Volume 12, Issue 4 (2020)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk
Research Article
Sosyal Pazarlama ve Gönüllülük: Kan Bağışı Üzerine Bir Araştırma
(Social Marketing and Volunteering: A Research on Blood Donation)
Mustafa KAPLAN
pp. 3291-3309
DOI: 10.20491/isarder.2020.1041
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Fama-French Five-Factor Asset Pricing Model: Testing Validity for Borsa Istanbul and German Stock Exchange
Ebubekir MOLLAAHMETOĞLU
pp. 3310-3318
DOI: 10.20491/isarder.2020.1042
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Regression Clustering for Estimating Product-Level Price Elasticity with Limited Data
Enis KAYIŞ
pp. 3319-3332
DOI: 10.20491/isarder.2020.1043
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Effects of Using Internet-Based Export Marketing Information Sources on Export Market Growth Capability
Murat ARSLANDERE, Serkan ADA, İlhami TUNCER
pp. 3333-3349
DOI: 10.20491/isarder.2020.1044
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Reviewing the Effects of Leader-Member Exchange on Job Crafting via Moderated-Mediation Analysis: A Study on Teachers
Mustafa BABADAĞ
pp. 3350-3368
DOI: 10.20491/isarder.2020.1045
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Role of Category Labeling in Categorization and Evaluation of New Products
Pınar YILDIRIM
pp. 3369-3382
DOI: 10.20491/isarder.2020.1046
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Farklı Rekabet Stratejileri Benimseyen İki Havayolu İşletmesinin Kabin Görevlileri Tarafından Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Sessizliğe Etkisinin Karşılaştırması
(Comparison of the Effect of Perceived Organizational Support on Organizational Silence by Cabin Attendants of Two Airline Companies Adopting Different Competitive Strategies)
Teoman ERDAĞ, Murat YAŞLIOĞLU
pp. 3383-3404
DOI: 10.20491/isarder.2020.1047
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Dindarlık, Tutum ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Almanya’daki Müslüman Tüketicilerin Helal Gıda Etiketli Ürünlere Yönelik Algılarının VAB Modeli İle İncelenmesi
(Investigation of the Relationship between Religiosity, Attitude and Behavioral Intentions: Investigation of the Perceptions of Muslim Consumers in Germany Towards Halal Food Labeled Products With VAB Model)
Bülent DEMİRAĞ, Sinan ÇAVUŞOĞLU, Kazım DAĞ
pp. 3405-3420
DOI: 10.20491/isarder.2020.1048
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Otel İşletmesi Çalışanlarında İş Stresinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Görev Yapılan Departmanın Moderatör Rolü
(The Moderator Role of Department in The Effect of Hotel Employees’ Job Stress on the Turnover Intention)
Hakan KENDİR
pp. 3421-3432
DOI: 10.20491/isarder.2020.1049
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Algılanan Örgütsel Desteğin Duygusal Emek Davranışları Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği
(The Effect of Perceived Organizational Support on Emotional Labor Behaviors: The Case of Five Star Hotels in Afyonkarahisar)
Mustafa GÜLAYDIN, Gonca AYTAŞ
pp. 3433-3450
DOI: 10.20491/isarder.2020.1050
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Güç Mesafesi ve Örgütsel Adaletin Politik Davranışlar Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Power Distance and Organizational Justice on Political Behaviors)
Ali Burak ULUS, Aysun KANBUR
pp. 3451-3466
DOI: 10.20491/isarder.2020.1051
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Etik Liderliğin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolü: Kamu Sektöründe Bir Araştırma
(Mediation Role of Perceived Organizational Support on Ethical Leadership’s Effect on Job Satisfaction and Turnover Intention: A Study on Public Sector)
Alev SÖKMEN
pp. 3467-3481
DOI: 10.20491/isarder.2020.1052
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Banka Tercihini Belirleyen Kriterlerin ENTROPİ Yöntemi İle Ağırlıklandırılması: Giresun İli Örneği
(Weighting the Criteria that Determine the Bank Preference with the ENTROPY Method: The Case of Giresun Province)
Alper KARAVARDAR, Arif ÇİLEK
pp. 3482-3492
DOI: 10.20491/isarder.2020.1053
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
