407-2423
DOI: 10.20491/isarder.2020.983
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Tüketicilerin Sosyal Medyada Yer Alan Kişisel Verilerinin İşletmeler Tarafından Kullanılmasına Yönelik Rahatlık Algısını Etkileyen Faktörler
(The Factors Effecting Perceived Comfort about use of Consumers’ Personal Data on Social Media by Companies)
Tülin URAL, Oğuz OYPAN
pp. 2424-2441
DOI: 10.20491/isarder.2020.984
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Havacılık Sektöründe Zaman Baskısının Teknostrese Etkisi: Uçak Bakım Teknisyenleri Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Time Pressure on Technostress in Aviation Industry: Research on Aircraft Maintenance Technicians)
Ramazan ÇOBAN, Tayfun AYDOĞDU
pp. 2442-2460
DOI: 10.20491/isarder.2020.985
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Gelişmekte Olan Ülkelerin CDS Primleri Arasındaki Eş-bütünleşme ve Nedensellik İlişkilerinin Araştırılması
(Investigating the Cointagration and Causality Relationships Between Developing Countries’ CDS Spreads)
Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR, Zühal ARSLAN
pp. 2461-2475
DOI: 10.20491/isarder.2020.986
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
X ve Y Kuşaklarının Kredi ve Borç Eğilimleri Analizi: Ordu İli Örneği
(Credit and Debt Tendencies Analysis of X and Y Generations: Case of Ordu Province)
Yusuf AKER, Alper KARAVARDAR
pp. 2476-2486
DOI: 10.20491/isarder.2020.987
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Five Factor Personality Traits on Organizational Silence: A Research on Teachers)
Hasan DAĞLAR
pp. 2487-2500
DOI: 10.20491/isarder.2020.988
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Markalarda Koronavirüs Etkisi: Sosyal Mesafe Logoları
(Coronavirus Effect on Brands: Social Distance Logos)
Merve GENÇYÜREK ERDOĞAN, Volkan YAVUZ
pp. 2501-2514
DOI: 10.20491/isarder.2020.989
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Pazarlama Literatüründe Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Bibliyometrik Analizi
(Bibliometric Analysis of Electronic Word-Of-Mouth Communication in Marketing Literature)
Ayşe EREN, Duygu EREN
pp. 2515-2530
DOI: 10.20491/isarder.2020.990
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Effect of Board Structures on Financial Performance in Family Businesses: The Case of Borsa Istanbul in Turkey
Aylin POROY ARSOY, Yasemin ERTAN, Tuba BORA KILINÇARSLAN, Olcay BEKTAŞ
pp. 2531-2542
DOI: 10.20491/isarder.2020.991
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Geleneksel Performans Değerlendirme Ölçütlerinin Ekonomik Katma Değere Etkisi: Bilişim Endeksi Uygulaması (XBLSM)
(The Effect of Traditional Performance Evaluation Criteria on the Market Value Added: Application on Informatics Index (XBLSM))
İlker CALAYOĞLU
pp. 2543-2555
DOI: 10.20491/isarder.2020.992
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Çalışanların Dijital Teknolojiye Yönelik Tutumlarının ve İç Girişimcilik Özelliklerinin Bireysel İş Performanslarına Etkisi
(The Effect of Employees’ Attitudes Towards Digital Technology and Intrapreneurship Features on Individual Business Performance)
Necmiye Tülin İRGE, Erdal ŞEN
pp. 2556-2579
DOI: 10.20491/isarder.2020.993
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Sağlık Çalışanlarının Değişime Karşı Tutumlarının İncelenmesi
(Investigation of Health Worker’s Attitudes to Change)
Fuat KORKMAZER, Tülay ASLAN, Erhan EKİNGEN
pp. 2580-2591
DOI: 10.20491/isarder.2020.994
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Örgütlerde Dedikodunun İşyeri Morali ve Çalışma Eforu Üzerindeki Etkisi
(The Affect of Gossip in Organizations on Workplace Morale and Work Effort)
