Volume 5, Issue 1 (2013)

Cover Contents Editorial Board

ara-bosluk
Türkiye’deki Tüketici Güven Endeksi ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi
(Empirical Analysis of the Relationship between Consumer Confidence Index and Exchange Rate in Turkey)
Pages 5-16

Mustafa İBİCİOĞLU, Ayhan KAPUSUZOĞLU, Mehmet Baha KARAN

Abstract Full TextExtensive Summary

ara-bosluk
Örgütsel Stresin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Effect of Organizational Stress on Organizational Silence: An Application in Five Star Thermal Hotel Establishments)
Pages 17-32

Gonca KILIÇ, Tülin TUNÇ, Sinan SARAÇLI, İbrahim KILIÇ

Abstract Full TextExtensive Summary

ara-bosluk
Kurum Kültürü Algısı Zaman İçinde Değişir mi? Amprik Bir Araştırma
(Does Perception of Corporate Culture Change in Time? An Empirical Research)
Pages 32-56

Nahit Erdem KÖKER, Mine YENİÇERİ ALEMDAR

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri
(Impacts of the Quality of Working Life on the Hotel Employees)
Pages 57-78

Mehmet TUNCER, Mehmet YEŞİLTAŞ

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özelliklerinin Çalışanların Motivasyonuna Etkisi: Ankara’da Bulunan Konaklama İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma
(The Effects of Sociotropic- Autonomic Personality Characteristics on the Motivation of the Workers: A Study Conducted In Accommodation Facilities in Ankara)
Pages 79-92

Şükran ÖKTEM, Hakan TURGUT, İsmail TOKMAK

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Duygu Tipolojilerinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Pazarlamadaki Önemi
(The Influence of Emotion Typologies on Consumer Behaviour and Their Importance in Marketing)
Pages 93-115

Ebru TÜMER KABADAYI, Alev KOÇAK ALAN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Ulaştırma Projeleri Finansmanı İçin Bir Model Önerisi: Kamu-Özel Sektör Ortaklığı İle Yap-İşlet-Devret
(A Model Proposed for Financing Transportation Projects: Build-Operate-Transfer via Public-Private Partnership)
Pages 116-129

Suat TEKER, Dilek TEKER, Murat ÇİMEN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Hisse Senedi Piyasasında Muhasebe Bilgilerinin Rolü: İMKB-Mali Sektör Üzerine Bir Uygulama
(The Role of Accounting Information in the Stock Market: An Examination on ISE-Financial Sector)
Pages 130-151

Koray KAYALIDERE

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Finansal Özgürlükler, Finansal Derinlik ve Yatırım Fonları Arasındaki İlişki: Panel Sınır Testi Yaklaşımı
(The Relationship between Financial Freedom, Financial Depth and Mutual Funds: Panel Bounds Testing Approach)
Pages 152-169

Gönül YÜCE

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Sağlık Turizminde Yeni Fırsatlar ve Türkiye’de Yerleşik Sağlık İşletmelerinin Pazarlama Çabaları
(New Opportunities and Marketing Efforts of Healthcare Companies in Turkey)
Pages 170-188

Cemalettin AKTEPE

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Sistematik Risk: Geleneksel Beta Katsayısına Karşı Aşağı Yönlü Beta Katsayısı
(Systematic Risk on Istanbul Stock Exchange: Traditional Beta Coefficient Versus Downside Beta Coefficent)
Pages 189-205

Gülfen TUNA, Vedat Ender TUNA

Abstract Full Text Extensive Summary