A Bibliometric Analysis of Academic Articles About Innovation in the Perspective of Tourism Sector
Ahmet GÜMÜŞ
pp. 3493-3504
DOI: 10.20491/isarder.2020.1054
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Nakit Akış Tablosu ile Likidite Oranları İlişkisi: Borsa İstanbul KOBİ Sanayi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
(Relationship between Cash Flow Statement and Liquidity Ratios: A Research on Borsa İstanbul SME Industrial Enterprises)
Feyza DEREKÖY
pp. 3504-3517
DOI: 10.20491/isarder.2020.1055
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Zaman ve Ürün Miktarı Kısıtlılığı Koşullarındaki Tepkisel Satın Alma Davranışlarının Psikolojik Reaksiyon Kuramı Bağlamında İncelenmesi
(Experimental Research of Consumers Impulse Buying Behaviour at The Time and Product Quantity Scarcity Condition by the Psychological Reactance Theory)
Fatma İrem KONYALIOĞLU, Ahmet ŞEKERKAYA
pp. 3518-3538
DOI: 10.20491/isarder.2020.1056
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Tüketici Yakınlığının Ulus Merkezcilik ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti İlişkisindeki Rolü
(The Role of Consumer Affinity on the Relationship Between Ethnocentrism and Foreign Product Purchase Intention)
Dilara ATAK, Canan ERYİĞİT
pp. 3539-3549
DOI: 10.20491/isarder.2020.1057
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Sürekli Denetim Uygulamalarının Temel Amaçları ve Sürekli Denetimin Uygulanma Koşulları: İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda Bir Araştırma
(Main Objectives of Continuous Auditing Practices and Implementation Terms of Continuous Auditing: A Study in ISO 500 Large Industrial Enterprise )
Seda AĞGÜL, Turan ÖNDEŞ
pp. 3550-3568
DOI: 10.20491/isarder.2020.1058
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Coğrafi İşaretli Ürünleri Satın Almaya Yönelik Tutum Ölçeği; Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Attitude Scale for Purchasing Geographically Indications Products; Validity and Reliability Study)
Alpaslan YÜCE, Nazan KORUCUK
pp. 3569-3581
DOI: 10.20491/isarder.2020.1059
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Sosyal Medyada Marka Topluluklarının Marka Güveni ve Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Online Brand Communities on Brand Trust and Brand Loyalty)
Asude Yasemin ZENGİN, Burak ÇETİN
pp. 3582-3595
DOI: 10.20491/isarder.2020.1060
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İş Doyumunun Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Gaziantep İlinde Özel Sektörde Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma
(The Effect of Job Satisfaction on Cyberloafing Behaviour: A Research on Private Sector Employees in Gaziantep)
Cafer Şafak EYEL, Alper TUTCU
pp. 3596-3612
DOI: 10.20491/isarder.2020.1061
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güvenin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi: Alanya Belediyesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(Determining the Effects of Organizational Justice and Organizational Trust on Job Engagement: A Study on Alanya Municipality Employees)
Mehmet ÖZTÜRK, Kemal VATANSEVER
pp. 3613-3632
DOI: 10.20491/isarder.2020.1062
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Dağıtım Adaleti ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Duyarsızlaşmanın Aracılık Rolü: Bir Telekomünikasyon Firmasında Çalışan Mühendisler Üzerine Bir Araştırma
(The Mediating Role of Depersonalization in the Relationship Between Distributive Justice and the Turnover Intention: A Research on Engineers Working in a Telecommunications Company)
Cansu CEVİZ DOĞRAR, Barış BOSTANCI, Evrim MAYATÜRK AKYOL
pp. 3633-3655
DOI: 10.20491/isarder.2020.1063
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Sürdürülebilir ve Sosyal Sorumlu Bankacılığa Katkı Sağlayan İnovasyon Uygulamalarının 4P İnovasyon Modeli Çerçevesinde Analizi
(An Analysis of the Innovation Applications Contributing Sustainable and Responsible Banking with 4P Innovation Model )
Arzum Erken ÇELİK
pp. 3656-3675
DOI: 10.20491/isarder.2020.1064
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Örgütsel Adalet Algısı ile İş Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Adıyaman İli Konaklama İşletmeleri Örneği
