Volume 2, Issue 4 (2010)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk
İşgörenlerin Eğitim ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişki: Belek Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
The Relationship between the Training of the Hotel Staff and Their Level of Organizational Commitment: A Study in Five-Star Hotels in Belek Region
Pages 3-18
Ahmet TAYFUN, Karabey PALAVAR, Serdar ÇÖP

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Mortgage Sisteminde İkincil Piyasa Ürünleri ve Dünya Uygulamaları
Secondary Market Products in the Mortgage System and Global Practices
Pages 19-38

Erhan EROĞLU
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Alternatif Turizm ve Ürün Çeşitliliği Oluşturmada Ekolojik Çiftlikler: Pastoral Vadi Örneği
Alternative Tourism and Ecological Farms on Creating Diversification of Tourism Product: Example of Pastoral Valley
Pages 39-56

Burhan KILIÇ, Alper KURNAZ
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Örgütsel Güven ve Bağlılık İlişkisinin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğretmenleri Üzerinde İncelenmesi
The Relation between Organizational Trust and Organizational Commitment: A Study on Teachers of Hotel Management and Tourism Vocational High Schools
Pages 57-78

Kemal ÇUBUKÇU, Serdar TARAKÇIOĞLU
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Örgütsel Sadakat ve Örgütsel Bağlılık: Siyasi Partiler Açısından Bir Analiz
Organizational Loyalty and Organizational Commitment: An Analysis in Terms of Political Party Organizations
Pages 79-94

Akyay UYGUR, Hakan KOÇ
Abstract Full Text Extensive Summary