Volume 3, Issue 2 (2011)

Cover Contents Editorial Board

ara-bosluk
Mutfak Personelinin Hizmet İçi Eğitiminin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Uygulama

A Practice onto Personnel In-Service Training’s Affect to Job Satisfaction
Pages 3-16

E.Köksal SEZGİN, Kurban ÜNLÜÖNEN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi

The Effects of In-Service Training Seminars on the Tourism Marketing Role of Professional Tour Guides
Pages 17-36

Sezer KORKMAZ, S. Pınar TEMİZKAN, Rahman TEMİZKAN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Tersane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Faaliyetleri Algılama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Örneği

A Research on the Determination of the Perception Levels of Shipyard Workers Related To Occupational Health and Security: Yalova Case
Pages 37-50

Ersin KAVİ, Orhan KOÇAK

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Konaklama İşletmelerinde Bilgi Yönetimi: Altyapı, Uygulama ve Karşılaşılan Engeller

Knowledge Management in Accomodation: Infrastructure, Applications and Obstacles Encountered
Pages 51-68

Emel BAHAR

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Mutfak Dalı Öğrencilerinin Mesleki Yeterliklerinin Değerlendirilmesi: Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama

Evaluation of the Vocational Competence of the Cookery Students: A Study on the Students of Hotels and Vocational High Schools
Pages 69-89

Yüksel ÖZTÜRK, Onur GÖRKEM

Abstract Full Text Extensive Summary