Volume 3, Issue 4 (2011)

 Cover Contents Editorial Board

ara-bosluk
An Empirical Investigation of Factors Determining the Consumers’ Choice of Mobile Service Providers

Tüketicilerin Mobil Hizmet Sağlayıcılarını Seçimini Belirleyen Faktörlerin Ampirik Olarak İncelenmesi
Pages 3-17

Vikas GAUTAM, Mukund KUMAR

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Otel Mutfaklarında Stajyer İstihdamı ve Beceri Eğitimi Yeterliğine Yönelik Bir Uygulama

Trainee Emploment in Hotel Kitchens and an Application For Qualification of Skill Education
Pages 18-33

Onur GÖRKEM, Yüksel ÖZTÜRK

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
An Analysis of Technology Acceptance in Turkey using Fuzzy Logic and Structural Equation Modelling

Yapısal Eşitlik Modeli ve Bulanık Mantık Kullanılarak Türkiye’de Teknoloji Kabulünün Bir Analizi
Pages 34-48

Bilgin ŞENEL, Mine ŞENEL

Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Üniversite Düzeyinde Turizm Eğitiminde Hizmet Kalitesi Beklenti ve Algısına Yönelik Ankara’da Bir Araştırma

A Research on Expectation and Perception of Service Quality in Tourism Education at University Level in Ankara
Pages 49-65

Gonca GÜZEL ŞAHİN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Öğrenci Memnuniyetine Yönelik Ankara’daki Bir Meslek Yüksekokulunda Araştırma

A Research about Vocational School Students’ Satisfaction in Ankara
Pages 66-79

Alptekin SÖKMEN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Şikâyet Etmeye Yönelik Tavırların Sadakat Üzerindeki Etkileri: Çin ve Amerikan Bakış Açılarının Karşılaştırılması

Effects of Attitude towards Complaining On Loyalty: Comparing Chinese and American Perceptions
Pages 80-103

Erdoğan H. EKİZ, Nahit Erdem KÖKER

Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Üniversite Öğrencilerinin Bilinirliği Yüksek Markalı Ürünlere Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma

A Study on the Knowledge, Attitude and Behavior of University Students’ Towards the Well Known Branded Products
Pages 104-120

Azize HASSAN, Özgür YAYLA, İsa BAYHAN

Abstract Full Text Extensive Summary