Monthly Archives: Mart 2015

Volume 7, Issue 1 (2015)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk
Relationship of Life Satisfaction and Job Satisfaction among Pakistani Army Soldiers
Pages 7-25
Summaira NAZ
DOI: 10.20491/isader.2015115749​
Abstract Full Text
ara-bosluk
The Antecedents of Extra-Role Organizational Behaviors:  A Qualitative Research on Soldier
Pages 26-42
Ali Murat ALPARSLAN, Ali CAN
DOI: 10.20491/isader.2015115750​
Abstract Full Text
ara-bosluk
The Risks of Cloud Computing in Accounting Field and the Solution Offers: The Case of Turkey
Pages 43-59
Serkan ÖZDEMİR, Cemal ELİTAŞ

DOI: 10.20491/isader.2015115751​
Abstract Full Text
ara-bosluk
Artificial Neural Network Methodology In Fraud Risk Prediction On Financial Statements; An Emprical Study In Banking Sector
Pages 60-89
Mustafa UĞURLU, Şerafettin SEVİM
DOI: 10.20491/isader.2015115752​
Abstract Full Text
ara-bosluk
Linking Core Competence, Innovation and Firm Performance
Pages 90-102
Öznur GÖKKAYA, Gönül KAYA ÖZBAĞ
DOI: 10.20491/isader.2015115753​
Abstract Full Text
ara-bosluk

The Level of Brand Awareness in Consumer Electronic Products: The Example of Kazakhstan and Kyrgyzstan
Pages 103-124
Kutay OKTAY, Bilgehan GÜLCAN, Musa ÇAKIR
DOI: 10.20491/isader.2015115754​
Abstract Full Text
ara-bosluk

Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme ve Yönetici Etik Davranışı İlişkisi: Araştırma Görevlilerine Yönelik Araştırma
(The Relationship between Perceived Organizational Support, Organizational Identification, and Manager’s Ethical Behaviors: Perception of Research Assistants in Universities)
Pages 125-144
Alptekin SÖKMEN, Emre Burak EKMEKÇİOĞLU, Kamil ÇELİK

DOI: 10.20491/isader.2015115755​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

İş-Aile/Aile-İş Çatışması ile Mücadele Etmenin Bir Yolu Olarak Sosyal Zekanın Keşfedilmesi Üzerine Bir Araştırma
(A research for Exploring the Social Intelligence as a Way of Coping with Work-Family (WFC)/Family-Work (FWC) Conflict)
Pages 145-167
Aysun KANBUR

DOI: 10.20491/isader.2015115756​
Abstract Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Abstract
ara-bosluk

Personel Güçlendirmesi ve Yönetici Desteğinin İş Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Enerji Sektöründe Bir Uygulama
(The Impact of Personel Empowerment and Supervisor Support on Job Satisfaction: An Application in the Energy Sector)
Pages 168-185
Ali Kemal CEYLAN, Gaye MAT ÇELİK, Abdurrahim EMHAN
DOI: 10.20491/isader.2015115757​
Abstract Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Abstract
ara-bosluk

Kuşakların Yönetim Politikası Beklentilerinin Araştırılması
(Research on Expectations of Generations for Management Policies)
Pages 186-204
Harun DEMİRKAYA, Ali AKDEMİR, Engin KARAMAN, Özlem ATAN
DOI: 10.20491/isader.2015115758​
Abstract Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Abstract
ara-bosluk

Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması
(Investigation Of The Charisma And Intellectuality Effect In Determining A Leadership Model In The Light Of University Students’ Interaction With Their Academicians And Parents)
Pages 205-235
Gönül KONAKKAYA, Ali AKDEMİR, Banu ERGEN, Ahmet B. SOLMAZTÜRK, Alper GÜRER, Fatih AKTÜRK, Oktay GÖKDEMİR, Ömer YAMAÇ, Selçuk SEZEN, Sinem YAVUZ, Uğur TIN
DOI: 10.20491/isader.2015115759​
Abstract Tam Metin Genişletilmiş İngilizce Abstract
ara-bosluk

Algılanan Örgütsel Desteğin Pozitif Psikolojik Kapasiteler Üzerindeki Etkisi: Hemşireler Üzerine Bir Uygulama
(The Impact of Perceived Organizational Support on Positive Psychological Capacities: A Study of Nurses)
Pages 236-247
M. Gökhan BİTMİŞ
DOI: 10.20491/isader.2015115760​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Nedenlerinin Belirlenmesi
(Determination of Reasons for Organizational Silence of Nurses)
Pages 248-266
Gamze BAYIN, Gözde YEŞİLAYDIN, Afsun Ezel ESATOĞLU
DOI: 10.20491/isader.2015115761​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

Franchising Sistemi Uygulanan Fast Food İşletmelerinde Örgütsel Bağlılık:  Denizli Örneği
(Organizational Commitment In Fast Food Franchising Businesses: The Case of Denizli)
Pages 267-279
Onur GÖRKEM
DOI: 10.20491/isader.2015115762​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

Etik Liderlik Davranışlarının Algılanan Örgüt İklimi Üzerine Etkisine Yönelik Bir Uygulama: İş Yaşamında Yalnızlık Duygusunun Aracılık Etkisi
(The Effect of Ethical Leadership Behavior on Perceived Organizational Climate: Mediating Role of Work Loneliness)
Pages 280-308
Kemal EROĞLUER, Özer YILMAZ
DOI: 10.20491/isader.2015115763​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Genetik Algoritmalar ile Optimal Portföy Seçimi: BİST-30 Örneği
(Optimal Portfolio Selection with Genetic Algorithm: An Example of BIST-30)
Pages 309-324
Feyyaz ZEREN, Mehmet BAYĞIN
DOI: 10.20491/isader.2015115764​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

Şirket Kârlarının Sürdürülebilirlik Durumunun İncelenmesi: BIST Şirketleri Üzerine Sektörel Bir Araştırma
(Examination of Sustainability Status of Company Profits: A Sectoral Research for BIST Companies)
Pages 325-339
Ahmet Vecdi CAN, Erkan ÖZTÜRK
DOI: 10.20491/isader.2015115765​
Abstract Full Text Extensive Summary

ara-bosluk
Havayolu Taşımacılığında Rekabet Unsurlarının Değişkenliği ve Hizmet İnovasyonu İle Müşteri Memnuniyetinin Artırılması: Yeni Bir “Mil+Süre Puanı” Uygulaması
(Variability of Competitive Factors in Air Transportation and Improving Customer Satisfaction with Service Innovation: A New "Mile + Time Score" Application)
Pages 340-359
Süleyman Can YILDIRIR
DOI: 10.20491/isader.2015115766​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satın Alma Davranışının İncelenmesi: Fethiye Örneği
(An Analysis of British Tourists’ Purchasing Behavior of Imitation Products: A Case of Fethiye)
Pages 360-381
Aydan BEKAR, Nermin OLAY
DOI: 10.20491/isader.2015115767​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

Türkiye Turizmi Bağlamında Ortadoğu Pazarı Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Middle East Market within the Context of Turkey Tourism)
Pages 382-403
Yaşar SARI, Gülsün YILDIRIM
DOI: 10.20491/isader.2015115768​
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk

TMS- 40 "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" Standardına Göre Halka Açık Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini Değerleme Politikalarının İncelenmesi
(Examining The Measurement Methods of Investment Properties of Real Estate Investment Trusts According to Turkish Accounting Standard 40: Investment Properties Standard)
Pages 404-418
Emine ÇINA BAL

DOI: 10.20491/isader.2015115769​
Abstract Full Text Extensive Summary