Monthly Archives: Ekim 2013

Volume 5, Issue 3 (2013)

Cover  Contents Editorial Board
ara-bosluk
Çalışanların Ruhsal ve Fiziksel Sağlıklarına Yöneticilerin Cinsiyet Değişkeninin Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
(The Effect of Managers Genders on Workers Mental and Physical Health: An Application in Banking Sector)
Pages 5-7

Mahmut ÖZDEVECİOĞLU, Cemile ÇELİK, Mahmut AKIN, Fatma İNCEBALCI
Abstract Full TextExtensive Summary
ara-bosluk
Discrimination in Job Application Forms of Hospitality
Pages 18-36
Mehmet YEŞİLTAŞ, Rahman TEMİZKAN, Pınar TEMİZKAN, Emre ARSLAN
Abstract Full TextExtensive Summary
ara-bosluk
The Effect of Brand Image and Religious Orientation on the Attitudes towards Religious Brand Names: A Study on Youth Consumers
Pages 37-46

Ömer TORLAK, Muhammet Ali TİLTAY, Volkan DOĞAN, B.Yalın ÖZKARA
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türkiye Finansal Raporlama Standardı – 9 "Finansal Araçlar" Standardına Göre Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Uygulama Örnekleri
(Turkey Financial Reporting Standard – 9 "Financial Instruments" by Standard Classification of Financial Instruments and Application Examples)
Pages 47-63

Emine ÇINA BAL
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri
(Strategic Analysis of Medical Tourism in Turkey and Strategy Recommendations)
Pages 64-92

Mehmet BARCA, Erdal AKDEVE, İlkim GEDİK BALAY
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Uygulamaları ve Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisi: Kayseri ve Nevşehir Otelleri Üzerinde Bir Araştırma
(Environmental Management Practices of Accommodation Establishments and Their Effects on Perceived Corporate Reputation: A Research on Hotels of Kayseri and Nevşehir)
Pages 93-113

Ebru AYKAN, Burhan SEVİM
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Örgütsel Sessizlik ve Çalışanların Performansları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
(Research About the Relation between Organizational Silence and the Performance of Workers)
Pages 14-134

Ahmet TAYFUN, Ozan ÇATIR
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Konaklama İşletmelerinde Markalaşmanın Turistlerin Satın Alma Tercihleri Üzerindeki Etkileri: Antalya’daki Zincir Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
(The Effects of Branding on Purchasing Preferences of Tourists at Accommodation Enterprises: An Implementation at Chain Accommodation Enterprises in Antalya)
Pages 135-154

S. Banu YILDIZ
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Konaklama İşletmelerinin Sosyal Sorumlulukları
(Social Responsibility of Hospitality Industry Enterprises)
Pages 155-183

Nuray TÜRKER, Mehmet UÇAR
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Liderliğin Etik Boyutu: Etik Liderliğin Otel İşletmelerindeki İşgörenler Tarafından Algılanması
(The Ethical Dimension of Leadership: The Perception of Ethical Leadership by Employees in Hotel Business)
Pages 184-209

Muharrem TUNA, Murat YEŞİLTAŞ
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Bankacılık Sektörünün Muhasebe Eğitiminden Beklentileri
(Expectations of the Banking Sector from Accounting Education)
Pages 210-225

Orhan ÜNAL
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım Riskinden Korunma İşleminin Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi
(Analysis and Accounting of Hedging of a Net Investment in a Foreign Operation Process in the concept of Turkish Accounting Standards )
Pages 226-242

Veli ÖZTÜRK
Abstract Full Text Extensive Summary 
ara-bosluk
Bir Süreç İyileştirme Örneği Olarak Görüntü Arşivleme Ve İletişim Sisteminin (Pacs) Değerlendirilmesi
(Sivas Numune Hastanesi Uygulaması) (Evaluation of Picture Archiving and Communication System (Pacs) As A Process Improvement Sample (Sivas Numune Hospital Application))
Pages 243-257

Ali Rıza İNCE, Yücel EROL, Naim KARAGÖZ
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türk İş Havacılığı Sektörü Teknisyenlerinde İş Tatmini
(Job Satisfaction among Turkish Business Aviation Technicians)
Pages 258-288

Tevfik UYAR
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Türkiye’de Lojistik Yazınının Tarihsel Gelişimi
(Historical Development of Logistics Literature in Turkey)
Pages 289-312

A. Zafer ACAR, Pınar GÜROL
Abstract Full Text Extensive Summary
ara-bosluk
Stratejik Yönetim Açısından Etik Davranışı Belirleyen Sosyal Davranış Kurallarının İnsan Kaynakları Uygulamalarına Etkisi
(An Impact of Social Code of Conduct as a Determinant of Ethical Conduct on Human Resources Practices from the Aspect of Strategic Management)
Pages 313-327

Harun DEMİRKAYA
Abstract Full Text Extensive Summary