Elif BİLGİNOĞLU, Uğur YOZGAT
pp. 2592-2610
DOI: 10.20491/isarder.2020.995
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Demografik Özellikler Açısından Çalışanların Duygusal Zeka Düzeylerinin Turizm İşletmelerinde İncelenmesi
(Examination of Emotional Intelligence Levels in Terms of Demographic Characteristics of Employees in Tourism Establishments)
Halise Dilek SEVİN, Akyay UYGUR, M. Bahadır KOYUNCU
pp. 2611-2628
DOI: 10.20491/isarder.2020.996
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Örgütsel İletişim Açısından Örgütlerde Söylenti ve Dedikodunun Değerlendirilmesi
(An Evaluation of Rumour and Gossip in Organizations in terms of Organizational Communication)
Kerim KARADAL, Fahrettin HEKİMOĞLU
pp. 2629-2639
DOI: 10.20491/isarder.2020.997
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Seyahat Acentası Çalışanlarının Cam Tavan Sendromu Algılamaları: Ege Bölgesi Seyahat Acentalarında Bir Uygulama
(Glass Ceiling Syndrome Perceptions of Travel Agency Employees: An Application in the Aegean Region Travel Agencies)
Gürkan AKDAĞ, Umut Haydar ÜÇYILDIZ
pp. 2640-2654
DOI: 10.20491/isarder.2020.998
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Üretken Enerji Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Validity and Reliability Study of Productive Energy Scale)
Mustafa BEKMEZCİ, Kenan ORÇANLI, Hasan BOZTOPRAK
pp. 2655-2668
DOI: 10.20491/isarder.2020.999
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yeşil İş Yetkinliklerinin İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi
(Green Human Resources Management and Evaluation of Green Business Competencies by Content Analysis Method)
Nihan YAVUZ
pp. 2669-2681
DOI: 10.20491/isarder.2020.1000
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Çevre Dostu Ambalajlı Ürün Özelliklerinin Tüketici Tutum ve Satın Alma Niyetine Etkisi
(Effect of Eco-Friendly Packaged Product Properties on Consumer Attitudes and Purchase Intentions)
Bülent ÖZSAÇMACI, Handan ÖZDEMİR
pp. 2682-2701
DOI: 10.20491/isarder.2020.1001
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Eczacıların Satın Alma Kararına Etki Eden Faktörlerin AHP ile Sıralanması: Ankara İlinde Bir Araştırma
(Ranking of Factors Effecting the Purchasing Decision of Pharmacists by AHP: A Research in Ankara Province)
Yasin ÜLGER, Nuray TOSUNOĞLU
pp. 2702-2720
DOI: 10.20491/isarder.2020.1002
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Impact of Social Media Marketing on Customer Inspiration and Customer
Purchase Intention: A Case Study on Kabul-Afghanistan Telecom Industry
Hamayoun GHAFOURZAY, Nurettin PARILTI
pp. 2721-2732
DOI: 10.20491/isarder.2020.1003
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Türkiye’deki Mevduat Bankalarının VİKOR Yöntemiyle Performans Analizi
(Performance Analysis of Deposit Banks in Turkey by Using VIKOR Method)
Naci YILMAZ
pp. 2733-2748
DOI: 10.20491/isarder.2020.1004
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İşletme Sermayesi Yönetiminin Firma Performansı Üzerindeki Etkisi: Çimento Şirketleri Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Working Capital Management on Firm Performance: A Study on Cement Companies)
Mustafa ÇANAKÇIOĞLU, Oğuz ERSAN
pp. 2749-2763
DOI: 10.20491/isarder.2020.1005
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Impact of COVID-19 Pandemic on the Financial Contagion among Turkey, US, and China Stock Markets
Ecenur UĞURLU YILDIRIM
pp. 2764-2773
DOI: 10.20491/isarder.2020.1006
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Akıllı Turizm Araç ve Uygulamalarına İlişkin Turizm İşletmesi Yöneticilerinin Görüşleri: Eskişehir Üzerine Nitel Bir Araştırma
