Volume 13, Issue 1 (2021)

Cover Contents Editorial Board
ara-bosluk
Research Article
Orta Düzey Yöneticilerin Stratejilerin Uygulanmasındaki Rolü: Bilişsel, Sosyal ve Duygusal Öncüller
(The Role of Middle Managers in Strategy Implementation: Cognitive, Social and Emotional Antecedents)
Nüfer Yasin ATEŞ
Pages 1-12
DOI: 10.20491/isarder.2021.1116
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Kozmetik Zincir Mağazalarda Etnografik Kullanıcı Deneyimleri: Heyecan Veren, Aranan Bulunulan, Öylesine Uğranılan
(Ethnographic User Experiences At Cosmetic Chain Shops: Exciting, I Find What I Am Looking For, And Just Stopped By)
Mustafa Şeref AKIN
Pages 13-28
DOI: 10.20491/isarder.2021.1117
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Teknolojik İnovasyona Yönelik Uyumda Tüketici Yenilikçiliğinin Rolü: Algılanan Değerin Aracı Etkisi
(The Role of Consumer Innovativeness in Adoption to Technological Innovation: Mediating Effect of Perceived Value)
Emine ŞENBABAOĞLU DANACI, Nurettin PARILTI
Pages 29-46
DOI: 10.20491/isarder.2021.1118
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Sosyal Zekâ ve İçsel Motivasyonun Ar-Ge Performansına Etkisi: Ar-Ge Merkezleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Social Intelligence and Intrinsic Motivation on R&D Performance: A Study on R&D Department Employees)
Coşkun CEBECİ, Rıfat KAMAŞAK
Pages 47-66
DOI: 10.20491/isarder.2021.1119
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İmalat İşletmelerinin Sürdürülebilir Süreç İnovasyonu (SSİ) Faaliyet ve Sonuçlarının PLS-SEM ile Değerlendirilmesi
(The Evaluation of Sustainable Process Innovation (SPI) Activities and Results in Manufacturing Organization via PLS-SEM)
Eyüp ÇALIK
Pages 67-82
DOI: 10.20491/isarder.2021.1120
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Hindrance Stressors, Career Plateau, Work-Related Depression and Emotional Exhaustion among Flight Attendants
Homayoun Pasha SAFAVI, Mona BOUZARI, Taraneh FOROUTAN
Pages 83-99
DOI: 10.20491/isarder.2021.1121
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Testing BIST for Equity Return Anomalies using ARDL Model
Tuna Can GÜLEÇ
Teoman ERDAĞ, Murat YAŞLIOĞLU
Pages 100-111
DOI: 10.20491/isarder.2021.1122
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Effect of Employee Engagement on Individual Performance: A Case Study
Kadir AKTAŞ, Erman KILINÇ, Edip DOĞAN
Pages 112-122
DOI: 10.20491/isarder.2021.1123
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Financial Policies of European Union Countries Regarding the Tourism Industry in COVID-19 Process
Ümit ŞENGEL, Mustafa Kenan ERKAN
Pages 123-135
DOI: 10.20491/isarder.2021.1124
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Koronavirüs (COVID-19) Salgın Sürecinde Evden Çalışma ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İş Yaşamı Kalitesinin Aracı Rolü
(The Mediating Role of Quality of Work Life in the Relationship between Working from Home during the Coronavirus (COVID-19) Outbreak Process and Intention to Leave)
Ferhat AYYILDIZ, Duygu İrem ÇAM, Yasemin KUŞ
Pages 136-149
DOI: 10.20491/isarder.2021.1125
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Duygusal Emek Davranışı ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Etkisi
(The Relationship Between Emotional Labor Behavior and Burnout: The Mediating Effect of Organizational Identification)
Seval AKSOY KÜRÜ
Pages 150-175
DOI: 10.20491/isarder.2021.1126
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Konya’da Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Otel Yöneticilerinin Gelir Yönetimine Bakışları
(Overviews of 5 Starred Hotels’ Managers Which Operate in Konya on
Revenue Management)
Semih BÜYÜKİPEKCİ, İslam İSLAMZADE
Pages 176-191
DOI: 10.20491/isarder.2021.1127
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti ve Sadakati Üzerine Bir Çalışma
(Analysis of Customer Satisfaction and Loyalty in Hotel Establishments)
Hüseyin PAMUKÇU, İbrahim GÜNDOĞDU
Pages 192-201
DOI: 10.20491/isarder.2021.1128
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Ankara İlinde Bölge Müdürlüğü Bulunan Sigorta Şirketleri Çalışanlarının Örgütsel Bağlılığının Örgütsel Vatandaşlık Davranışına ve Lider-Üye Etkileşimine Etkisi
(The Effect of Organizational Commitment of Employees of Insurance Companies with Regional Directorates in Ankara on Organizational Citizenship Behavior and Leader-Member Exchange)