(Examining the Relationship between Organizational Justice Perception and Job Satisfaction: The Case of Hospitality Business in Adıyaman)
Eda Rukiye DÖNBAK, Gülşen KIRPIK
pp. 3676-3688
DOI: 10.20491/isarder.2020.1065
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Bilecik Organize Sanayi Bölgesinde Bulunan İşletmelerin Endüstri 4.0 Acısından Durum Değerlendirmesi
(Evaluation of Enterprises in Bilecik Organized Industrial Zone in terms of Industry 4.0)
Cemalettin HATİPOĞLU, Tuğba TUNACAN
pp. 3689-3701
DOI: 10.20491/isarder.2020.1066
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Belediye Çalışanlarının Stratejik Planlamaya İlişkin Tutumları: Bursa Yıldırım Belediyesi Örneği
(The Attitudes of Municipality Employees Towards Strategic
Planning: Bursa Yıldırım Municipality Example)
Nilüfer RÜZGAR
pp. 3702-3713
DOI: 10.20491/isarder.2020.1067
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Hile Denetçiliği ve Araştırmacı Muhasebecilik Çerçevesinde Adli Muhasebe:
Örnek Olay İncelemesi (Forensic Accounting in the Framework of Fraud Auditing
and Investigative Accounting: A Case Study)
Murat ERDOĞAN
pp. 3714-3726
DOI: 10.20491/isarder.2020.1068
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Muhasebe Çalışanlarında Mesleki Yabancılaşma Düzeyinin Belirlenmesi: İzmir
İlinde Bir Araştırma (Determination of Professional Alienation Level in Accounting
Employees: A Research in Izmir Province)
Rozi MİZRAHİ
pp. 3727-3746
DOI: 10.20491/isarder.2020.1069
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İşgören Seçiminde İnsan Kaynakları Analitiği (İKA) Yaklaşımının Kullanılması
(The Use of Human Resources Analytics Approach in Employee Selection)
Kemal DEMİR, Eyüp ÇALIK
pp. 3747-3758
DOI: 10.20491/isarder.2020.1070
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Spor Pazarlamasında Lisanslı Ürünlerin Tercihinde, Kulüp İmajı, Marka Efangelizmi, Takım Sadakati ve Takımla Özdeşleşme Değişkenlerinin Etkisi
(The Effect of Variables on Club Image, Brand Efangelism, Team Loyalty and Team Identification in the Choice of Licensed Products in Sports Marketing)
Şaban ALTIN, Leyla BEZGİN EDİŞ, İlknur TÜFEKÇİ, Behiye ALTIN
pp. 3759-3775
DOI: 10.20491/isarder.2020.1071
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Antalya’da Yer Alan Konaklama Tesisleri Yöneticilerinin COVID-19 Kapsamında Alınabilecek Tedbirler Üzerine Görüşleri
(The Views of The Managers of The Accommodation Facilities in Antalya on The COVID-19 Scope)
Yusuf DÜNDAR, Cemal Ersin SİLİK, Burcu ILGAZ
pp. 3776-3794
DOI: 10.20491/isarder.2020.1072
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Duygusal Emek ve Hizmet Vermeye Yatkınlık Durumu Arasındaki İlişki: Konaklama Sektörü
(The Relationship between Emotional Labor and Service Orientation: Hospitality Sector)
Ebru GÖZEN
pp. 3795-3812
DOI: 10.20491/isarder.2020.1073
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Influencer Pazarlaması Kullanımının Tüketicilerin Satın Alma Niyetine Etkisi: Instagram Influencerları Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Influencer Marketing on the Purchase Intention of Consumers: A Research on Instagram Influencers)
Hamit ERDOĞAN, Burcu MUCAN ÖZCAN
pp. 3813-3827
DOI: 10.20491/isarder.2020.1074
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Etik Liderlik ve Psikolojik Güçlendirme Arasındaki İlişkide Örgütsel Demokrasinin Aracılık Rolü: Bir Alan Araştırması
(The Mediating Role of Organizational Democracy in the Relationship Between Ethical Leadership and Psychological Empowerment: A Field Study)
Niyazi CAN, İnci Fatma DOĞAN
pp. 3828-3842
DOI: 10.20491/isarder.2020.1075
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Sanal Kaytarma Davranışının İş Performansına Etkisinde İşe Bağlılığın Aracı Rolüne Yönelik Bilişim Sektöründe Bir Araştırma
(A Research in the Information Sector on the Mediating Role of Work Engagement in the Effect of Cyberloafing Behavior on Work Performance)
Ahmet Tuncay ERDEM
pp. 3843-3858
DOI: 10.20491/isarder.2020.1076
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Sosyal Sorumlu Yatırım Bağlamında Pay Senedi Getirisinin Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Tahmin Edilmesi: Borsa İstanbul Örneği
