Volume 1, Issue 2 (2009)

Cover Contents Editorial Board

ara-bosluk
Modüler Öğretim Sisteminin Getirdiği Uygulamaların Değerlendirilmesi: Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Bir Alan Araştırması
(Evaluation of The Practices Of Modular Educational System: A Field Study In Anatolian Hotel And Tourism Vocational High Schools)
Pages 3-318
Cihan SEÇİLMİŞ, Kurban ÜNLÜÖNEN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Performans Değerlendirme: Ankara İli Örneği
(Performance Appraisal at Four and Five Star Hotels: Ankara Case)
Pages 19-34
Yalçın ARSLANTÜRK

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Öğretim Elemanlarının Stresle Başa Çıkma Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre Belirlenmesi
(Determination Of The Attitudes Of Lecturers Towards Overcoming The Stress in Terms Of Some Variables)
Pages 35-50
Derya KARA, Hakan KOÇ

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
İşgörenlerin Dönüşümcü Liderlik ve Örgütsel Bağlilik İle İlgili Tutumlarina Yönelik Bir Araştırma
(A Research on the Attitudes of the Employees Related to the Transformational Leadership and Organizational Commitment)
Pages 51-69
Ercan YAVUZ

Abstract Full Text Extensive Summary