İbrahim GÖRMÜŞ, Kadir ÖZER
Pages 202-215
DOI: 10.20491/isarder.2021.1129
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Çalışma Yaşamında X ve Y Kuşağının Motivasyonunu Etkileyen Faktörler Üzerine Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Research on Factors Affecting the Motivation of Generations X and Y in Business Life)
Ebru YILDIZ
Pages 216-234
DOI: 10.20491/isarder.2021.1130
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Katılım Bankaları Kar Payı Oranlarını Etkileyen Faktörler: Mevduat Faiz Oranları ve Kar Payı Oranlarının Yakınlığıyla İlgili Bir Değerlendirme
(Factors Affecting Participation Banks’ Profit Share Rates: an Assessment of the Proximity of the Deposit Interest Rates and Profit Share Rates)
Mehmet Kemalettin ÇONKAR, Halilibrahim GÖKGÖZ
Pages 235-251
DOI: 10.20491/isarder.2021.1131
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Sektörel Ağ Analizi: Huğlu-Üzümlü Av Tüfeği Sanayisi Üzerine Bir Saha Araştırması
(Sectorial Network Analysis: A Field Study on Huğlu-Üzümlü Shotgun Industry)
Vildan GÜLPINAR DEMİRCİ, Fatma DİKKAYA
Pages 252-266
DOI: 10.20491/isarder.2021.1132
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
COVID-19 Küresel Salgın Sürecinin İşletmelerin Teknik Yenilik Faaliyetlerine Yansımaları: Patent Başvuruları Üzerine Bir Araştırma
(Reflections of the COVID-19 Pandemic on Technical Innovation Activities of Businesses: A Research on Patent Applications)
Ali Rıza KÖKER, Hale ALAN
Pages 267-280
DOI: 10.20491/isarder.2021.1133
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Örgüt İkliminin Çalışan Memnuniyetine Etkisi: İlkokul Örneği
(The Impact of Organizational Climate on Employee Satisfaction: The Example of Primary School)
Baran Barış YILDIZ
Pages 281-303
DOI: 10.20491/isarder.2021.1134
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Sanal Kaytarma: Ankara’da Bulunan A Grubu Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Araştırma
(Cyberloafing: A Research on Group A Travel Agencies in Ankara)
Mahmut EFENDİ, Funda ODUNCUOĞLU
Pages 304-316
DOI: 10.20491/isarder.2021.1135
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İş Performansı Belirleyicilerinden Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Sapma Davranışı ve Görev Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of The Relationship between Organizational Citizenship Behavior, Organizational Deviation Behavior and Task Performance among Job Performance Determinants)
Kültigin AKÇİN
Pages 317-329
DOI: 10.20491/isarder.2021.1136
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Lider-Üye Etkileşimi ve Yenilikçi Davranış İlişkisinde Personel Güçlendirmenin Aracılık Etkisi
(The Mediating Effect of Employee Empowerment on The Relationship Between Leader-Member Exchange and Innovative Behavior)
Mehmet BİÇER
Pages 330-342
DOI: 10.20491/isarder.2021.1137
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Çalışmaya Tutkunluğun İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Özel Okul Öğretmenleri Üzerine Bir Araştırma
(The Mediator Role of Job Satisfaction in the Impact of Job Engagement on Intent to Leave: A Research on Private School Teachers)
Hüseyin BOZ
Pages 343-358
DOI: 10.20491/isarder.2021.1138
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Yerel Yazındaki “İşe Angaje Olma Makaleleri”nin Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi
(Examining “Work/Employee/Job Engagement Articles” in Domestic Literature by Social Network Analysis)
F. Nazlı SAYĞAN YAĞIZ
Pages 359-374
DOI: 10.20491/isarder.2021.1139
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Impact of Conscious Awareness and Consumer Uniqueness on Consumer Ethnocentrism and Demographics Comparisons
Esra ÖZKAN PİR
Pages 375-393
DOI: 10.20491/isarder.2021.1140
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Dışa Dönük Kişilik Özelliğinin Grup Uyumu Üzerine Etkisi: Hakkâri’deki Özel Güvenlik Personeli Üzerinde Bir Araştırma
(Effect of Extroversionist Personality Trait on Group Cohesion: A Study on Private Security Staff in Hakkâri)
Hava YAŞBAY KOBAL, Savaş ŞİMŞEK
Pages 394-409
DOI: 10.20491/isarder.2021.1141
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İşletmelerde Bilgi Teknolojileri Kullanımının Çalışanların Motivasyonu Üzerine Etkisi: Kobiler Üzerinde Bir İnceleme