(Tourism Managers Opinions About Smart Tourism Vehicles and Applications: A Qualitative Research on Eskişehir)
Neşe KAFA, Reşat ARICA, Nagehan SÖNMEZ GÖK
pp. 2774-2787
DOI: 10.20491/isarder.2020.1007
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Industry 4.0 Performances of OECD Countries: A Data Envelope Analysis
Mert YILDIRIM, Mehmet Selami YILDIZ, İsmail DURAK
pp. 2788-2798
DOI: 10.20491/isarder.2020.1008
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Niş Pazarlama Yaklaşımının Bibliyometrik Analiz İle İncelenmesi
(The Review of Niche Marketing Approach With Bibliometric Analysis)
Resul ÖZTÜRK
pp. 2799-2810
DOI: 10.20491/isarder.2020.1009
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Comparison of Personality Traits and Demographic Factors of the Entrepreneurs: The Case of Erzincan Province
Fatma YILMAZ, Cenk AKSOY
pp. 2811-2822
DOI: 10.20491/isarder.2020.1010
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Üniversite İdari Personelinin Örgütsel Bağlılık Algılarının Örgütsel Kültür Algılarından Yordanması
(Predicting Organizational Commitment Perceptions of University Administrative Staff from Their Organizational Culture Perceptions)
Halil Özcan ÖZDEMİR, Cemalettin İPEK
pp. 2823-28454
DOI: 10.20491/isarder.2020.1011
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Samsung Markası Üzerinden Marka Aşkının, Marka Özgünlüğü ve Marka Tercihi Arasındaki Aracılık Etkisinin İncelenmesi
(Examining of the Mediating Effect of Brand Love Between Brand Authenticity and Brand Preference on Samsung Brand)
Pınar AYTEKİN, Özlem TAŞTEPE
pp. 2846-2863
DOI: 10.20491/isarder.2020.1012
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Role of Occupational Health and Safety in the Relationship between Psychological Empowerment and Career Satisfaction
Ömer TURUNÇ, İrfan AKKOÇ, Abdullah ÇALIŞKAN
pp. 2864-2878
DOI: 10.20491/isarder.2020.1013
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Elektronik Liderliğin Temel Boyutu: Sanal Teknoloji Yeterliğinin Yöneticiye Duyulan Güvene Etkileri
(The Basic Dimension of Electronic Leadership: Effects of Virtual Technology Competence on Trust in Supervisor)
Aynur TAŞ, Zülfi Umut ÖZKARA, Belgin AYDINTAN
pp. 2879-2894
DOI: 10.20491/isarder.2020.1014
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Kararlara Katılımın Rol Stres Kaynakları Üzerine Etkisi: Beyaz Yakalı Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma
(The Impact of Participation in Decision Making on Role Stress Sources: A Research on White Collar Employees)
Burak RENDE, A. Orçun SAKARYA
pp. 2895-2915
DOI: 10.20491/isarder.2020.1015
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Paternalistik Liderliğin Hizmet İnovasyon Davranışı Üzerine Etkisinin ve İş Tatmininin Aracılık Rolünün Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Test Edilmesi
(Impact of Paternalistic Leadership on Service Innovation Behavior and the Mediating Role of Job Satisfaction with Testing of Structural Equation Modeling)
Ahmet YILDIZ, Erhan EKİNGEN
pp. 2916-2926
DOI: 10.20491/isarder.2020.1016
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Örgütlerde Teknostresin Ölçümüne Yönelik Bir Alan Araştırması
(A Field Research for the Measurement of Technostress in Organizations)
Arif Selim EREN, Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU
pp. 2927-2943
DOI: 10.20491/isarder.2020.1017
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi: Konya İli Örneği
(Investigation of Organizational Cinism Levels of Employees: Example of Konya Province)
Beyza ERER, Mehmet ŞAHİN
pp. 2944-2959
DOI: 10.20491/isarder.2020.1018