(Estimating using Machine Learning Methods of Stock Return in the Context of Socially Responsible Investment: Borsa İstanbul Example)
Barış AKSOY
pp. 3859-3878
DOI: 10.20491/isarder.2020.1077
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Faaliyet Tabanlı Maliyet Yöntemi: Bir Termal Otel İşletmesinde Uygulama
(Activity Based Cost Method: Application in a Thermal Hotel Enterprise)
Ülkü MAZMAN İTİK
pp. 3879-3894
DOI: 10.20491/isarder.2020.1078
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Prosedürel Adalet Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki: Etik Liderliğin Aracılık Rolü
(The Relationship Between the Perception of Procedural Fairness and the Organizational Identification: The Mediating Role of Ethical Leadership)
Seval AKSOY KÜRÜ
pp. 3895-3913
DOI: 10.20491/isarder.2020.1079
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Sigortacılık Sektörünün Güncel Sorunlarına Yönelik İlişkisel Pazarlama Uygulamaları Ekseninde Çözüm Önerileri
(Solution Recommendation for the Current Issues of Insurance Sector in the Context of Relative Marketing Applications)
Davut KARAMAN, Hacer YUMURTACI AYDOĞMUŞ
pp. 3914-3929
DOI: 10.20491/isarder.2020.1080
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Liderlik Yönelimlerinin Çatışma Çözme Stratejileri Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Leadership Orientations on Conflict Resolution Strategies)
Didem ÖZTÜRK ÇİFTCİ, Hülya ERKANLI
pp. 3930-3946
DOI: 10.20491/isarder.2020.1081
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İstanbul Örneği
(The Effect of Service Quality on Customer Citizenship Behavior in Food and Beverage Enterprises: The Case of İstanbul)
Nihan YARMACI, Edanur KEFELİ
pp. 3947-3964
DOI: 10.20491/isarder.2020.1082
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Borsa İstanbul’ da 2013-2018 Yılları Arasında İlk Kez Halka Arz Edilen Payların Kısa Dönem Fiyat Performanslarının İncelenmesi
(Research of Short-Run Price Performance of Initial Public Offering Shares between 2013-2018 in Borsa Istanbul)
Göksenin YAŞAR, Burak TERİM, Cevdet KAYALI
pp. 3965-3980
DOI: 10.20491/isarder.2020.1083
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Online Purchase Behavior of Somali Consumers
Abdikarim FARAH
pp. 3981-3990
DOI: 10.20491/isarder.2020.1084
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Exploring Factors Influencing Internationalization of TPL Service Providers: Evidences From Turkey
Tuğçe DANACI ÜNAL, Selami ÖZCAN
pp. 3991-4004
DOI: 10.20491/isarder.2020.1085
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Örgüt Kültürü Algısının İzlenim Yönetimi Üzerine Etkisi: Eğitim Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Perception of Organizational Culture on Monitoring Management: A Research on Education Managers)
Ahmet YILDIRIM
pp. 4005-4021
DOI: 10.20491/isarder.2020.1086
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Yetenek Yönetiminin Çalışanların İş Tatminine Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Düzenleyici Rolü
(The Moderator Role of Perceived Organizational Support in the Effect of Talent Management on Employees’ Job Satisfaction)
Osman ÇAY, Belgin AYDINTAN
pp. 4022-4042
DOI: 10.20491/isarder.2020.1087
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
An Analysis of the Effects of Seismic Events on The Turkish Stock Market
Tuna Can GÜLEÇ
pp. 4043-4050
DOI: 10.20491/isarder.2020.1088
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İşletmelerde Stratejik Yönlülük Boyutları ile Hizmet Yenilik Yeteneği ve Pazar Performansı Arasındaki İlişki: Bir Araştırma
(The Relationship Between Strategic Orientation Dimensions and Service Innovation Capability and Market Performance in Businesses: A Research)
Nurhan PAPATYA, Gürcan PAPATYA, Buğra HAMŞIOĞLU
pp. 4051-4064
DOI: 10.20491/isarder.2020.1089
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Turizm İşletmelerinde Karşılaşılan Satıcı Tacizine (Hanutçuluk) Yönelik Müşteri Tutumlarının İncelenmesi: Burhaniye Örneği
(Examining of Customers’ Attitudes Towards Vendor Harassment (Commissioning) Encountered in Tourism Businesses: Case of Burhaniye)
Serkan AYLAN, İsmet KAYA
pp. 4065-4084
DOI: 10.20491/isarder.2020.1090
