Volume 1, Issue 1 (2009)

Cover Contents Editorial Board

ara-bosluk
Örgütsel Adalet ve Bağlılık İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
(Relationship Between Organizational Justice and Commitment: A Case Study in Accommodation Establishments)
Pages 3-16

İrfan YAZICIOĞLU, Işıl TOPALOĞLU

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Topkapı Sarayı’nda Çalışanlar ve Ziyaretçilerin Sosyal Taşıma Kapasitesine Yönelik Değerlendirmeleri
(Evaluation of Social Carrying Capacity of Topkapı Palace By Employees and Visitors)
Pages 17-30
Kurban ÜNLÜÖNEN, Cüneyt TOKMAK

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Filmlerin ve Televizyon Dizilerinin Destinasyon İmajına Etkileri
(
Effects of Films and Television Dramas on Destination Image)
Pages 31-52
R. Pars ŞAHBAZ, Arzu KILIÇLAR

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Uygulanan Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Yöneticilerin Ulaşmak İstedikleri Amaca Etkisi
(Effect of the Applied Performance Methods on the Objective of Managers)
Pages 53-64
Derya KARA

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
İstanbul’u Ziyaret Eden Turistlerin Güvenlik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma
(A Study into Safety Perceptions of Tourist Visiting İstanbul)
Pages 65-85
Cihan SEÇİLMİŞ, Kurban ÜNLÜÖNEN

Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Yükseköğretimde TKY’nin “Üst Yönetimin Liderliği İlkesine” Akademik Personelin Bakışı
(Views of Academic Staff on The Principle of “Leadership of Top Management” of Total Quality in Higher Education)
Pages 85-98
Hüseyin ALKIŞ

Abstract Full Text Extensive Summary