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Enerji Sektöründe Şebeke İşletim Sistemi Yatırımları Çerçevesinde Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgüt İlişkisi
(Knowledge Management and Learning Organization Relationship Within the Framework of Network Operating System Investments in the Energy Sector)
Mustafa ÇELEBİ, Belgin AYDINTAN
pp. 2960-2972
DOI: 10.20491/isarder.2020.1019
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Lidere Duyulan Güvenin Ardılları Üzerine Ulusal Yazın Kapsamında Bir Meta-Analiz Çalışması
(A Meta-Analysis of Outcomes of Trust in Leader on the Studies Conducted in Turkey)
Hilmiye TÜRESİN TETİK
pp. 2973-2984
DOI: 10.20491/isarder.2020.1020
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Duygusal Zeka, Kariyer Uyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler: Turizm Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(The Relationships Between Emotional Intelligence, Career Adaptation and Life Satisfaction: A Research on the Employees Working in Tourism Sector)
Emrah KESKİN, Özgür YAYLA, Ferzan AKTAŞ
pp. 2985-2995
DOI: 10.20491/isarder.2020.1021
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İnovasyon ile Küresel Rekabetçilik Düzeyi Arasındaki İlişkide Ekonomik Serbestliğin Düzenleyici Rolü
(The Moderator Role of Economic Freedom in the Relationship Between Innovation and Global Competitiveness)
Kerem TOKER, Ali GÖRENER
pp. 2996-3007
DOI: 10.20491/isarder.2020.1022
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Aşırı Turizm Sorununa Çözüm Olarak Pazarlamama Stratejileri Kullanılabilir Mi? Pamukkale Örneği
(Using De-Marketing Strategies to Cope With Overtourism Problem Case Study of Pamukkale)
Derya ÇETİNOĞLU, Selma MEYDAN UYGUR
pp. 3008-3026
DOI: 10.20491/isarder.2020.1023
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Mediating Role of Job Satisfaction in the Relationship Between Quality of Work Life and Turnover: The Moderating Role of Gender
Derya KARA, Nihan POTAS, Fırat SEYHAN
pp. 3027-3041
DOI: 10.20491/isarder.2020.1024
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Teknokentlerde Faaliyet Gösteren İnovatif İşletmelerin İhracat Performansı Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Export Performance of Innovative Enterprises Operating in Technopolises)
Cemalettin AKTEPE, Gizem ATEŞ
pp. 3042-3054
DOI: 10.20491/isarder.2020.1025
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Z Kuşağının Tüketim Değerleri: Cep Telefonu Ürünü Üzerinden Nitel Bir Araştırma
(Consumption Values of Z Generation: A Qualitative Research on Mobile Phone Product)
Şemsettin Ozan ÇELEBİ, Funda BAYRAKDAROĞLU
pp. 3055-3071
DOI: 10.20491/isarder.2020.1026
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İş-Aile Çatışmasının İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi: Bilişim Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
(The Effect of Work-Family Conflict on Job Satisfaction and Life Satisfaction: A Research on IT Sector Employees)
Mehmet Nurettin ŞİMŞEK, Hakan KOÇ
pp. 3072-3088
DOI: 10.20491/isarder.2020.1027
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Örgütsel Vatandaşlık Faktörlerinden Nezaket Davranışının, Çalışanların Hizmet Kalitesine Etkilerinin Analizi
(The Effects of Guarantee Behavior Analysis’s for Organizational Citizenship Factors on The Service Quality of Employees)
Nuran VARIŞLI
pp. 3089-3109
DOI: 10.20491/isarder.2020.1028
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Kişi-Örgüt Uyumunun İşle Bütünleşme Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Person-Organization Fit on Work Engagement)
Emine GENÇ