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İşveren Markasının Örgütsel Bağlılığa Etkisinde İş Tatminin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Job Satisfaction in the Effect of Employer Brand on Organizational Commitment)
Kübra KUTLUATA AKSU, Gökhan KENEK, Alptekin SÖKMEN
pp. 4085-4096
DOI: 10.20491/isarder.2020.1091
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Uluslararası Sermaye Hareketliliği İle Sağlanan Yabancı Yatırımcı Oranındaki Değişimin Borsa İstanbul Üzerine Etkisi
(The Effect of the Change in the Foreign Investor Ratio Provided by International Capital Mobility on Borsa Istanbul)
Murat ATİK
pp. 4097-4112
DOI: 10.20491/isarder.2020.1092
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Marka Konumlandırma Stratejileri ve Müşteri Sadakati İlişkisi
(Relationship Between Brand Positioning Strategies and Customer Loyalty)
Süleyman Can YILDIRIR, İbrahim ÇATIR
pp. 4113-4128
DOI: 10.20491/isarder.2020.1093
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Effect of Organisational Culture on Employees’ Life and Job Satisfaction
Erdinc BALLI, Ayşe Ipek KOCA BALLI
pp. 4129-4141
DOI: 10.20491/isarder.2020.1094
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Effect of Agile Manufacturing on Logistics Performance: The Case of Textile Sector
Emel GELMEZ, Muammer ZERENLER
pp. 4142-4150
DOI: 10.20491/isarder.2020.1095
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Örgüt Kültürünün Personel Güçlendirme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
(The Impact of Organizational Culture on Employee Empowerment and Intention to Leave)
Berna EREZ AKGÜN, Mustafa YILDIRIM
pp. 4151-4165
DOI: 10.20491/isarder.2020.1096
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Kurumsal Sürdürülebilirlik Ölçümü İçin AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Kullanılması: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama
(Usage of AHP and TOPSIS Methods for Corporate Sustainability Measurement: An Application Regarding Banking Sector)
Ceren ORAL, Sinem GEÇDOĞAN
pp. 4166-4183
DOI: 10.20491/isarder.2020.1097
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Psikolojik Sahiplenme Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışmaları
(Turkish Adaptation, Reliability and Validity Studies of Psychological Ownership Scale)
Mustafa ASLAN, Hülya ATEŞOĞLU
pp. 4184-4195
DOI: 10.20491/isarder.2020.1098
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Relationship Between Burnout Syndrome and Organizational Commitment Perception of Employees in Fast Moving Consumer Goods Industry
M. Çağrı PEHLİVANOĞLU, Ertuğrul KÖSE
pp. 4196-4204
DOI: 10.20491/isarder.2020.1099
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İşveren Markası ve İşveren Markasının Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
(Employer Brand and The Employer’s Brand Effect on Emotional Commitment: Apractice in The Accommodation Enterprises)
S. Banu YILDIZ, Şeyma BAL BOSTANCIOĞLU
pp. 4205-4219
DOI: 10.20491/isarder.2020.1100
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Raporlanan Kilit Denetim Konularının Sayısını Etkileyen Faktörler: Borsa Istanbul’da Bir Uygulama
(A Research on the Factors Affect The Number of Reported Audit Matters: An Application in Istanbul Stock Exchange)
Neriman YALÇIN
pp. 4220-4230
DOI: 10.20491/isarder.2020.1101
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Entegre Raporlama ve Kamu Bankalarında Uygulanabilirliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
(A Comparative Research on Integrated Reporting and Its Applicability in Public Banks)
Mustafa KEVSER
pp. 4231-4251
DOI: 10.20491/isarder.2020.1102
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
E-Ticarette Tüketici Güvenini Etkileyen Faktörler ve Tüketicilerin Çevrim İçi Satın Alma Niyeti Üzerinde Güvenin Etkisi
(Factors Affecting Consumer Trust in E-Commerce and the Effect of Trust on Consumers’ Online Purchase Intention)
Mustafa SÖNMEZAY, Erkan ÖZDEMİR
pp. 4252-4268
DOI: 10.20491/isarder.2020.1103
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Marka Hikâyesinin Anlatıya Dâhil Olma Üzerindeki Etkileri ve Sonuçları: İş Bankası 89. Yıl Reklam Örneği
(The Effects and the Results of the Brand Story on Narrative Engagements: Research on İş Bank Customers)
Ezgi YILDIRIM, Selma KALYONCUOĞLU BABA
pp. 4269-4288
DOI: 10.20491/isarder.2020.1104
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Sosyal Medyanın Tüketicilerin Satınalma Davranışları Üzerinde Etkisi: Türkiye ve İran’daki Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
(Purchasing Behavior of Social Media’s Effect on Consumers: A Case Study on University Students in Turkey and Iran)
Raheleh ERTÜRK, Cemalettin AKTEPE
pp. 4289-4304
DOI: 10.20491/isarder.2020.1105
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
EUROCONTROL Üyesi Avrupa Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşları Etkinlik Değerlerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi
(Determining the Efficiency Scores of EUROCONTROL Member European Air Navigation Service Provider Organizations by Data Envelopment Analysis Method)
Murat TAŞDEMİR, Erdal AYDIN
pp. 4305-4322
DOI: 10.20491/isarder.2020.1106
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Kuşaklar Bağlamında Marka Aşkının Marka Sadakatine Etkisi: Afyonkarahisar’da Bir Araştırma
(The Effect of Brand Love on Brand Loyalty in The Context of Generations: A Research in Afyonkarahisar)
Alparslan ÖZMEN, Zeliha Gamze KOCAKUŞ
pp. 4323-4339
DOI: 10.20491/isarder.2020.1107
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Bankalarda Etkinliğin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi: Türkiye’deki Kamu, Özel ve Yabancı Sermayeli Bankalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma
(Evaluating Banks’ Efficiency Using Data Envelopment Analysis: A Comparative Research on Public, Domestic Private and Foreign Banks in Turkey)
Mehmet Sabri TOPAK, Yavuz ALACAATLI
pp. 4340-4350
DOI: 10.20491/isarder.2020.1108
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Stratejik Yenilik Yönetiminin İşe Adanmışlık Üzerine Etkisi: Aile Şirketlerinde Bir Araştırma
(The Effect of Strategic Innovation Management on Commitment: A Study in Family Businesses)
Mesut KASAP
pp. 4351-4364
DOI: 10.20491/isarder.2020.1109
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Otel İşletmelerinde Gıda İsrafına Yönelik Davranışların İşletme Karlılığına Etkisi: Eskişehir Örneği
(The Effect of Behaviors Regarding Food Waste on Business Profitability in Hotel Businesses: The Case of Eskişehir)
Yağmur KURT, Mahmut Hamil NAZİK, Alper IŞIN
pp. 4365-4379
DOI: 10.20491/isarder.2020.1110
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Hizmet Beklentilerinin Kuşaksal Pazarlama Bağlamında Farklılaşması: Konaklama Sektörü Üzerine Bir Araştırma
(The Differentiation of Service Expectations in the Context of General Marketing: A Research on the Hospitality Sector)
Sena ALTIN, Mehmet BAŞ
pp. 4380-4395
DOI: 10.20491/isarder.2020.1111
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Beyaz Yakalılar Bir Prekaryalaşma Sürecinde Mi?
(Are White Collar Workers in a Precarization Process?)
Birsen ÖZALP
pp. 4396-4412
DOI: 10.20491/isarder.2020.1112
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Hizmet Hatası Telafi Stratejileri, Hizmet Kalitesi Algısı ve Kurumsal İmaj Algısı Arasındaki İlişki: Konaklama İşletmeleri Örneği
(Relation Between Service Failure Recovery Strategies, Perceived Service Quality and Perception of Corporate Image: Accommodation Establishments Example)
Serap AKDU, Ekrem CENGİZ
pp. 4413-4428
DOI: 10.20491/isarder.2020.1113
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Bir Örgüt İkliminde Uygulanan Tarafsız Yönetim Anlayışının, Çalışanların Motivasyonuna Etkilerinin Analizi
(Analysis of the Effects of the Impartial Management Approach Applied in an Organizational Climate on the Motivation of the Employees)
Münevver BAYAR
pp. 4429-4448
DOI: 10.20491/isarder.2020.1114
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Kriz Dönemlerinde Konaklama Sektörü İşletmelerinin Müşteri İlişkileri Yönetimine Yönelik Uygulamaları: Türkiye-Rusya Uçak Krizi
(Practice for the Customer Relationship Management in Hospitality Sector Business Crisis: Crisis Turkey-Russia Aircraft)
Jennet JUMAYEVA, Cemalettin AKTEPE
pp. 4449-4465
DOI: 10.20491/isarder.2020.1115
Abstract Full Text
ara-bosluk