Volume 3, Issue 3 (2011)

Cover Contents Editorial Board

ara-bosluk
Asıl ve Alt İşveren Çalışanlarının İş Memnuniyeti Algılarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma: Yalova Belediyesi Örneği
A Comparative Research on the Satisfaction of the Main Contractor and Subcontractor Workers: The Case of Yalova Municipality
Pages 3-22

Orhan KOÇAK, Ersin KAVİ

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Yöneticiye Duyulan Güven İle Örgütsel Adalet İlişkisinin Öğretmenler Açısından İncelenmesi

The Examination of the Relationship between the Trust to the Manager and Organizational Justice in Term of Teachers
Pages 23-36

Arzu KILIÇLAR

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Ziyaretçilerin Gözüyle Eskişehir Turizminin Gelişmesini Etkileyen Sorunlar

The Problems That Affect the Development of Eskişehir’s Tourism from the Visitors’ Perspective
Pages 37-57

Cihan SEÇİLMİŞ

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
A Field Study on the Approach of Small and Medium Enterprises (SMEs) to the Information and Communication Technologies and Its Required Skills

Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Bilgi İşlem ve İletişim Teknolojileri ve Becerilerine Yönelik Yaklaşımları ile İlgili Bir Alan Araştırması
Pages 58-75

Orhan KOÇAK

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Finansal Kiralama İle İlgili Vergi Kanunlarındaki Değişikliklerin Sermaye Bütçelemesi Kararlarına Etkisi

The Effect of the Amendments to the Tax Laws of Financial Leasing on Capital Budgeting Decisions
Pages 76-86

Hasan BAL

Abstract Full Text Extensive Summary