pp. 3110-3123
DOI: 10.20491/isarder.2020.1029
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Kadın Tekstil İşçilerinin Ustabaşılarıyla Yaşadıkları Çatışmanın, İş Tatminlerine Etkisinde Ustabaşılarının Politik Yetisinin Düzenleyici Rolü
(The Moderating Role of Political Skill of Foremen in the Impact of Conflict between Women Textile Workers and Foremen on Job Satisfaction of Women Texile Workers)
Nuket TOP, Orkun DEMİRBAĞ
pp. 3124-3139
DOI: 10.20491/isarder.2020.1030
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Türkiye Organizasyonel Girişimcilik Ölçeği Geliştirilmesi: İmalat ve Toptan/Perakende Ticaret Sektöründe Uygulama
(Development of Organizational Entrepreneurship Scale in Turkey: Application in Manufacturing and Wholesale/Retail Trade Sector)
Hasan BAL, M. Mithat ÜNER, Mehmet ARSLAN, Aziz BATTAL,
Ece DOGUC, Pınar UÇAKKUŞ, Cüneyt GENÇ
pp. 3140-3158
DOI: 10.20491/isarder.2020.1031
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Öz-Şefkat ile İş Tatmini Arasındaki İlişkide İçsel Motivasyonun Aracı Rolü
(The Mediating Role of Intrinsic Motivation in The Relationship Between Self-Compassion and Job Satisfaction)
Neslihan KÜNYE, Belgin AYDINTAN
pp. 3159-3169
DOI: 10.20491/isarder.2020.1032
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Davranışsal Niyetlere Etkisinde Algılanan Otel İmajının Aracılık Rolü
(Mediation Role of Hotel Image Perceped in the Effect of Service Quality in Behavioral Intention in Hospitality Management)
Serdar ÇÖP, Nihal TÜRKOĞLU ÖNDER
pp. 3170-3186
DOI: 10.20491/isarder.2020.1033
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Müşteri Değeri Ekseninde, Marka İmajı ve Marka Bağlılığı; İlgilenimin Düzenleyici Rolü
(Brand Image and Brand Loyalty on The Axis of Customer Value; The Regulatory Role of Involvement)
Gül Kadriye KARAKAYA EREN
pp. 3187-3208
DOI: 10.20491/isarder.2020.1034
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Girişimcilik Eğitimlerinin Girişimcilik Motivasyonuna Katkısı: Üç Boyutta Tek Yönlü Varyans Analizi
(The Contribution of Entrepreneurship Trainings on Entrepreneurial Motivation: One Way Anova Test of Three Dimensions (Gender, Employment Status, Financial Status))
Duygu HIDIROĞLU
pp. 3209-3224
DOI: 10.20491/isarder.2020.1035
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Kadın Tüketicilerin Organik Kozmetik Ürünlere İlişkin Değerlendirmelerine Etki Eden Pazarlama Unsurlarının İncelenmesi
(Investigation of Marketing Components Affecting the Evaluation of Female Consumers About Organic Cosmetic Products)
Ayşe ERSOY YILDIRIM
pp. 3225-3245
DOI: 10.20491/isarder.2020.1036
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Covid-19 Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışma Uygulamaları ve Çalışma Motivasyonunu Etkileyen Faktörler
(Remote Working Practices and the Factors Affecting Work Motivation During The Covid-19 Pandemic Period)
Ayşen AKBAŞ TUNA, Zafer TÜRKMENDAĞ
pp. 3246-3260
DOI: 10.20491/isarder.2020.1037
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Örgütsel Gururun Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi: Özel Okul Öğretmenleri Örneği
(The Impact of Organizational Pride on Creativity: The Example of Private School Teachers)
Furkan ÇELEBİ
pp. 3261-3272
DOI: 10.20491/isarder.2020.1038
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Ürün Yerleştirmenin Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Kahramanmaraş İlinde
Bir Saha Çalışması (The Effect of Product Placement on The Intention to Purchase: A Field Study in Kahramanmaraş)
Elif KARA, Şükrü YAPRAKLI
pp. 3273-3290
DOI: 10.20491/isarder.2020.1039
Abstract Full Text
ara-bosluk