(The Effect of Use of Information Technologies in Businesses on Employee Motivation: A Study on Medium Sized
Industrial Enterprises)
Nuran VARIŞLI
Pages 410-429
DOI: 10.20491/isarder.2021.1142
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Y Kuşağı Davranışlarının Kariyer Yönetimi Üzerindeki Etkisi: İstanbul Avrupa Yakasında Golf Sektöründe Bir Araştırma
(Effect of the Y Generation Behaviours on the Career Management: A Research in the Golf Sector on The European Side of Istanbul)
Mehmet Emin OKUR, Yeşim ÖZ
Pages 430-449
DOI: 10.20491/isarder.2021.1143
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Otel Oda Fiyatlarını Açıklamada Makine Öğrenmesi Algoritmalarının Kıyaslanması
(Comparison of Machine Learning Algorithms in Explaining of Hotel Room Prices)
Yılmaz AĞCA
Pages 450-463
DOI: 10.20491/isarder.2021.1144
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Algılanan Örgütsel Destek ve Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Mersin İlinde Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
(Investigation of the Relationship Between Perceived Organizational Support and Affective Commitment: A Research on Bank Employees in Mersin Province)
Ferah KEKLİK OKUL
Pages 464-480
DOI: 10.20491/isarder.2021.1145
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Gray’in Muhasebe Değerleri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme
(An Empiric Assesment on The Accounting Values of Gray)
Mehmet YÜCENURŞEN, Mustafa KARAKUŞ
Pages 481-492
DOI: 10.20491/isarder.2021.1146
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Covid 19 Salgınının Turistik Restoranlara Etkisi Üzerine Nitel Bir Çalışma
(A Qualitative Study on the Effect of the Covid 19 Outbreak on Touristic Restaurants)
Senem ETYEMEZ, Ebru KEMER
Pages 493-503
DOI: 10.20491/isarder.2021.1147
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Satış Elemanlarının Satış Müzakere Becerilerinin Algılanan Satış Performansı Üzerindeki Etkileri
(The Effects of Negotiation Skills of Salespeople on Perceived Sales Performance)
Hakan YILSELİ, Erkan ÖZDEMİR
Pages 504-519
DOI: 10.20491/isarder.2021.1148
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Algılanan Örgüt İkliminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Otel Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
(The Effect of Perceived Organizational Climate on Organizational Citizenship Behavior: A Research on Hotel Employees)
Volkan KORKMAZ, Yasin KELEŞ
Pages 520-534
DOI: 10.20491/isarder.2021.1149
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Örgütsel Adaletin İş Performansı Üzerine Etkisi: Fırın Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Organizational Justice on Job Performance: Research on Bakery Employees)
Cevat ERCİK, Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ
Pages 535-548
DOI: 10.20491/isarder.2021.1150
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Banka Çalışanlarının İş Güvencesizliği, Liderlik Tarzı ve Kontrol Odağı Algılarının Demografik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
(Evaluation of Bank Employees’ Perceptions of Job Insecurity, Leadership Style and Locus of Control According to Demographic Variables)
Perihan TÜZÜN, Mustafa ÖZTÜRK
Pages 549-568
DOI: 10.20491/isarder.2021.1151
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Dünya Borsaları Arası Etkileşimin Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi
(Examination The Interaction Among World Stock Markets Through The Social
Network Analysis)
Tuba YAKICI AYAN, Nurdan DEĞİRMENCİ
Pages 569-577
DOI: 10.20491/isarder.2021.1152
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Hatırlı Pazarlamada Nano-Etkileyicilerin Marka Farkındalığına Etkisi
(The Effect of Nano-Influencers on Brand Awareness in Influencer Marketing)
Altuğ OCAK
Pages 578-590
DOI: 10.20491/isarder.2021.1153
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Çağdaş Risk Yönetimi Standartları Çerçevesinde Sanayi İşletmelerinde Risk Yönetimi Algısı Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Risk Management Perception in Industrial Enterprises within the Framework of Contemporary Risk Management Standards)
Şerafettin Sevim, Kübra KOÇ
Pages 591-604
DOI: 10.20491/isarder.2021.1154
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Otel İşletmelerinde Sosyal Sermaye ve Psikolojik Sermaye İlişkisinde Örgütsel Sosyalleşmenin Rolü
(Role of Organizational Socialization on the Psychological Capital and Social Capital in Hotel)
Emrah ÖRGÜN, Nilüfer ŞAHİN PERÇİN
Pages 605-621
DOI: 10.20491/isarder.2021.1155
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Banka Opaklığının Hisse Senedi Fiyat Gecikmesine Etkisi: BİST’te İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Araştırma
(The Effect of Bank Opacity on Stock Price Delay: A Research on Banks Traded on BIST)
Işıl GÜRBÜZER YILDIRIM, Cihan TANRIÖVEN
Pages 622-638
DOI: 10.20491/isarder.2021.1156
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Algılanan İş Güvencesizliğinin Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İşten Ayrılma Niyetinin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Turnover Intention on the Effect of Perceived Job Insecurity on Life Satisfaction)
Kemaleddin ERYEŞİL
Pages 639-650
DOI: 10.20491/isarder.2021.1157
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
İşletme Yöneticilerinin Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları Yönetimi Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
(A Research on The Determination of Business Managers’ Perceptions of Industry 4.0 and Human Resources Management)
Nazan YELKİKALAN, Selma KILIÇ KIRILMAZ, Sena ERDEN AYHÜN
Pages 651-666
DOI: 10.20491/isarder.2021.1158
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Bakış Açısından ERP Uygulaması: Bir Delphi Çalışması
(ERP Implementation From Software Development Life Cycle Perspective: A Delphi Study)
Gülay EKREN, Aykut Hamit TURAN
Pages 667-686
DOI: 10.20491/isarder.2021.1159
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Covid-19 Sürecinde Havacılık Sektöründe Tüketici Davranışları
(Consumer Behavior in Aviation Sector in Covid-19 Process)
Tülay ÖZKAN
Pages 687-700
DOI: 10.20491/isarder.2021.1160
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Psikolojik Sözleşme İhlalinin İşe Gömülmüşlük Üzerine Etkisinde Algılanan Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Perceived Organizational Support on the Effect of Psychological Contract Breach on Job Embeddedness)
Ayşe Hatun DİRİCAN, Oya ERDİL
Pages 701-718
DOI: 10.20491/isarder.2021.1161
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Banka Kârlılığına Etki Eden Mikro Değişkenler: Türk Bankacılık Sektöründeki Yerli Ve Yabancı Bankalar Üzerine Bir Araştırma
(Micro-Variables That Affect Bank Profitability: A Research on the Domestic and Foreign Banks in Turkish Banking Sector)
Serkan ÇELİK, Ferudun KAYA
Pages 719-738
DOI: 10.20491/isarder.2021.1162
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Bilgi ve Teknoloji Becerileri ile Sistem Kullanılabilirliklerinin, İşletmelerin Yeni Teknolojiyi Kabul Düzeyi Üzerinden Verimliliklerine Etkisi
(The Effect of Information and Technology Skills and System Availability on the Efficiency of Enterprises Over the Level of Acceptance of New Technology)
Bülent AKKOYUN
Pages 739-759
DOI: 10.20491/isarder.2021.1163
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
The Mediating Role of Organizational Commitment in the Effect of Perception of Commitment to Change on Job Satisfaction
Faruk Kerem ŞENTÜRK, Mehmet ERTEM
Pages 760-771
DOI: 10.20491/isarder.2021.1164
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Makroekonomik Göstergeler İle Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Analizi: (2005:01-2019:10) Türkiye Uygulaması
(Analyzing The Relationships Between Macroeconomic İndicators and Exchange Rate (2005:01-2019:10): Case Study of Turkey)
Mohammad Ayoob MAKHDOM
Pages 772-789
DOI: 10.20491/isarder.2021.1165
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
A Bibliometric Profile of the Tourism-Economics Sub-Field in Turkish Academic Community
Yakup Kemal ÖZEKİCİ
Pages 790-812
DOI: 10.20491/isarder.2021.1166
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Bitcoin Fiyatlarındaki Değişimin Markov Rejim Değişim Modeli ile Analizi
(An Analysis of Bitcoin Prices with the Markov Regime Switching Model)
Mustafa Can SAMIRKAŞ
Pages 813-824
DOI: 10.20491/isarder.2021.1167
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Üretimde Kullanılan Endüstri 4.0 Araçlarına Olan İlgi Düzeyinin Yüksek Teknoloji Ürünleri İhracatı Üzerine Etkisi
(The Effect of Interest in Industry 4.0 Tools Used in Production on Exports of High Technology Products)
Oğuzhan YAVUZ
Pages 825-843
DOI: 10.20491/isarder.2021.1168
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Yaşam Doyumunun Çalışanların İş Performansına Etkisi ve Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü
(The Mediating Role of Perceived Organizational Support and Organizational Cynicism in the Impact of Life Satisfaction on Job Performance)
Ayşe Çiğdem MERCANLIOĞLU
Pages 844-857
DOI: 10.20491/isarder.2021.1169
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Problem Çözme, Yaratıcılık, Yenilikçilik Becerilerinin Pazarlama Yenilik Stratejilerinde Örgütsel Yenilikçilik Aracılığıyla Etkisi
(The Impact of Problem Solving, Creativity, Innovation Skills on Marketing Innovation Strategies Through Organizational Innovation)
Elvan ÖZAYDIN, Elif BOYRAZ
Pages 858-874
DOI: 10.20491/isarder.2021.1170
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Özdeşleşme, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Güven ve Örgütsel Destek Algıları Arasındaki İlişkiler
(The Relationships Between Health Workers’ Organizational Identification, Organizational Commitment, Organizational Trust and Perceived Organizational Support)
Sabiha SEVİNÇ ALTAŞ
Pages 875-891
DOI: 10.20491/isarder.2021.1171
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Kurumsal Değerler Olarak Kalite, İnovasyon, Katılımcılık ve İşbirliğinin Kişi Örgüt Uyumu Bağlamında Çalışanın Görev Performansına Etkisi: Konaklama Sektöründe Bir Araştırma
(The Effect of Quality, Innovation, Participation and Collaboration as Corporate Values on Employee Task Performance and the Mediating Role of Person-Organization Fit: A Research in the Hospitality Sector)
Mustafa ASLAN, Fatih YAMAN
Pages 892-903
DOI: 10.20491/isarder.2021.1172
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Borsa İstanbul’da İşlem Gören Banka Hisse Senetlerinin Volatilite Analizi
(Volatility Analysis of Bank Stocks Traded on Bourse Istanbul)
Mehmet Sencer GİRGİN, Tolga ÖZGEN
Pages 904-911
DOI: 10.20491/isarder.2021.1173
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Elektrik Enerjisi Sektörünün Finansal Performanslarının Oran Analizi Yöntemi İle İncelenmesi
(Analysis of the Financial Performances of the Electric Energy Sector Using the Ratio Analysis Method)
Beyhan BELLER DİKMEN
Pages 912-926
DOI: 10.20491/isarder.2021.1174
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Lider Üye Etkileşim Kalitesinde Üyelerin Kişilik Özelliklerinin Rolü: Ankara’da Özel Bir Hastane Örneği
(The Role of Personality Traits of Subordinates on Leader Member Exchange Quality: Example of a Private Hospital in Ankara)
İrem KAPTANGİL
Pages 927-941
DOI: 10.20491/isarder.2021.1175
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Mesleki Canlılık Kazanımında İş-Aile Zenginleşmesinin Rolü: Yapısal Eşitlik Model Analizi
(The Role of Work-Family Enrichment in Professional Vitality Gain: Structural Equality Model Analysis)
Fatma KORKMAZ
Pages 942-955
DOI: 10.20491/isarder.2021.1176
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Doğaya Saygı İle Çevrecilik Değerlerinin Tüketicilerin Marka Deneyimine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Effect of Respect for Nature and Envıronmentalıst Values on the Brand Experıence of Consumers)
Tuğba UZUNKAYA
Pages 956-968
DOI: 10.20491/isarder.2021.1177
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Yazılım Sektöründe Nitelikli Personel Seçiminin Nötrosofik AHP ve TOPSİS Yöntemleri İle İncelenmesi
(Analysis of Qualified Personnel Selection in Software Sector With Neutrosophic AHP And TOPSIS Methods)
Ayşegül TAŞ, Pembegül ÇETİNER KARATAŞ
Pages 969-979
DOI: 10.20491/isarder.2021.1178
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Organizasyonel Yeniliğin ve Personel Güçlendirmenin İş Performansına Etkisi: Bir Sanayi Firması Uygulaması
(The Effect of Organizational Innovation and Employee Empowerment on Job Performance: A Case of an Industrial Firm)
Gönül KONAKAY, Ali AKDEMİR, Ayşe Çiğdem MERCANLIOĞLU
Pages 980-993
DOI: 10.20491/isarder.2021.1179
Abstract Full Text
ara-bosluk
Research Article
Ulusal Pazarlama Yazınında Yer Alan Nitel Makalelerin İncelenmesi
(Review of the Qualitative Articles Published in National Marketing Literature)
Muhammet Ali TİLTAY, Ayhan AKPINAR
Pages 994-1015
DOI: 10.20491/isarder.2021.1180
Abstract Full Text
ara-bosluk