Monthly Archives: Haziran 2015

Volume 7, Issue 2 (2015)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk

Örgüt Kültürü ve İşe İlişkin Duygusal İyilik Algısının Çalışanların Çatışma Çözümü Tarzları Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Organizational Culture and Job Related Affective Well Being on Employees’ Conflict Resolution Styles)
Pages 7-37
Nurdan ÖZARALLI
DOI: 10.20491/isader.2015215732​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Psikolojik Sermayenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü
(Mediating Role of Perceived Organizational Support on the Impact of Psychological Capital on Organizational Identification)
Pages 38-62
Haluk ERDEM, Yunus GÖKMEN, Ufuk TÜREN
DOI: 10.20491/isader.2015215733​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
İlkokul ve Ortaokul Müdür Yardımcılarının Örgütsel Bağlılıklarının Bir Yordayıcısı Olarak Okul Kültürü (Yalova İli Örneği)
(The School Culture Predictor Of Organizational Commitment Of Elementary And Secondary Vice (Yalova Sample)
Pages 63-86
Zekai ÖZTÜRK, Sezai MARAL
DOI: 10.20491/isader.2015215734​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Psikolojik Şiddetin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinde İş Stresinin Aracılık Rolü: Ankara İlindeki Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Çalışanlar Üzerinde Bir Analiz
(The Mediating Role of Job Stress on The Effect of Mobbing on Burnout: An Analysis of Social Security Organization Employees in The District of Ankara)
Pages 87-114
Yücel EROL, Menekşe TARHAN ÖZTOPRAK
DOI: 10.20491/isader.2015215735​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Sessizleşen Örgütlerde Öz Yeterlilik Algısının Rolü: Alanya’daki Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma
The Role Of Self-Efficacy Perception in Silencing Organization: A Study On Accommodation Enterprises in Alanya 
Pages 115-156
Engin ÜNGÜREN, Aysen ERCAN
DOI: 10.20491/isader.2015215736​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Tüketicilerin Kişilik Özellikleri, Risk Algıları ve Yeniden Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
(The Study of Relation Among Personality Characteristics, Perceived Risks And Repurchasing Behaviours Of Consumers: A Research Of Hotel Enterprises)
Pages 157-179
Erdem TEMELOĞLU
DOI: 10.20491/isader.2015215737
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Pazarlama Harcamalarının Firma Değeri Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on The Effects of Marketing Spending on Firm Value)
Pages 180-194
Mesut DOĞAN, Gülsevil MECEK
DOI: 10.20491/isader.2015215738​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Measuring And Explaining Turkey’s Competitiveness in Services
Using Balassa Index and Diamond Model
Pages 195-213
Abdulkadir GÜMÜŞ, Mahmut HIZIROĞLU
DOI: 10.20491/isader.2015215739​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Sektörel Etkinlik Ölçümü: Girdi Çıktı Tablosu ve Veri Zarflama Analizi İle Bir Uygulama
(Sectorial Efficiency Measurement: An Application with Input Output Table and Data Envelopment Analysis)
Pages 214-234
Şenol ALTAN, Murat ATAN, Selman TOKPINAR
DOI: 10.20491/isader.2015215740​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Turizm Sektöründe BIST’a Kayıtlı İşletmelerin Veri Zarflama Analizi ve Toplam Faktör Verimliliği ile Finansal Performanslarının İncelenmesi
(The Examination of Financial Performance of Companies in Tourism Sector, Which Are Being, Traded in Exchange Istanbul (EI) With Data Envelopment Analysis and Total Factor Productivity)
Pages 235-257
Emre YAKUT, Melda HARBALIOĞLU, Nazmiye Ülkü PEKKAN
DOI: 10.20491/isader.2015215741​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Çevresel Performans: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
(Sustainability Reporting and Environmental Performance: A Case Study in Istanbul Stock Exchange)

Pages 258-273
Ahmet TANÇ, Abdurrahman GÜMRAH
DOI: 10.20491/isader.2015215742​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
KOBİ TFRS Standartlarına Göre Oluşturulacak Öz Kaynaklar Değişim Tablosu ve Gelir ve Dağıtılmamış Kârlar Tablosu Önerisi: Örnek Bir Uygulama
(A Proposal on the Statement of Income and Retained Earnings and the Statement of the Changes in Equity to Be Issued Accounting to the SMEs TFRS Standards: A Sample Case)
Pages 274-292
Serkan ÖZDEMİR, Cemal ELİTAŞ
DOI: 10.20491/isader.2015215743​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Dış Ticaret Performansına Dayalı Ülke Riski Öngörüleri İle Aktif-Pasif Yönetiminde Para Birimi Tercihlerinin Bankaların Likidite Performansı Üzerindeki Etkileri: Ampirik Bir Analiz
(Effects Of Country Risk Forecasts Based On Foreign Trade Performance And Currency Choices In Asset-Liability Management On Banks’ Liquidity Performance: An Empirical Analysis)
Pages 293-325
Erol MUZIR, Ayberk ŞEKER
DOI: 10.20491/isader.2015215744​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Muhasebecilik Hizmetlerinde Değiştirme Maliyetleri
Switching Costs in Accounting Services
Pages 326-348
Fatih KOÇ, Nisa Kıymet ŞAHİN
DOI: 10.20491/isader.2015215745​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Profesyonel Turist Rehberlerinin Performanslarının Yerli Turistler Tarafından Değerlendirilmesi
Assessment Of Professional Tour Guides’ Performances By Local Tourists
Pages 349-374
Atınç OLCAY, Yusuf BOZGEYİK, Harun AKKÖZ, Metin SÜRME
DOI: 10.20491/isader.2015215746​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Teknoloji Kullanılabilirliği ve Bireysel Teknolojik Hazıroluşun Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımına Etkisi: Üniversite Hastanesi Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama
(The Effects of Technology Usabilitiy and Individual Technology Readiness on Utilization of Electronic Document Management System (EDMS):  A Research on Employee of University Hospital)
Pages 375-387
Asuman ATİLLA, Fatma MANSUR, Dilek USLU
DOI: 10.20491/isader.2015215747​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Mülki İdarecilerin Astlarını Motive Etme Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
(A Research to Determine Local Governors Motivating Behaviour Their Employees)
Pages 388-409
Arzu KILIÇLAR, Cihan SEÇİLMİŞ, Yaşar SARI
DOI: 10.20491/isader.2015215748​
Abstract Full Text Extensive Summary