Volume 8, Issue 2 (2016)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk

The Effects of Internal Marketing on Some Job Attitudes: A Study in Private Hospitals in Turkey
Pages 1-17
Derya ATLAY IŞIK, A. Ender ALTUNOĞLU
DOI: 10.20491/isarder.2016217152
Abstract Full Text  Extensive Summary
ara-bosluk
Corporate Social Responsibility In Turkey: An Analysis Through Web Sites
Pages 18-30
Burcu EKER AKGÖZ, Elif ENGİN
DOI: 10.20491/isarder.2016.167
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Political Marketing Power To Change The Choices Of The Electors: A Study On 1 November 2015 General Parliamentary Elections
Pages 31-44
Ahmet UYAR
DOI: 
10.20491/isarder.2016.168
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Duygusal Zekânın Örgütsel Sinizme Etkisi:  Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma
(
The Effect Of Emotional Intelligence on Organizational Cynicism: Research on Hotel Employees)
Pages 45-76
Elbeyi PELİT, Çağatay AYANA
DOI: 
10.20491/isarder.2016.169
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Bitcoin Piyasalarının Etkinliği, Likiditesi ve Oynaklığı
(
Efficiency, Liquidity and Volatility of Bitcoin Markets)
Pages 77-97
Şahnaz KOÇOĞLU, Yasin Erdem ÇEVİK, Cihan TANRIÖVEN
DOI: 
10.20491/isarder.2016.170
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Bal Üreten İşletmelerde Maliyet Analizi, Türkiye Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi ve Maliyet Belirleme Üzerine Bir Örnek Uygulama
(
Cost Analysis of Honey Producing Property, Investigation of Turkey Accounting Standards and A Case Study on Cost Allocation)
Pages 98-117
Veli ÖZTÜRK, Mehmet TURGUT
DOI: 
10.20491/isarder.2016.171
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Algılanan Örgütsel Desteğin Duygusal Bağlılıkla İlişkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Kamu Sektöründe Bir Araştırma
(
The Mediating Role of Job Satisfaction on the Relationship Between Perceived Organizational Support and Affective Commitment: A Research in the Public Sector)
Pages 118-133
Alptekin SÖKMEN, Emre Burak EKMEKÇİOĞLU
DOI: 
10.20491/isarder.2016.172
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Yöneticinin Bilgi Paylaşım Davranışının, Çalışanların Bilgi Paylaşımı Sonucu Değersiz Olma Kaygısı Üzerindeki Etkisi ve Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolü Üzerine Bir Araştırma
(
The Effect of Knowledge Sharing Behavior of Supervisor on Employees’ Fear of Losing Value Regarding Knowledge Sharing: The Mediating Role of Organizational Support)
Pages 134-151
Gül ESER, M. Şebnem ENSARİ
DOI: 
10.20491/isarder.2016.173
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Tüketimde Sinik Tutum: Tüketici Sinizminin Sebep ve Sonuçları
(
Cynical Attitude in Consumption: The Antecedents and Consequences of Consumer Cynicism)
Pages 152-174
Esra GÜVEN
DOI: 
10.20491/isarder.2016.174
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Hizmet Kalite Boyutlarının Memnuniyete Etkisi:  İletişim Sektöründe Multisektörel Bir Uygulama
(
The Effect Of Service Quality Dimensions On Customer Satisfaction: Multi Sectorial Application On Communication Sector)
Pages 175-197
Cumhur AYDINLI, Sıddık ARSLAN
DOI: 
10.20491/isarder.2016.175
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
KOBİ’lerde Girişimcilik Değerleri ve Dış Ticaret Faaliyetleri Arasındaki İlişki: Sanayi İşletmeleri Örneği
(
The Relationship Between The Values Of Entrepreneurship And Foreign Trade Activities In SME’s: The Case Of Industrial Enterprises) Kurumsal Yönetim Standartları Ağırlıklandırılmış Kalite Analizi
Pages 198-223
Ayberk ŞEKER, Mesut DOĞAN, Bilge Leyli ELİTAŞ
DOI: 
10.20491/isarder.2016.176
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Personel Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme: Bulanık Topsis Uygulaması
(
Multi-Criteria Approach to Personnel Selection: Fuzzy Topsis Applications)
Pages 224-254
Nalan Gülten AKIN
DOI: 
10.20491/isarder.2016.177
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Çevre Açıklamaları İle Firma Özellikleri Arasındaki İlişki: Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler Sektöründe Bir Uygulama
(
Relation Between Company Features And Environmental Statement Within Corporate Social Responsibility: An Application In Chemistry, Petroleum, Rubber And Plastics Products Industry)
Pages 255-276
Şule YILDIZ, Gülfen TUNA, Vedat Ender TUNA
DOI: 
10.20491/isarder.2016.178
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Esnek Çalışma ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Sağlık Profesyonelleri Üzerinde Bir Uygulama
(
Correlation Between Flexible Working and Organizational Commitment: An Application On Health Professionals)
Pages 277-292
Mustafa Kemal KÖRDERE, Belgin AYDINTAN
DOI: 
10.20491/isarder.2016.179
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Banka Çalışanlarının Demografik Özelliklerine Göre İş Ahlakı Tutumlarının İncelenmesi
(Analyzing Business Ethics Attitudes’ of Bank Employees in Terms of Demographical Qualifications)
Pages 293-306
Ayşe Gözde GÖZÜM
DOI: 
10.20491/isarder.2016.180
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İnovasyon Süreci Performansı Ölçüm Kriterlerini Nitel Bir Araştırma İle Belirleme: Bilişim Sektöründen Bulgular
(
Defining Innovation Process Performance Measurement Criteria with a Qualitative Research: Findings from IT Sector)
Pages 307-330
Yunus Emre TAŞGİT, Oğuz DEMİREL
DOI: 
10.20491/isarder.2016.181
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Determination of the Demographic Variables Predicting Accommodation Business Employees’ Organizational Commitment and Job Satisfaction through CHAID Analysis
Pages 331-358
Engin ÜNGÜREN, Rüya EHTİYAR
DOI: 
10.20491/isarder.2016.182
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
DEMATEL ve AHP Yöntemleri İle İşletmelerin Satın Alma Problemine Bütünleşik Bir Yaklaşım, DSLR Kamera Örneği
(
An Integrated Approach to the Purchase Problem of Businesses with DEMATEL and AHP Methods: A DSLR Camera Example)
Pages 359-375
Serhat KARAOĞLAN, Serap ŞAHİN
DOI: 
10.20491/isarder.2016.183
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Örgütsel Adaletin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi: Antalya’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(
The Effect Of Organizational Justice On Emotional Labor: A Study On Five-Star Hotels In Antalya)
Pages 376-406
Yasin KELEŞ, Muharrem TUNA
DOI: 
10.20491/isarder.2016.184
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İşe Alıştırma Eğitimlerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Effects of Orientations on Job Satisfaction: An Application on Hotel Managements)
Pages 407-426
M. Burak ÜNLÜÖNEN, Yasin BOYLU
DOI: 
10.20491/isarder.2016.185
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Otel İşletmeleri Instagram Paylaşımlarının Sosyal Medya Pazarlaması Kapsamında İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi
(
Evaluation of Hotel Management Instagram Sharings with Content Analysis Method Within Social Media Marketing)
Pages 427-442
Murat BAYRAM, Ümmühan BAYRAM, Semih ARICI
DOI: 
10.20491/isarder.2016.186
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk