Volume 5, Issue 2 (2013)

Cover  Contents Editorial Board

ara-bosluk
Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Relationships among Different Organizational Culture and Leadership Types with Organizational Commitment: A Field Study on Logistics Firms)
Pages 5-31

A. Zafer ACAR

Abstract Full TextExtensive Summary

ara-bosluk
Impact of Working Capital Management on Profitability of Textile Sector of Pakistan
Pages 32-56

Sumaira TUFAİL, Bilal, Javaria KHAN

Abstract Full TextExtensive Summary

ara-bosluk
Hüzün Turizmi Katılımcılarının Seyahat Motivasyonlarının Belirlenmesi
(Determination of Dark Tourism Participants’ Travel Motivations)
Pages 57-73

Hande AKYURT KURNAZ, Hüseyin ÇEKEN, Burhan KILIÇ

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Pazar Yönlülük, İnovasyon Yönlülük ve Firma Performansı İlişkisi: Ankara’da Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Relationship between Market Orientation, Innovation Orientation and Firm Performance: A Research in Four and Five Star Hotels in Ankara)
Pages 74-104

Barış ERDEM, Kudret GÜL, Melike GÜL

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Sustainable Tourism Development: Exploring the Relationship of Travel Agents’ Education and Experience to Their Attitudes on Environmental Issues
Pages 105-122

Nazmiye ERDOĞAN, Tulga ALBUSTANLIOĞLU

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Türkiye Muhasebe Standardı TMS – 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm” Kapsamında Türev Ürünlerin Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Kullanımı: Forward Örneği
(Turkish Accounting Standards, IAS – 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" Under the Cash Flow Hedge Derivative
Products Use: The Case of Forward)
Pages 123-140

Emine ÇINA BAL, Veli ÖZTÜRK

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Finansal Kriz Dönemlerinde Yatırımcı Tercihlerinin Etkenleri: 2001 Krizi Üzerine Bir Araştırma
(The Determinants of Investor Preferences during the Financial Crisis Periods: A Study on 2001 Crisis)
Pages 141-158

Gülfen TUNA, Ahmet Selçuk DİZKIRICI

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Organizasyonlarda Pozitif ve Negatif Duygusallık İle Bireysel ve Örgütsel Saldırganlık Arasındaki İlişkiler: Fiziksel Aktivitelere Katılımın Rolü
(The Relationships Between Positive-Negative Affectivity and Individual-Organizational Level Aggressiveness: The Role of Physical Activity)
Pages 159-172

Mahmut ÖZDEVECİ, Yusuf CAN, Mahmut AKIN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Örgütsel Adaletin Aracılık Rolü: İmalat İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
(The Effect of the Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior the Mediating Role of the Organızational Justice: A Research on the Manufacturing Enterprises)
Pages 173-190

Cem GÜÇEL

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Festival Turizmi Kapsamında Yerli Turistlerin Ankara Alışveriş Festivali’nden Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma
(An Investigation on Satisfaction of Domestic Tourist from Ankara Shopping Fest under the Tourism of Festival)
Pages 191-206

Ahmet TAYFUN, Emin ARSLAN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Politik Pazarlamada Tutundurma Faaliyetlerinin Gazi Üniversitesi Öğrencileri Tarafından Algılanışı
(Perceiving Promotion Activities İn Politic Marketing By Gazi University’ Students)
Pages 207-226

Ahmet ÇATLI, Özlem ÇATLI

Abstract Full Text Extensive Summary